Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ VẬT TƯ

Được đăng lên bởi haunguyen-cntt-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2149 lần   |   Lượt tải: 4 lần
-1PHẦN MỀM

QUẢN LÝ VẬT TƯ
TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu
Quản lý hàng hoá trong doanh nghiệp là một trong những việc quan trọng có ý nghĩa
quyết định trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh tế thị
trường cạnh tranh đòi hỏi các nhà quản lý phải có thông tin chính xác, nhanh chóng,
nắm bắt thông tin kịp thời về hàng hoá vật tư,… từ đó ra các kế hoạch, quyết định và
chiến lược kinh doanh hợp lý giúp giảm chí phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp.
Quản lý hàng hoá đạt hiệu quả cao sẽ giúp doanh nghiệp giảm thất thoát và có thêm
nhiều cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh.
Quản lý vật tư là phần mềm ứng dụng CNTT vào công tác quản lý giúp doanh nghiệp
thay thế cách thức quản lý truyền thống phức tạp, mất thời gian và hiệu quả thấp. Phần
mềm được xây dựng dựa trên những công nghệ mới nhất của Microsoft như .Net 2.0 và
Microsoft SQL 2000, 2005… dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên không yêu cầu
người dùng phải sử dụng thành thạo về máy vi tính.
Quản lý vật tư hỗ trợ phương pháp xuất kho theo nguyên tắc nhập trước xuất trước. Sẽ
đem lại một phương pháp quản lý tiên tiến và hỗ trợ nhiều loại hình doanh nghiệp kinh
doanh khác nhau. Làm việc theo qui trình tự động, có tổ chức, cập nhật, thay đổi thông
tin nhanh chóng. Cung cấp những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời…đến
nhà quản lý kinh doanh. Sẽ giúp doanh nghiệp trong việc quản lý hàng hoá với chi phí
thấp nhất và hiệu quả cao nhất.
1.2. Chức năng chính
Quản lý vật tư cung cấp một số chức năng chính sau đây:
Hệ thống
o Quản lý thêm, sửa, xoá và theo dõi người dùng trong hệ thống khi sử dụng
chương trình.
o Sao lưu và phục hồi dữ liệu của khi gặp có sự cố xảy ra, bảo đảm hệ thống ổn
định và an toàn.
o Thiết lập thông tin công ty.
o Cho phép người dùng có thể in các báo cáo kết xuất ra dữ liệu dưới dạng các tập
tin Word, Excel, XML, Acrobat Reader..
o Chương trình có chạy độc lập hoặc trên hệ thống mạng, internet.
o Tự cảnh cáo và khôi phục dữ liệu do thao tác sai lệnh.
o Hệ thống danh mục giúp người ta có thể chọn lựa nhanh chóng.
o Hệ thống báo cáo đa dạng giúp người nắm bắt thông tin chính xác và nhanh chóng.
1.

Danh mục
o Quản lý thêm, sửa, xoá và theo dõi nhóm hàng hoá, hàng hoá, khách hàng, nhà
phân phối.
o Hàng hoá được theo dõi như: đơn vị tính, hạn sử dụng, giá bán
o Khách hàng - nhà phân phối được nào là địa chỉ, số điện thoại, fax, mã số thuế, tài
khoản ngân hàng, dư nợ…
o Nhập số dư ban đầu: cho kho có thể chỉnh sửa lại trong một khoảng thời ...
- 1 -
Trang 1
PHẦN MỀM
QUẢN LÝ VẬT
1. TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu
Quản hàng hoá trong doanh nghiệp một trong những việc quan trọng ý nghĩa
quyết định trong sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh tế thị
trường cạnh tranh đòi hỏi các nhà quản lý phải thông tin chính xác, nhanh chóng,
nắm bắt thông tin kịp thời về hàng hoá vật tư,… từ đó ra các kế hoạch, quyết định
chiến lược kinh doanh hợp giúp giảm chí phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp.
Quản hàng hoá đạt hiệu quả cao sẽ giúp doanh nghiệp giảm thất thoát thêm
nhiều cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh.
Quản lý vật phần mềm ứng dụng CNTT vào công tác qun lý giúp doanh nghiệp
thay thế cách thức quản truyền thống phức tạp, mất thời gian hiệu qu thấp. Phần
mềm được xây dựng dựa trên những công nghệ mới nhất của Microsoft như .Net 2.0 và
Microsoft SQL 2000, 2005… dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thin n không yêu cầu
người dùng phải sử dụng thành thạo về máy vi tính.
Quản vật hỗ trợ phương pháp xuất kho theo nguyên tắc nhập trước xuất trước. Sẽ
đem lại một phương pháp quản tiên tiến hỗ trợ nhiều loại hình doanh nghiệp kinh
doanh khác nhau. Làm việc theo qui trình tự động, có tổ chức, cập nhật, thay đổi thông
tin nhanh chóng. Cung cấp những thông tin nhanh chóng, chính xác kịp thời…đến
nhà quản lý kinh doanh. Sgiúp doanh nghiệp trong việc quản lý hàng hvới chi phí
thấp nhất và hiệu quả cao nhất.
1.2. Chức năng chính
Quản lý vật tư cung cấp một số chức năng chính sau đây:
Hệ thống
o Qun lý thêm, sa, xoá theo dõi người dùng trong h thng khi s dng
chương trình.
o Sao lưu phục hi d liu ca khi gp s c xy ra, bảo đảm h thng n
định và an toàn.
o Thiết lp thông tin công ty.
o Cho phép người dùng th in các báo cáo kết xut ra d liệu dưới dng các tp
tin Word, Excel, XML, Acrobat Reader..
o Chương trình có chạy độc lp hoc trên h thng mng, internet.
o T cnh cáo và khôi phc d liu do thao tác sai lnh.
o H thng danh mục giúp người ta có th chn la nhanh chóng.
o H thống báo cáo đa dạng giúp người nm bt thông tin chính xác và nhanh chóng.
Danh mục
o Qun lý thêm, sa, x theo dõi nhóm hàng hoá, hàng hoá, khách hàng, nhà
phân phi.
o ng hoá được theo dõi n: đơn vnh, hn s dng, giá bán
o Khách hàng - nhà phân phối được nào là đa ch, s điện thoi, fax, mã s thuế, tài
khoản ngân hàng, dư nợ…
o Nhp s ban đu: cho kho th chnh sa li trong mt khong thi gian
QUẢN LÝ VẬT TƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ VẬT TƯ - Người đăng: haunguyen-cntt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
QUẢN LÝ VẬT TƯ 9 10 802