Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chi phí

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Xuân
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 84 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Chi phí tổng quan :

TT
1.

2

3

4
5

Hạng
mục
Đào tạo

Tiếp
khách

Máy
móc,
Văn
phòng
Đội dự
án
Giai
đoạn
triển
khai
thử
nghiệm

Chi tiết

Đơn Giá
(VND)
- Chi phí đào 200.000
tạo nghiệp
vụ (3 buổi / 4
người)
- Chi phí đi
200.000
lại (5 ngày /
4
người)
- Chi phí tài 150.000
liệu (phô tô
&
in) giao cho
khách hàng
- Chi phí hội 2.000.000
thảo thống
nhất tài liệu
yêu cầu
người
sd với khách
hàng + tiếp
khách
- Chi phí tiền
thuê văn
phòng làm
việc
- Các chi phí
cho đội dự
án
- Chi phí tài
liệu (phô tô
&
in) giao cho
khách hàng
- Chi phí đi
lại (4 người /
10

SL
3

Thành tiền
(VND)
600,000

5

1,000,000

5

750,000

1

2,000,000

2.000.000

8

16,000,000

100.000.00
0

4

400,000,000

150.000

5

750,000

200.000

10

2,000,000

Ghi
chú

ngày)

6

Giai
đoạn
triển
khai
chính
thức

- Chi phí đào
tạo hướng
dẫn sử dụng
- Chi phí hội
thảo đánh giá
về hệ thống
trong thời
gian thử
nghiệm với
khách hàng
- Chi phí đi
lại (4
người/5
ngày)
- Chi phí hội
thảo thống
nhất hệ
thống và
thảo luận
cùng hợp
đồng của gói
thầu

500.000

2

1,000,000

2.000.000

1

2,000,000

200,000

5

1,000,000

4.000.000

1

4,000,000

Chi phí
nghiệm thu
& liên hoan
sau khi
nghiệm thu
dự án + tiếp
khách

5.000.000

1

5,000,000

1

50,000,000

7

Chi phí
nghiệm
thu

8

Chi phí - Chi phí cho 50.000.000
bảo trì quá trình bảo
hệ thống trì dự án sau
khi nghiệm
thu (thời gian
12 tháng)

9

Chi phí
dự
phòng

- Dự phòng
phục vụ cho
dự án trong
trường hợp
cần thiết

100.000.00
0

1

100,000,000

Tổng
chi phí

2. Chi phí đội thực hiện dự án.
STT

Chi tiết

Đơn giá

Số lượng

1

Xác định yêu cầu

15.000đ

80h

Thành tiền
1.200.000
200.000

Khảo sát yêu cầu
200.000
Phát hiện yêu cầu
Kiểm thử

400.000
200.000

Đặc tả yêu cầu
2

Thiết kế phần
mềm

15.000đ

120h

1.800.000

Thiết kế tổng thể

40h

600.000

Thiết kế chi tiết

40h

600.000

Kiểm thử

40h

600.000

Ghi
chú

3

Xây dựng phần
mềm

15.000đ 280h

4.200.000

Lập trình, xây dựng
các modul

160h

2.400.000

Tích hợp các modul

40h

600.000

Kiểm thử, tạo tài
liệu

80h

1.200.000

4

Kiểm thử toàn bộ 15.000đ 60h

900.000

5

Các chi phí gián
tiếp

900.000

Tài liệu chuẩn bị

250.000

Văn phòng

200.000

Khác

500.000

Tổng

10.000.000

6

3. Đơn giá đội thực hiện dự án.

STT Họ và tên
1

A

Đơn giá giờ làm
việc thông thường
15.000đ/giờ

2

b

15.000đ/giờ

Đơn giá giờ
làm thêm
25.000đ/giờ
25.000đ/giờ

...
1. Chi phí tổng quan :
TT Hạng
mục
Chi tiết Đơn Giá
(VND)
SL Thành tiền
(VND)
Ghi
chú
1. Đào tạo - Chi phí đào
tạo nghiệp
vụ (3 buổi / 4
người)
200.000 3 600,000
2 Tiếp
khách
- Chi phí đi
lại (5 ngày /
4
người)
200.000 5 1,000,000
- Chi phí tài
liệu (phô tô
&
in) giao cho
khách hàng
150.000 5 750,000
- Chi phí hội
thảo thống
nhất tài liệu
yêu cầu
người
sd với khách
hàng + tiếp
khách
2.000.000 1 2,000,000
3 Máy
móc,
Văn
phòng
- Chi phí tiền
thuê văn
phòng làm
việc
2.000.000 8 16,000,000
4 Đội dự
án
- Các chi phí
cho đội dự
án
100.000.00
0
4 400,000,000
5 Giai
đoạn
triển
khai
thử
nghiệm
- Chi phí tài
liệu (phô tô
&
in) giao cho
khách hàng
150.000 5 750,000
- Chi phí đi
lại (4 người /
10
200.000 10 2,000,000
Quản trị chi phí - Trang 2
Quản trị chi phí - Người đăng: Nguyễn Thanh Xuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quản trị chi phí 9 10 257