Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị mạng Microsoft Windows

Được đăng lên bởi kimduy
Số trang: 555 trang   |   Lượt xem: 5955 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy

Mục lục
Mục lục .....................................................................................................................................................2
GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................16
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ......................................................................................................................18
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................................................18
Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG .................................................................................................................19
Tóm tắt....................................................................................................................................................19
Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG .................................................................................................................20
I. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ ...............................................................................................................20
II. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH ..........................................................................................................21
II.1. Mạng cục bộ LAN (Local Area Network) ...............................................................................21
II.2. Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network).....................................................................21
II.3. Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network)..........................................................................21
II.4. Mạng Internet ........................................................................................................................22
III. CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ MẠNG .........................................................................................................22
III.1. Mô hình xử lý mạng tập trung ...............................................................................................22
III.2. Mô hình xử lý mạng phân phối..............................................................................................23
III.3. Mô hình xử lý mạng cộng tác................................................................................................23
IV. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG ..............................................................................
Tài liu hướng dn ging dy
Hc phn 3 - Qun tr mng Microsoft Windows Trang 1/555
Mc lc
Mc lc .....................................................................................................................................................2
GII THIU ............................................................................................................................................16
GIÁO TRÌNH LÝ THUYT ......................................................................................................................18
TÀI LIU THAM KHO...........................................................................................................................18
Bài 1 GII THIU V MNG .................................................................................................................19
Tóm tt....................................................................................................................................................19
Bài 1 GII THIU V MNG .................................................................................................................20
I. CÁC KIN THC CƠ S ...............................................................................................................20
II. CÁC LOI MNG MÁY TÍNH ..........................................................................................................21
II.1. Mng cc b LAN (Local Area Network)...............................................................................21
II.2. Mng đô th MAN (Metropolitan Area Network).....................................................................21
II.3. Mng din rng WAN (Wide Area Network)..........................................................................21
II.4. Mng Internet ........................................................................................................................22
III. CÁC MÔ HÌNH X LÝ MNG.........................................................................................................22
III.1. Mô hình x lý mng tp trung ...............................................................................................22
III.2. Mô hình x lý mng phân phi..............................................................................................23
III.3. Mô hình x lý mng cng tác................................................................................................23
IV. CÁC MÔ HÌNH QUN LÝ MNG ....................................................................................................24
IV.1. Workgroup.............................................................................................................................24
IV.2. Domain..................................................................................................................................24
V. CÁC MÔ HÌNH NG DNG MNG................................................................................................24
V.1. Mng ngang hàng (peer to peer) ..........................................................................................24
V.2. Mng khách ch (client- server)............................................................................................25
VI. CÁC DCH V MNG......................................................................................................................25
VI.1. Dch v tp tin (Files Services)..............................................................................................26
VI.2. Dch v in n (Print Services)................................................................................................26
VI.3. Dch v thông đip (Message Services)................................................................................26
VI.4. Dch v thư mc (Directory Services) ..................................................................................27
VI.5. Dch v ng dng (Application Services) ..............................................................................27
VI.6. Dch v cơ s d liu (Database Services) ..........................................................................27
VI.7. Dch v Web..........................................................................................................................27
VII. C LI ÍCH THC T CA MNG..............................................................................................27
VII.1. Tiết kim được tài nguyên phn cng. .................................................................................27
VII.2. Trao đổi d liu tr nên d dàng hơn. ..................................................................................28
VII.3. Chia s ng dng..................................................................................................................28
VII.4. Tp trung d liu, bo mt và backup tt. ............................................................................28
VII.5. S dng các phn mm ng dng trên mng. .....................................................................28
VII.6. S dng các dch v Internet. ...............................................................................................28
Bài 2 MÔ HÌNH THAM CHIU OSI.........................................................................................................29
Tóm tt....................................................................................................................................................29
I. MÔ HÌNH OSI. .................................................................................................................................30
I.1. Khái nim giao thc (protocol). .............................................................................................30
I.2. Các t chc định chun. ......................................................................................................30
I.3. Mô hình OSI..........................................................................................................................30
I.4. Chc năng ca các lp trong mô hình tham chiếu OSI........................................................31
II. QUÁ TRÌNH X LÝ VÀ VN CHUYN CA MT GÓI D LIU. .................................................33
II.1. Quá trình đóng gói d liu (ti máy gi) ...............................................................................33
II.2. Quá trình truyn d liu t máy gi đến máy nhn. .............................................................34
Quản trị mạng Microsoft Windows - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị mạng Microsoft Windows - Người đăng: kimduy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
555 Vietnamese
Quản trị mạng Microsoft Windows 9 10 167