Ktl-icon-tai-lieu

Quay Lui

Được đăng lên bởi Nguyễn Trí Hải
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lê Sỹ Hùng(Sưu Tầm)

Hương Sơn Hà Tĩnh

Một bài toán liệt kê tổ hợp luôn cần phải đảm bảo hai nguyêntắc, đó là: không được bỏ
sót một cấu hình và không được trùnglặp một cấu hình. Có thể nói rằng phương pháp liệt
kê là cách cuốicùng để có thể giải được một số bài toán tổ hợp hiện nay. Mộttrong những
phương pháp liệt kê có tính phổ dụng cao đó là phươngpháp quay lui.
Nội dung chính của phương pháp này là việc xây dựng dần cácthành phần của cấu hình
bằng cách thử tất cả các khả năng. Giả thiếtcấu hình cần được tìm được mô tả bằng một
bộ giá trị (x 1 ,x 2 ,..,x N ).Giả sử đã xác định được i - 1 thành phần (x 1 ,x 2 ,...,x i-1 ),bây giờ
ta xác định thành phần x i bằng cách duyệt tất cảcác khả năng có thể đề cử cho nó (đánh
số từ 1 đến n i ).Với mỗi khả năng j, kiểm tra xem j có được chấp nhận hay không. Cóthể
có hai trường hợp có thể xảy ra:
- Nếu j được chấp nhận thì xác định x i theo j, sau đó nếu j = N thì ta được một cấu
hình,trái lại ta tiếptục tiến hành việc xác định x i+1 .
- Nếu thử tất cảcác khả năng mà mà không có khả năng nào được chấp nhận thì ta sẽlùi
lại bước trướcđể xác định x i-1 .
Thông thường ta phân tích quá trình tìm kiếm thành cây tìm kiếm.Không gian tìm kiếm
càng lớn hay càng nhiều khả năng tìm kiếm thì câytìm kiếm càng lớn, càng nhiều nhánh.
Vì vậy hạn chế và bỏ bớt cácnhánh vô nghiệm của cây tìm kiếm thì sẽ tiết kiệm được thời
gianvà bộ nhớ, tránh bị tràn dữ liệu. Quá trình tìm kiếm lời giải theothuật toán quay lui có
thể được mô tả bởi mô hình cây tìm dướiđây:

Cần phải lưu ý là ta phải ghi nhớ tại mỗi bước đã đi qua,những khả năng nào đã thử để
tránh trùng lặp. Những thông tin nàyđược lưu trữ theo kiểu dữ liệu ngăn xếp - Stack ( vào
sau ra trước) - vì thế nên thuật toán này phù hợp thểhiện bởi thủ tục đệ quy. Ta có thể mô
tả bước xác định x i bởi thủ tục đệ quy sau:
Procedure Try (i: integer);
Var j : integer;
Begin
For j:= 1to ni do
If (chấp nhận j) then
Begin

(xác định xi theo j )
if i = N then (ghi nhận một cấu hình)
else try(i+1);
End;
End;
Trong thủ tục mô tả trên, điều quan trọng nhất là đưa rađược một danh sách các khả
năngđề cử và xác định được giá trịcủa biểu thức logic [ chấp nhận j ]. Ngoài việc phụ
thuộc j, giá trị này còn phụ thuộc vào việc đã chọn các khả năng tại i - 1bước trước đó.
Trong những trường hợp như vậy, cần ghi nhớ trạng thái mới của quá trìnhsau khi [xác
định xi theo j ] vàtrả lại trạng thái cũ sau lời gọi Try(i+1).Các trạng thái này được ghi
nhận nhờ một số biến tổng thể(global), gọi là các biến trạng thá...
Lê Sỹ Hùng(Sưu Tầm) Hương Sơn Hà Tĩnh
Một bài toán liệt kê tổ hợp luôn cần phải đảm bảo hai nguyêntắc, đó là: không được bỏ
sót một cấu hình và không được trùnglặp một cấu hình. Có thể nói rằng phương pháp liệt
kê là cách cuốicùng để có thể giải được một số bài toán tổ hợp hiện nay. Mộttrong những
phương pháp liệt kê có tính phổ dụng cao đó là phươngpháp quay lui.
Nội dung chính của phương pháp này là việc xây dựng dần cácthành phần của cấu hình
bằng cách thử tất cả các khả năng. Giả thiếtcấu hình cần được tìm được mô tả bằng một
bộ giá trị (x
1
,x
2
,..,x
N
).Giả sử đã xác định được i - 1 thành phần (x
1
,x
2
,...,x
i-1
),bây giờ
ta xác định thành phần x
i
bằng cách duyệt tất cảcác khả năng có thể đề cử cho nó (đánh
số từ 1 đến n
i
).Với mỗi khả năng j, kiểm tra xem j có được chấp nhận hay không. Cóthể
có hai trường hợp có thể xảy ra:
- Nếu j được chấp nhận thì xác định x
i
theo j, sau đó nếu j = N thì ta được một cấu
hình,trái lại ta tiếptục tiến hành việc xác định x
i+1
.
- Nếu thử tất cảcác khả năng mà mà không có khả năng nào được chấp nhận thì ta sẽlùi
lại bước trướcđể xác định x
i-1
.
Thông thường ta phân tích quá trình tìm kiếm thành cây tìm kiếm.Không gian tìm kiếm
càng lớn hay càng nhiều khả năng tìm kiếm thì câytìm kiếm càng lớn, càng nhiều nhánh.
Vì vậy hạn chế và bỏ bớt cácnhánh vô nghiệm của cây tìm kiếm thì sẽ tiết kiệm được thời
gianvà bộ nhớ, tránh bị tràn dữ liệu. Quá trình tìm kiếm lời giải theothuật toán quay lui có
thể được mô tả bởi mô hình cây tìm dướiđây:
Cần phải lưu ý là ta phải ghi nhớ tại mỗi bước đã đi qua,những khả năng nào đã thử để
tránh trùng lặp. Những thông tin nàyđược lưu trữ theo kiểu dữ liệu ngăn xếp - Stack ( vào
sau ra trước) - vì thế nên thuật toán này phù hợp thểhiện bởi thủ tục đệ quy. Ta có thể mô
tả bước xác định x
i
bởi thủ tục đệ quy sau:
Procedure Try (i: integer);
Var j : integer;
Begin
For j:= 1to n
i
do
If (chấp nhận j) then
Begin
Quay Lui - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quay Lui - Người đăng: Nguyễn Trí Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quay Lui 9 10 10