Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 (Nâng cao)

Được đăng lên bởi taiphu83
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000
(Nâng cao)

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG
WINDOWS 2000

Gv : Nguyễn Văn Tẩn
tannv@hcmut.edu.vn

Tài liệu tham khảo :
1.

Hiện thực Windows 2000 Server, nxb
Thống kê

2.

E-book MCSE CDROM

Trang 1

Trang 2

@Bách Khoa Aptech 2004

@Bách Khoa Aptech 2004

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Các chủ đề chính

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Dịch vụ Cấp IP động DHCP
Khái niệm DHCP

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Dịch
Dịch
Dịch
Dịch
Dịch
Dịch

vụ
vụ
vụ
vụ
vụ
vụ

Cài đặt và cấu hình DHCP Server
Cấu hình DHCP Client

Cấp IP động DHCP
Tên miền DNS
Web, FTP Server (IIS 5.0)
Routing and Remote Access(RRAS)
Internet (NAT, Proxy…)
Mail (MDAEMON Mail Server)

@Bách Khoa Aptech 2004

Trang 3

@Bách Khoa Aptech 2004

Trang 4

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Khái niệm DHCP

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Khái niệm DHCP

Yêu cầu cho DHCP
DHCP Server
Cài dịch vụ DHCP
Địa chỉ IP tĩnh, subnet mask, default gateway
Phạm vi IP sẽ cấp cho Client
DHCP Clients
Windows 2000 Professional hay Windows 2000 Server
Windows NT Server or Workstation 3.51 or later
Windows 95 or Windows 98
Windows for Workgroups 3.11, running TCP/IP-32
Microsoft Network Client 3.0 for MS-DOS
LAN Manager 2.2c
Non-Microsoft operating systems

Domain Controller

„ Được phép và dịch vụ

khởi động bình thường
(DHCP server1)

DC kiể
kiểm tra
DHCP server
có đượ
được phé
phép

„ Không được phép và

dịch vụ không thể
khởi động bình được
(DHCP server2)

DHCP Server1
@Bách Khoa Aptech 2004

Trang 5

Clients

DHCP Server2

@Bách Khoa Aptech 2004

Trang 6

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Khái niệm DHCP

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Khái niệm DHCP
DHCP Client

DHCP Servers

1IP
IP Lease
Lease Request
Request
IP
IP Lease
Lease Offer
Offer 2
3IP
IP Lease
Lease Selection
Selection
IP
IP Lease
Lease
4
Acknowledgement
Acknowledgement
@Bách Khoa Aptech 2004

Trang 7

@Bách Khoa Aptech 2004

Trang 8

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Khái niệm DHCP

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Cài đặt và cấu hình DHCP Server

Sau 50 % (87.5 %) thời gian được cấp

@Bách Khoa Aptech 2004

Trang 9

@Bách Khoa Aptech 2004

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Cài đặt và cấu hình DHCP Server

Trang 10

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Cài đặt và cấu hình DHCP Server

Dành ấn định cho các Servers

@Bách Khoa Aptech 2004

Trang 11

@Bách Khoa Aptech 2004

Trang 12

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Cài đặt và cấu hình DHCP Server

Tru...
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@BáchKhoaAptech2004
Trang 1
QUN TR MNG WINDOWS 2000
(Nâng cao)
Gv : NguynVănTn
tannv@hcmut.edu.vn
Tài liuthamkho:
1. Hinthc Windows 2000 Server, nxb
Thng kê
2. E-book MCSE CDROM
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@BáchKhoaAptech2004
Trang 2
Bài 01 : CÁC DCH V MNG
WINDOWS 2000
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 3
Các chủđchính
¨ Dch v CpIP động DHCP
¨ Dch v Tên minDNS
¨ Dch v Web, FTP Server (IIS 5.0)
¨ Dch v Routing and Remote Access(RRAS)
¨ Dch v Internet (NAT, Proxy…)
¨ Dch v Mail (MDAEMON Mail Server)
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 4
Dch v CpIP động DHCP
Khái nimDHCP
Cài đặtvàcuhìnhDHCP Server
Cu hình DHCP Client
QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 (Nâng cao) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 (Nâng cao) - Người đăng: taiphu83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 (Nâng cao) 9 10 488