Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ LINUX 1

Được đăng lên bởi Ánh Ngô
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Công nghiệp TP HCM
Khoa Công nghệ thông tin

Quản trị Linux 1
Hướng dẫn thực hành
Trang 1

QUẢN TRỊ LINUX 1

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bản hướng dẫn thực hành này nhằm giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc nắm
bắt cách sử dụng một số lệnh quan trọng trong mỗi chương.
Bản hướng dẫn thực hành không thay thế Bộ Bài Tập của môn học. Trước khi
làm bài tập trong Bộ Bài tập môn học, Sinh viên nên được thực hành theo bản
hướng dẫn thực hành này.
Mỗi bài Lab trong Bản hướng dẫn thực hành này có nêu rõ nội dung thực hành
và phần lý thuyết tương ứng trong giáo trình. Hình minh hoạ có trong các bài Lab
được thực hiện trên openSUSE 11.2 và RedHat 9

-1-

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM
Khoa Công nghệ thông tin

Quản trị Linux 1
Hướng dẫn thực hành
Trang 2

Bài Lab 1
Login vào hệ thống ; Sử dụng man , info để xem help về lệnh ; Sử
dụng vi editor (Giáo trình chương 4 và 5 )
1. Login vào hệ thống
- Khi quá trình khởi động của openSUSE (hoặc một distro Linux khác) ở chế
độ text mode kết thúc thành công , dấu nhắc login xuất hiện

-

Thực hiện login vào hệ thống bằng tài khoản root hoặc tài khoản đã khai báo
khi cài đặt. Nếu đăng nhập thành công, dấu nhắc lệnh (shell prompt) sẽ xuất
hiện.

Lưu ý : khi nhập passwd , hệ thống không hiển thị ký tự nhập. Nếu nhập sai,
hệ thống sẽ báo và dấu nhắc login sẽ xuất hiện cho phép login lại.
-

Tại dấu nhắc lệnh, gõ và thực thi lệnh whoami ( lệnh hiển thị tên của tài
khoản đang sử dụng )

-2-

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM
Khoa Công nghệ thông tin

Quản trị Linux 1
Hướng dẫn thực hành
Trang 3

2. Sử dụng man để xem help về lệnh
- Dùng man để xem hướng dẫn về cách dùng lệnh ls

-

Nội dung hướng dẫn lệnh ls hiển thị như hình sau

-

Nhấn space bar ( hay pagedown) để xem trang kế tiếp . Nhấn page up để
quay lui. Nhấn Enter để xem tiếp từng dòng ( hoặc dùng phím mũi tên lên /
xuống ) .

-

Để search nhanh một từ khoá trong khi bạn đọc tài liệu help, ví dụ tìm từ sort,
hãy nhấn / sort , rồi enter. Nếu tìm thấy từ khoá, kết xuất sẽ như hình sau:

-3-

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM
Khoa Công nghệ thông tin

Quản trị Linux 1
Hướng dẫn thực hành
Trang 4

-

Nhấn phím N để tìm tiếp , hoặc nhấn phím P để quay lui.

-

Nhấn q để thoát khỏi lệnh man.

-

Xem chương 4 để biết cách dùng lệnh info.

3. Sử dụng trình soạn thảo văn bản vi :
-

Tạo một tập tin tên text.txt nằm trong /root , nội dung tuỳ ý.
Các bước thực hiện như sau :
B1 : Khởi động vi , bằng gõ lệnh vi
B2 : Trong màn hình vi , Nhấn phím Insert
 bắt đầu nhập văn ...
Trường Đại học Công nghiệp TP HCM Quản trị Linux 1
Khoa Công nghệ thông tin Hướng dẫn thực hành
Trang 1
-1-
QUẢN TRỊ LINUX 1
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Bản hướng dẫn thực hành này nhằm giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc nắm
bắt cách sử dụng một số lệnh quan trọng trong mỗi chương.
Bản hướng dẫn thực hành không thay thế Bộ Bài Tập của môn học. Trước khi
làm bài tập trong Bộ Bài tập môn học, Sinh viên nên được thực hành theo bản
hướng dẫn thực hành này.
Mỗi bài Lab trong Bản hướng dẫn thực hành này có nêu rõ nội dung thực hành
và phần lý thuyết tương ứng trong giáo trình. Hình minh hoạ có trong các bài Lab
được thực hiện trên openSUSE 11.2 RedHat 9
QUẢN TRỊ LINUX 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ LINUX 1 - Người đăng: Ánh Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
QUẢN TRỊ LINUX 1 9 10 464