Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tệp

Được đăng lên bởi July St
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GD

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng

KIỂM TRA BÀI CŨ

Hệ điều hành là gì? Lấy ví dụ về hệ điều hành ?
- Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được
tổ chức thành 1 hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo
tương tác giữa người dùng với máy tính, cung
cấp các phương tiện và dịch vụ để điều phối việc
thực hiện các chương trình, quản lí chặt chẽ các
tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng
một cách thuận tiện và tối ưu
- Ví dụ hệ điều hành: Hệ điều hành MS Dos,
Windows…
Tin học10!

G
D

BÀI 11
TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
<Tiết 1>
Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Tin học10!

TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
1. Tệp và thư mục
a. Tệp và tên tệp
Khái niệm: Tệp (file) còn được gọi là tệp tin, là một
tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo
thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí.
Mỗi tệp có một tên để truy cập
Cú pháp:
- Tên tệp gồm 2 phần: Phần tên . Phần mở rộng
Ví dụ: Bai tap.doc, lam van.txt
- Tên tệp không chứa kí tự đặc biệt: \ / : * ? ” < > |
Tin học10!

TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
Các tệp

Tin học10!

TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
Ngoài cấu trúc chung, mỗi HĐH có 1 quy tắc đặt
tên tệp khác nhau
- Hệ điều hành Windows:
 Tên tệp không quá 255 kí tự
 Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải
có và được HĐH dùng để phân loại tệp
Ví dụ: bai van hay.abcd
tinhoc10
Tin học10!

TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
- Hệ điều hành MS Dos
 Phần tên không quá 8 kí tự, phần mở rộng có
thể có hoặc không, nếu có không quá 3 kí tự
Tên tệp không được chứa dấu cách
Ví dụ
lan.abc ; ct1.pas; baitap.pas

Tin học10!

TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
Chú ý
Tên tệp không phân biệt chữ hoa và chữ thường
Một số phần mở rộng thường được sử dụng với ý
nghĩa riêng
PAS: Tệp chương trình nguồn viết bằng Pascal
JPG: Tên dữ liệu ảnh
TXT: Tệp dữ liệu
DOC: Tệp văn bản soạn thảo bằng Microsoft
Word
Tin học10!

TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
Xác định các tên đúng, sai trong từng HĐH?
Tên tệp
Tho.doc
Bai van hay

Đúng
Đúng

Đúng
Sai

Nhabachoc_ly.doc

Đúng

Sai

Ca nhac.mp3

Đúng
Sai

Sai
Sai

Sai

Sai

Ab c

Đúng

Sai

Abcd.asdf

Đúng

Sai

Bai?tap
A?nh.jpg

Tin học10!

HĐH Windows HĐH Windows

TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
b. Thư mục
- Để quản lý các tệp được dễ dàng, HĐH tổ chức lưu
trữ tệp trong các thư mục. Mỗi đĩa có 1 thư mục được
tạo tự động gọi là thư mục gốc, ví dụ A, B, C…
- Trong mỗi thư mục có thể tạo ra các thư mục khác,
chúng được gọi la thư mục con
- Thư mục chứa thư mục con được gọi là thư mục mẹ
- Trong một thư mục không chứa các tệp và thư mục con
cùng tên
- Tên thư mục được đặt theo quy tắc đặt phần tên của tệp
Tin học10!

TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
- Cấu trú...
GD
Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Quản lý tệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tệp - Người đăng: July St
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Quản lý tệp 9 10 21