Ktl-icon-tai-lieu

quản trị mạng và giao thức mạng

Được đăng lên bởi senbohung
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2613 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Luận Văn Tốt nghiệp cử nhân khoa học
NGUYỄN MINH SÁNG

Đề tài:
QUẢN TRỊ MẠNG VÀ
NGHI THỨC QUẢN TRỊ MẠNG

Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Hà Nội 1997

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KHOA
HỌC
NGUYỄN MINH SÁNG

Đề tài:
QUẢN TRỊ MẠNG VÀ
NGHI THỨC QUẢN TRỊ MẠNG

Giáo viên hướng dẫn:
Nguyễn Nam Hải
Đào Kiến Quốc
Giáo viên phản biện:
Phạm Giang Lâm

Trang 2

Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Hà Nội 1997

MỤC LỤC

Nội dung

Trang

Lời nói đầu

5

Chương I: Tổng quan quản trị mạng.

7

1.1. Định nghĩa mạng.

7

1.2. Vai trò của một kỷ sư mạng.

7

1.3. Cài đặt một mạng.

8

1.4. Tổng quan về quản lý mạng.

9

a. Quản lý lỗi.

10

b. Quản lý cấu hình.

10

c. Quản lý an ninh mạng.

11

d. Quản lý hiệu quả.

11

e. Quản lý tài khoản.

12

1.5. Định nghĩa một hệ quản lý mạng.

12

a.Lợi ích của một hệ quản lý mạng .

12

b.Cấu trúc của một hệ quản lý mạng .

13

c.Một số kiểu cấu trúc của một hệ quản lý mạng NMS. 14
Chương II. Nghi thức quản trị mạng.

16

2.1. Lịch sử các nghi thức quản lý mạng.

16

2.2. Sự phát triển của các nghi thức chuẩn.

18

2.3. MIB.

20

a. ASN.1 Systax.

21

b. Các nhánh của cây MIB.

22

Trang 3

Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

2.4. Nghi thức SNMP.

24

2.5. Nghi thức CMIS/CMIP.

26

2.6. Nghi thức CMOT.

29

Chương III : Nghi thức quản trị mạng.

30

3.1. SNMP version.1

30

a. Kiểu lệnh.

31

b. Cơ sở dữ liệu quản lý.

31

c. Các phép toán.

32

d. Định dạng thông báo.

32

3.2. SNMP version.2

33

a. Cấu trúc thông tin quản lý.

34

b. Các phép toán của nghi thức.

34

c. Định dạng thông báo trong SNMPV.2.

34

d. Kiến trúc quản lý.

35

Chương IV : Quản lý cấu hình.

38

4.1. Các lợi ích của quản lý cấu hình.

38

4.2. Thực hiện quản lý cấu hình.

39

a. Thu thập dữ liệu một cách thủ công.

39

b. Thu thập tự động.

39

c. Sửa đổi dự liệu cấu hình.

40

d. Lưu dữ các thông tin.

40

4.3. Quản lý cấu hình trên một hệ quản lý mạng.

41

a. Công cụ đơn giản.

41

b. Công cụ phức tạp.

42

c. Công cụ cao cấp .

44

d. Sinh báo cáo cấu hình.

45

Kết luận

46
Trang 4

Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Tài liệu tham khảo

46

LỜI NÓI ĐẦU
Những năm qua chúng ta đã và đang sống trong thời kỳ phát triễn
rất nhanh chống và sôi động của công nghệ thông tin. Chiếc máy vi tính
đa năng,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Lun Văn Tt nghip c nn khoa hc
NGUYỄN MINH SÁNG
Đề tài:
QUẢN TRỊ MẠNG
NGHI THỨC QUẢN TRỊ MẠNG
quản trị mạng và giao thức mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị mạng và giao thức mạng - Người đăng: senbohung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
quản trị mạng và giao thức mạng 9 10 737