Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tuyển sinh đại học

Được đăng lên bởi cdtt0301-lexuanson1991
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2041 lần   |   Lượt tải: 6 lần
GIÁO
DỤC
VÀ
Đề tàiBỘ
: Quản
lý Tuyển
sinh đại
họcĐÀO

TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
–˜

˜ ˜˜

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Xây Dựng Chương Trình Quản lý tuyển sinh đại học.
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Phạm thị Thuận.
Sinh viên thực hiện : Lê Xuân Sơn.
Lớp
: CDTT 03-01.

Hà nội, tháng 6 năm 2012

Lê Xuân Sơn

lớp : CDTT – 03 - 01

0

Đề tài : Quản lý Tuyển sinh đại học

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………1
Danh mục bảng biểu Danh sách hình vẽ:…………………………….…...3

Chương 1: Mở đầu…………………………………………………..3
1.1 Giới thiệu đề tài quản lý công tác tuyển sinh…………………………3
1.2 Nhận xét ưu khuyết điểm của hệ thống cũ và chuyển sang hệ thống
mới………………………………………………………………………..3
1.3 Nhiệm vụ của hệ thống mới…………………………………………..3
1.4 Ngôn ngữ sử dụng cho project ……………………………………….4

Chương 2: Phân tích hệ thống ………………………………………5
2.1 Các ký hiệu sử dụng trong mô hình luồng dữ liệu:…………………....5
2.2. Các yêu cầu về xử lý của hệ thống hiện hành. ………………….…....7
2.3. Phân tích các yêu cầu về dữ liệu ………………………… …….…..7
2.4. Các yêu cầu về chức năng ………………………………...............….9
2.4.1 Biểu đồ phân rã chức năng: ………………...………….…....9
2.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh:……………………...11
2.4.3 Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh:…………………………...……….12
2.4.4 Biểu đồ dữ liệu mức dưới đỉnh………………….………...….13

Chương 3: Thiết kế hệ thống …………………………………….…17
3.1.Phân tích hệ thống về dữ liệu:…………………………….…………..17
3.1.1 Xác định các thực thể:………… …………...……………….…17
3.1.2. Xác định kiểu liên kết:……………………………….…….....17
3.1.3. Lập biểu đồ cấu trúc dữ liệu theo mô hình quan hệ:………….20
3.2. Các bảng dữ liệu………………………………………..………….…21
3.3 Thiết kế giao diện ……………………………………………….….. 23
3.3.1. Thiết kế các biểu mẫu thu nhập thông tin…….…………….... 23
3.3.2 .Mã hoá thông tin…………………………………………… ..23
3.3.3. Thiết kế màn hình…………… ……………………………….24
3.3.4. Thiết kế menu chính…………………………………………..24
3.3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu ……………………………………......25
3.3.6 Thiết kế đầu xuất …… …………………………………….…26

Lê Xuân Sơn

lớp : CDTT – 03 - 01

1

Đề tài : Quản lý Tuyển sinh đại học

3.3.7 Thiết kế các module chương trình ……… ………….…….…..26

Chương 4: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng…… .……...…………..…30
4.1. Hướng dẫn cài đặt……………………………………………..30
4.2. Hướng dẫn sử dụng……………………………………… ......30
Kết luận
Tài liệu tham khảo

Lê Xuân Sơn

lớp : CDTT – 03 - 01

2

Đề tài : Quản lý Tuyển sinh đại học

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay tin hoc là một ngành mũi nhọn trong mọi hoạt động xã hội, nó đã
trở thành một bộ phận không thể thiếu trong t...
Đề tài : Quản lý Tuyển sinh đại học
Lê Xuân Sơn lớp : CDTT – 03 - 01
0
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Xây Dựng Chương Trình Quản lý tuyển sinh đại học.
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Phạm thị Thuận.
Sinh viên thực hiện : Lê Xuân Sơn.
Lớp : CDTT 03-01.
Hà nội, tháng 6 năm 2012
Quản lý tuyển sinh đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tuyển sinh đại học - Người đăng: cdtt0301-lexuanson1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Quản lý tuyển sinh đại học 9 10 17