Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị mạng Microsoft Win

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
quan tri mang
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 1/555
Mục lục

Mục lục.........................................................................................................................................2
GIỚI THIỆU................................................................................................................................16
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT….......................................................................................................18
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................................................................18
Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG…..................................................................................................19
Tóm tắt…….................................................................................................................................19
Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG......................................................................................................20
I. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ........................................................................................................20
II. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH..................................................................................................21
II.1. Mạng cục bộ LAN (Local Area Network) .............................................................................21
II.2. Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network)....................................................................21
II.3. Mạng diện rộng WAN (Wide Area
Network).........................................................................21
II.4. Mạng Internet ......................................................................................................................22
III. CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ MẠNG................................................................................................22
III.1. Mô hình xử lý mạng tập
trung .............................................................................................22
III.2. Mô hình xử lý mạng phân phối............................................................................................23
III.3. Mô hình xử lý mạng cộng tác. ............................................................................................23
IV. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG..........................................................................................24
IV.1. Workgroup.....................................
quan tri mang
Tài li u h ng d n gi ng d y ướ
H c ph n 3 - Qu n tr m ng Microsoft Windows Trang 1/555
M c l c
M c l c.........................................................................................................................................2
GI I THI U................................................................................................................................16
GIÁO TRÌNH LÝ THUY T….......................................................................................................18
TÀI LI U THAM KH O ..............................................................................................................18
Bài 1 GI I THI U V M NG…..................................................................................................19
Tóm t t…….................................................................................................................................19
Bài 1 GI I THI U V M NG......................................................................................................20
I. CÁC KI N TH C C S ........................................................................................................20 Ơ
II. CÁC LO I M NG MÁY TÍNH..................................................................................................21
II.1. M ng c c b LAN (Local Area Network) .............................................................................21
II.2. M ng đô th MAN (Metropolitan Area Network)....................................................................21
II.3. M ng di n r ng WAN (Wide Area
Network).........................................................................21
II.4. M ng Internet ......................................................................................................................22
III. CÁC MÔ HÌNH X LÝ M NG................................................................................................22
III.1. Mô hình x lý m ng t p
trung .............................................................................................22
III.2. Mô hình x lý m ng phân ph i............................................................................................23
III.3. Mô hình x lý m ng c ng tác. ............................................................................................23
IV. CÁC MÔ HÌNH QU N LÝ M NG..........................................................................................24
IV.1. Workgroup...........................................................................................................................24
IV.2. Domain................................................................................................................................24
V. CÁC MÔ HÌNH NG D NG M NG.......................................................................................24
V.1. M ng ngang hàng (peer to peer) ........................................................................................24
Quản trị mạng Microsoft Win - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị mạng Microsoft Win - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quản trị mạng Microsoft Win 9 10 758