Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch động Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi thuy3a1
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2261 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUY HOẠCH ĐỘNG
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG
- Hiểu và nắm vững bản chất của phương pháp quy hoạch động.
- Cung cấp một cách tiếp cận mới trong việc giải quyết các bài toán tối ưu mang bản chất
đệ quy.
- Sinh viên cần nắm vững phần lý thuyết để có thể hình thành các kỹ năng trong việc tiếp
cận và giải các bài toán quy hoạch động.
NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT
Quy hoạch động (Dynamic programming) là một kỹ thuật nhằm đơn giản hóa việc
tính toán các công thức truy hồi bằng cách lưu trữ toàn bộ hay một phần kết quả tính toán
tại mỗi bước với mục đích sử dụng lại. Bản chất của quy hoạch động là nhằm thay thế mô
hình tính toán “từ trên xuống” (top-down) bằng mô hình tính toán “từ dưới lên” (bottomup).
Quy hoạch động thường dùng giải các bài toán tối ưu có bản chất đệ qui
• Việc tìm nghiệm tối ưu của bài toán đã cho được thực hiện dựa trên việc tìm
nghiệm tối ưu của các bài toán con.
• Kết quả của các bài toán con được ghi nhận lại để phục vụ cho việc giải các bài
toán lớn hơn và giải được bài toán yêu cầu.
3.1. Bài toán quy hoạch
Bài toán quy hoạch là bài toán tối ưu: gồm có một hàm f gọi là hàm mục tiêu hay
hàm đánh giá, các hàm g1, g2, … gn cho giá trị logic gọi là hàm ràng buộc. Yêu cầu của
bài toán là tìm một cấu hình x thỏa mãn tất cả các ràng buộc g1, g2, … gn: g i(x)=TRUE (
 i: 1  i  n) và x là tốt nhất, theo nghĩa không tồn tại một cấu hình y nào khác thỏa
mãn các hàm ràng buộc mà f(y) tốt hơn f(x).
Ví dụ:
Tìm (x, y) để
Hàm mục tiêu : x + y  max
Hàm ràng buộc : x2 + y2  1
Xét trong mặt phẳng tọa độ, những cặp (x, y) thỏa mãn x 2 + y2  1 là tọa độ của
những điểm nằm trong hình tròn có tâm O là gốc tọa độ, bán kính 1. Vậy nghiệm của bài
toán bắt buộc nằm trong hình tròn đó.

Những đường thẳng có phương trình x + y = C (C là một hằng số) là đường thẳng
vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ nhất. Ta phải tìm số C lớn nhất mà
đường thẳng x + y = C vẫn có điểm chung với đường tròn (O, 1). Đường thẳng đó là một
tiếp tuyến của đường tròn : x + y = 2 . Tiếp điểm ( 1 2 , 1 2 ) tương ứng với nghiệm
tối ưu của bài toán đã cho.

Các dạng bài toán quy hoạch rất phong phú và đa dạng, ứng dụng nhiều trong thực
tế, nhưng cũng cần biết rằng đa số các bài toán quy hoạch là không giải được, hoặc chưa
giải được. Cho đến nay người ta mới chỉ có thuật toán đơn giải giải bài toán quy hoạch
tuyến tính lồi, và một vài thuật toán khác áp dụng cho bài toán cụ thể.
3.2. Phương pháp quy hoạch động
Phương pháp quy hoạch động dùng để giải bài toán tối ưu có bản chất đệ quy, tức là...
QUY HOẠCH ĐỘNG
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG
- Hiểu và nắm vững bản chất của phương pháp quy hoạch động.
- Cung cấp một cách tiếp cận mới trong việc giải quyết các bài toán tối ưu mang bản chất
đệ quy.
- Sinh viên cần nắm vững phầnthuyết để có thể hình thành các kỹ năng trong việc tiếp
cận và giải các bài toán quy hoạch động.
NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT
Quy hoạch động (Dynamic programming) một kỹ thuật nhằm đơn giản hóa việc
tính toán các công thức truy hồi bằng cách lưu trữ toàn bộ hay một phần kết quả tính toán
tại mỗi bước với mục đích sử dụng lại. Bản chất của quy hoạch động là nhằm thay thế mô
hình tính toán “từ trên xuống” (top-down) bằng mô hình tính toán “từ dưới lên” (bottom-
up).
Quy hoạch động thường dùng giải các bài toán tối ưu có bản chất đệ qui
Việc tìm nghiệm tối ưu của bài toán đã cho được thực hiện dựa trên việc tìm
nghiệm tối ưu của các bài toán con.
Kết quả của các bài toán con được ghi nhận lại để phục vụ cho việc giải các bài
toán lớn hơn và giải được bài toán yêu cầu.
3.1. Bài toán quy hoạch
Bài toán quy hoạch bài toán tối ưu: gồm một hàm f gọi hàm mục tiêu hay
hàm đánh giá, các hàm g1, g2, gn cho giá trị logic gọi hàm ràng buộc. Yêu cầu của
bài toán là tìm một cấu hình x thỏa mãn tất cả các ràng buộc g1, g2, … gn: g
i
(x)=TRUE (
i: 1
i
n) x tốt nhất, theo nghĩa không tồn tại một cấu hình y o khác thỏa
mãn các hàm ràng buộc mà f(y) tốt hơn f(x).
Ví dụ:
Tìm (x, y) để
Hàm mục tiêu : x + y
max
Hàm ràng buộc : x
2
+ y
2
1
Xét trong mặt phẳng tọa độ, những cặp (x, y) thỏa mãn x
2
+ y
2
1 tọa độ của
những điểm nằm trong hình tròn có tâm Ogốc tọa độ, bán kính 1. Vậy nghiệm của bài
toán bắt buộc nằm trong hình tròn đó.
Quy hoạch động Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch động Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Người đăng: thuy3a1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Quy hoạch động Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9 10 380