Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ THƯ VIỆN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Được đăng lên bởi Trần Văn Dũng
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2476 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Quản lý thu viện

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Mục lục
Mục lục................................................................................................................................... 1
I.Các mô hình nghiệp vụ.........................................................................................................3
1.Mô tả bài toán...................................................................................................................... 3
2.Các hồ sơ dữ liệu................................................................................................................ 4
3.Mô hình ngữ cảnh............................................................................................................... 6
4.Mô hình phân cấp chức năng..............................................................................................6
5.Ma trận E – F....................................................................................................................... 7
II.Mô hình phân tích xử lý. .....................................................................................................9
1.Sơ đồ luồng mức 0.........................................................................................................9
2.Phát triển sơ đồ luồng dữ liệu mức 1............................................................................10
a.Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình “1.0 Nhập sách”....................................................10
b.Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình “2.0 Quản lý cho mượn”........................................11
c.Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình “3.0 Quản lý trả sách”............................................13
d.Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình “4.0 Giải quyết sự cố”...........................................14
e.Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình “5.0 Báo cáo thống kê”..........................................15
III.Xây dựng mô hình khái niệm dữ liệu................................................................................16
1.Chính xác hóa dữ liệu...................................................................................................16
2.Xác định các thực thể...................................................................................................18
3.Xác định các mối quan hệ.............................................................................................20
IV.Mô hình thiết kế dữ liệu mức logic........................................................
Quản lý thu viện
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Mục lục
Mục lục...................................................................................................................................1
I.Các mô hình nghiệp vụ.........................................................................................................3
1.Mô tả bài toán......................................................................................................................3
2.Các hồ sơ dữ liệu................................................................................................................4
3.Mô hình ngữ cảnh...............................................................................................................6
4.Mô hình phân cấp chức năng..............................................................................................6
5.Ma trận E – F.......................................................................................................................7
II.Mô hình phân tích xử lý. .....................................................................................................9
1.Sơ đồ luồng mức 0.........................................................................................................9
2.Phát triển sơ đồ luồng dữ liệu mức 1............................................................................10
a.Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình “1.0 Nhập sách”....................................................10
b.Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình “2.0 Quản lý cho mượn”........................................11
c.Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình “3.0 Quản lý trả sách”............................................13
d.Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình “4.0 Giải quyết sự cố”...........................................14
e.Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình “5.0 Báo cáo thống kê”..........................................15
III.Xây dựng mô hình khái niệm dữ liệu................................................................................16
1.Chính xác hóa dữ liệu...................................................................................................16
2.Xác định các thực thể...................................................................................................18
3.Xác định các mối quan hệ.............................................................................................20
IV.Mô hình thiết kế dữ liệu mức logic...................................................................................25
1.Hệ lược đồ cần quản lý:................................................................................................25
2.Chuẩn hóa:...................................................................................................................25
3.Kết luận........................................................................................................................29
V.Mô hình thiết kế dữ liệu mức vật lý...................................................................................31
VI.Thiết kế giao diện.............................................................................................................38
1.Xác định các giao diện cập nhật dữ liệu.......................................................................38
2.Xác định các giao diện xử lý dữ liệu.............................................................................38
3.Tích hợp các giao diện.................................................................................................40
4.Mô hình kiến trúc hệ thống...........................................................................................41
5.Đặc tả giao diện ...........................................................................................................42
VII.Thiết kế xử lý...................................................................................................................43
VIII.Thiết kế chương trình.....................................................................................................43
1
QUẢN LÝ THƯ VIỆN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ THƯ VIỆN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - Người đăng: Trần Văn Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
QUẢN LÝ THƯ VIỆN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 9 10 483