Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý User, group và phân quyền trên linux

Được đăng lên bởi Phuc Vo
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý User, group và phân quyền trên linux

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nội dung:
User
Group
Tập lệnh quản lý User và Group
Những file liên quan đến User và Group
Quyền hạn
Các lệnh liên quan đến quyền hạn
1.User
User là người có thể truy cập đến hệ thống.
User có username và password.
Có hai loại user: super user và regular user.
với tài khoản super user : root -có thể làm bất cứ điều gì muốn trên hệ thống.
Để tạo một người dùng mới, thay đổi thuộc tính của một người dùng cũng như
xóa bỏ một người dùng chỉ khi có quyền của một siêu người dùng.
Mỗi user còn có một định danh riêng gọi là UID.
Định danh của người dùng bình thường sử dụng giá trị bắt đầu từ 500.

2. Group
Group là tập hợp nhiều user lại.
Mỗi user luôn là thành viên của một group.
Khi tạo một user thì mặc định một group được tạo ra.
Mỗi group còn có một định danh riêng gọi là GID.
Định danh của group thường sử dụng giá trị bắt đầu từ 500.
3. Tập lệnh quản lý User và Group
• Tạo User:
Cú pháp: #useradd [option] <username>
Ví dụ: Tạo tài khoản người dùng có tên Manhtung

Câu lệnh : # sudo useradd Manhtung
để chuyển user ta dùng lênh :
# su <user> vd : #su manhtung

1

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

sửa thông thông tin người dùng
Cú pháp: #usermod [option] <username>
Những option tương tự Useradd
Các tùy chọn của lệnh:
• -c, comment : thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản người dùng.
• -d, home_dir : thay đổi thư mục cá nhân của tài khoản người dùng.
• -e, expire_date : thay đổi thời điểm hết hạn của tài khoản người dùng (YYYYMM-DD).
• -f, inactive_days : thiết đặt số ngày hết hiệu lực của mật khẩu trước khi tài
khoản người dùng hết hạn sử dụng.
• -g, initial_group : tùy chọn này thay đổi tên hoặc số khởi tạo đăng nhập nhóm
người dùng.
Tên nhóm phải tồn tại, và số của nhóm phải tham chiếu đến một nhóm đã tồn tại.
Số nhóm ngầm định là 1.
• -G, group : thay đổi danh sách các nhóm phụ mà người dùng cũng là thành
viên thuộc các nhóm đó. Mỗi nhóm sẽ được ngăn cách với nhóm khác bởi dấu ','
mặc định người dùng sẽ thuộc vào nhóm khởi tạo.
• -l, login_name : thay đổi tên đăng nhập của người dùng. Trong một số trường
hợp, tên thư mục riêng của người dùng có thể sẽ thay đổi để tham chiếu đến tên
đăng nhập mới.
• -p, passwd : thay đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản người dùng.
• -s, shell : thay đổi shell đăng nhập.
• -u, uid : thay đổi chỉ số người dùng.

Ví dụ: #usermod –g kinhdoanh vana //chuyển vana từ nhóm server admin sang
nhóm kinh doanh.
Xóa người dùng
Cúpháp : #sudo userdel [option] <usernam...
1
Qun lý User, group và phân quyn trên linux
Ni dung:
1. User
2. Group
3. Tp lnh qun lý User và Group
4. Nhng file liên quan đến User và Group
5. Quyn hn
6. Các lnh liên quan đến quyn hn
1.User
User là người có th truy cp đến h thng.
User có username password.
Có hai loi user: super user regular user.
vi tài khon super user : root -có th làm bt c điu gì mun trên h thng.
Để to mt người dùng mi, thay đổi thuc tính ca mt người dùng cũng như
xóa b mt người dùng ch khi có quyn ca mt siêu người dùng.
Mi user còn có mt định danh riêng gi là UID.
Định danh ca người dùng bình thường s dng giá tr bt đầu t 500.
2. Group
Group là tp hp nhiu user li.
Mi user luôn là thành viên ca mt group.
Khi to mt user thì mc định mt group được to ra.
Mi group còn có mt định danh riêng gi là GID.
Định danh ca group thường s dng giá tr bt đầu t 500.
3. Tp lnh qun lý User và Group
To User:
Cú pháp: #useradd [option] <username>
Ví d: To tài khon người dùng có tên Manhtung
Câu lnh : # sudo useradd Manhtung
để chuyn user ta dùng lênh :
# su <user> vd : #su manhtung
Quản lý User, group và phân quyền trên linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý User, group và phân quyền trên linux - Người đăng: Phuc Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Quản lý User, group và phân quyền trên linux 9 10 41