Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý thư viện bằng VB

Được đăng lên bởi Nguyen Ngoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP PHẦN MỀM.

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐ ĐỨC TRÍ

Mục Lục
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI................................................................................................
1.1. Vấn đề Quản Lý Thư Viện trường Cao Đẳng Đức Trí.........................................................
1.2. Yêu cầu thực tiễn và tầm quan trọng của quản lý thư viện...................................................
1.2.1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................................
1.2.2. Tầm quan trọng của việc quản lý thư viện.................................................................
1.3. Mục tiêu và phạm vi thực hiện đề tài....................................................................................
1.3.1. Mục tiêu.....................................................................................................................
1.3.2. Phạm vi......................................................................................................................
PHẦN II: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.............................................
2.1. Khảo sát hiện trạng...............................................................................................................
2.2. Yêu cầu chức năng................................................................................................................
PHẦN III: CƠ SỞ LÝ THUYẾT....................................................................................................
3.1. Khái niệm..............................................................................................................................
3.1.1. Cơ sở dữ liệu..............................................................................................................
3.1.2. Quan hệ cơ sở dữ liệu................................................................................................
3.2. Ngôn ngữ thiết kế.................................................................................................................
3.2.1. Microsoft Access.......................................................................................................
3.2.2. Visual Basic 6.0.........................................................................................................
PHẦN IV: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG...................................................................
4.1. Khảo sát thông tin hệ thống quản lý...............
BÁO CÁO THỰC TẬP PHẦN MỀM. ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐ ĐỨC TRÍ
Mục Lục
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI................................................................................................
1.1. Vấn đề Quản Lý Thư Viện trường Cao Đẳng Đức Trí.........................................................
1.2. Yêu cầu thực tiễn và tầm quan trọng của quản lý thư viện...................................................
1.2.1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................................
1.2.2. Tầm quan trọng của việc quản lý thư viện.................................................................
1.3. Mục tiêu và phạm vi thực hiện đề tài....................................................................................
1.3.1. Mục tiêu.....................................................................................................................
1.3.2. Phạm vi......................................................................................................................
PHẦN II: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.............................................
2.1. Khảo sát hiện trạng...............................................................................................................
2.2. Yêu cầu chức năng................................................................................................................
PHẦN III: CƠ SỞ LÝ THUYẾT....................................................................................................
3.1. Khái niệm..............................................................................................................................
3.1.1. Cơ sở dữ liệu..............................................................................................................
3.1.2. Quan hệ cơ sở dữ liệu................................................................................................
3.2. Ngôn ngữ thiết kế.................................................................................................................
3.2.1. Microsoft Access.......................................................................................................
3.2.2. Visual Basic 6.0.........................................................................................................
PHẦN IV: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG...................................................................
4.1. Khảo sát thông tin hệ thống quản lý.....................................................................................
4.2. Thiết kế thực thể dữ liệu.....................................................................................................
4.2.1. Bảng đầu sách..........................................................................................................
4.2.2. Bảng độc giả............................................................................................................
4.2.3. Bảng mượn trả.........................................................................................................
4.2.4. Bảng khoa................................................................................................................
4.2.5. Bảng lớp...................................................................................................................
4.2.6. Bảng loại độc giả.....................................................................................................
4.2.7. Bảng thể thức mượn.................................................................................................
4.2.8. Bảng phạt.................................................................................................................
4.2.9. Bảng vị trí lưu sách..................................................................................................
SVTH: Lê Khánh Tùng | Lớp: 08TH/TC | GVHD: Lê Phước Phụng - 1 -
Quản lý thư viện bằng VB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý thư viện bằng VB - Người đăng: Nguyen Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quản lý thư viện bằng VB 9 10 769