Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 1

Được đăng lên bởi thangtb43
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 1

Tài liệu này được biên soạn theo tài liệu giảng dạy của Viện Linux (LPI)

HÀ NỘI 2006

GIỚI THIỆU GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU
BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CỦA GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản
dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về
mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU GPL -- chỉ
có bản tiếng Anh gốc của GNU GPL mới có tính pháp lý. Tuy nhiên, chúng tôi hy
vọng rằng bản dịch này sẽ giúp cho những người nói tiếng Việt hiểu rõ hơn về GNU
GPL.
GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU (GPL)
Giấy phép công cộng GNU
Phiên bản 2, tháng 6/1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Mọi người đều được phép sao chép và lưu hành bản sao nguyên bản nhưng không
được phép thay đổi nội dung của giấy phép này.

Lời nói đầu
Giấy phép sử dụng của hầu hết các phần mềm đều được đưa ra nhằm hạn chế bạn tự
do chia sẻ và thay đổi nó. Ngược lại, Giấy phép Công cộng của GNU có mục đích
đảm bảo cho bạn có thể tự do chia sẻ và thay đổi phần mềm tự do - tức là đảm bảo
rằng phần mềm đó là tự do đối với mọi người sử dụng. Giấy phép Công cộng này áp
dụng cho hầu hết các phần mềm của Tổ chức Phần mềm Tự do và cho tất cả các
chương trình khác mà tác giả cho phép sử dụng. (Đối với một số phần mềm khác
của Tổ chức Phần Mềm Tự do, áp dụng Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU
thay cho giấy phép công cộng). Bạn cũng có thể áp dụng nó cho các chương trình
của mình.
Khi nói đến phần mềm tự do, chúng ta nói đến sự tự do sử dụng chứ không quan tâm
về giá cả. Giấy phép Công cộng của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng bạn
hoàn toàn tự do cung cấp các bản sao của phần mềm tự do (cũng như kinh doanh
dịch vụ này nếu bạn muốn), rằng bạn có thể nhận được mã nguồn nếu bạn có yêu

cầu, rằng bạn có thể thay đổi phần mềm hoặc sử dụng các thành phần của phần mềm
đó cho những chương trình tự do mới; và rằng bạn biết chắc là bạn có thể làm được
những điều này.
Để bảo vệ bản quyền của bạn, chúng tôi cần đưa ra những hạn chế để ngăn chặn
những ai chối bỏ quyền của bạn, hoặc yêu cầu bạn chối bỏ quyền của mình. Những
hạn chế này cũng có nghĩa là những trách nhiệm nhất định của bạn khi cung cấp các
bản sao phần mềm hoặc khi chỉnh sửa phần mềm đó.
Ví dụ, nếu bạn cung cấp các bản sao của một chương trình, dù miễn phí hay không,
bạn phải cho người nhận tất cả các quyền mà bạn có. Bạn cũng phải ...
TÀI LIU ĐÀO TO
QUN TR H THNG LINUX 1
Tài liu này được biên son theo tài liu ging dy ca Vin Linux (LPI)
HÀ NI 2006
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 1 - Người đăng: thangtb43
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 1 9 10 376