Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị hệ điều hành Linux

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN TRỊ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
MỤC LỤC
1. Giới thiệu hệ điều hành Linux
1.1 Lịch sử Linux
1.2 Cài đặt Linux
2. Giao tiếp trên môi trường Linux
2.1 Giới thiệu trình soạn thảo vi
2.2 Giới thiệu tiện ích mc
2.3 Các câu lệnh cơ bản trên Linux
2.3.1

Hiểu biết về các câu lệnh trong Linux

2.3.2

Các câu lệnh về thư mục và file

2.3.3

Các câu lệnh nén dữ liệu

2.3.4

Các câu lệnh quản lý tiến trình

3. Giới thiệu hệ thống tập tin, thư mục.
3.1 Giới thiệu
3.1.1 Thư mục chủ
3.1.2 Các thư mục hệ thống
3.2 Các quyền truy cập file, thư mục
3.2.1 Thay đổi quyền sở hữu file, thư mục sử dụng lệnh chown
3.2.2 Thay đổi nhóm sử dụng file/thư mục với lệnh chgrp
3.2.3 Sử dụng số theo hệ cơ số 8 tương ứng với thuộc tính truy cập
3.2.4 Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên tương ứng với quyền truy cập
3.2.5 Thay đổi quyền truy cập file thư mục sử dụng lệnh chmod
3.2.6 Các chú ý đặc biệt trên các quyền thư mục
3.3 Thiết lập một chính sách cho server nhiều người sử dụng
3.3.1 Thiết lập cấu hình các quyền truy cập file của người sử dụng
3.3.2 Thiết lập mặc định các quyền truy cập file cho người sử dụng
3.3.3 Thiết lập các quyền có thể thực thi cho các file
3.4 Làm việc với file, thư mục
3.4.1 Xem các file và các thư mục
3.4.2 Chuyển đến thư mục
3.4.3 Xác định kiểu file
3.4.4 Xem thống kê các quyền của file hay thư mục
3.4.5 Sao chép file và thư mục
3.4.6 Dịch chuyển các file và thư mục
3.4.7 Xóa các file và thư mục
3.4.8 Tìm kiếm file
4. Quản lý người dùng và tài nguyên
4.1 Khái niệm
4.2 Tạo superuser
4.3 Quản lý người dùng với các công cụ dòng lệnh
4.3.1 Tạo một tài khoản người sử dụng mới
4.3.2 Tạo một nhóm mới
4.3.3 Sửa đổi một tài khoản người sử dụng đang tồn tại
4.3.4 Thay đổi đường dẫn thư mục chủ


4.3.5 Thay đổi UID
4.3.6 Thay đổi nhóm mặc định
4.3.7 Thay đổi thời hạn kết thúc của một tài khoản
4.3.8 Sửa đổi một nhóm đang tồn tại
4.3.9 Xóa hoặc hủy bỏ một tài khoản người sử dụng
4.4 Cài đặt máy in
4.4.1 Cấu hình máy in
4.4.2 Cài đặt máy in cục bộ
4.4.3 Cài đặt máy in trên hệ thống Unix ở xa
4.4.4 Cài đặt máy in Samba (SMB)
4.4.5 Chọn trình điều khiển Print Driver và kết thúc
4.4.6 Thay đổi thông số cấu hình các máy in có sẵn
4.4.7 Backup các thông số cấu hình máy in
4.4.8 Quản lý công việc in ấn
5. Trình diễn thiết lập mạng và cài đặt Diul-up trên Linux
5.1 Thiết lập mạng
5.1.1 HĐH Linux và card mạng
5.1.2 Cấu hình card mạng
5.1.3 Các tiện ích mạng: Telnet và ftp
5.2 Cài đặt Diul-up
5.2.1 Cài đặt
5.2.2 Quay s...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị hệ điều hành Linux - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quản trị hệ điều hành Linux 9 10 54