Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch rời rạc

Được đăng lên bởi ngdang95
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bùi Thế Tâm

I.1

Quy hoạch rời rạc

Chương 1

BÀI TOÁN QUY HOẠCH RỜI RẠC
1. ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN QUY HOẠCH RỜI RẠC
Trong các bài toán quy hoạch tuyến tính, các biến số có thể nhận những giá trị
thực không âm. Tuy nhiên, trong thực tiễn thường gặp các bài toán mà các biến số chỉ
có thể nhận một số hữu hạn hay đếm được giá trị, thường là các giá trị nguyên. Chẳng
hạn sẽ là vô nghĩa khi đưa ra câu trả lời: cần sản xuất nửa cái bàn hay cần thuê 2,7 cái ô
tô để vận chuyển hàng hoá…Trong một số bài toán, chẳng hạn bài toán vận tải với các
lượng hàng cung và cầu là các số nguyên, song nhiều bài toán khác thì không phải như
vậy. Vì thế trong chương này sẽ đề cập đến nội dung và phương pháp giải các bài toán
tối ưu trên lưới các điểm nguyên hay trên các tập rời rạc, gọi tắt là bài toán quy hoạch
rời rạc hay bài toán quy hoạch nguyên.
Bài toán quy hoạch rời rạc có dạng sau:
Tìm cực đại của hàm f ( x, y ) phụ thuộc hai nhóm biến x và y với các ràng buộc
có dạng:
gi ( x, y ) ≤ 0,

i = 1, 2,...m, x ∈ D

trong đó, x = ( x1 , x2 ,..., x p ), y = ( y1 , y2 ,..., yq ), p > 0, q ≥ 0 , D là tập hữu hạn các véc tơ

p - chiều, còn f , gi là những hàm cho trước của n biến số ( n = p + q ).
Nếu f , gi là các hàm tuyến tính và D là lưới các điểm nguyên, thì ta có bài toán
quy hoạch nguyên tuyến tính, còn nếu D là tập các véc tơ p thành phần 0 hay 1 thì ta
có bài toán quy hoạch nguyên 0 − 1 .
Nếu q = 0 , nghĩa là chỉ có các biến rời rạc x1 , x2 ,..., x p thì bài toán được gọi là bài
toán quy hoạch nguyên hoàn toàn. Còn nếu q > 0 thì bài toán được gọi là bài toán
nguyên bộ phận.
Chú ý

Sở dĩ bài toán quy hoạch rời rạc còn được gọi là bài toán quy hoạch nguyên là vì
bất kỳ bài toán với các biến số chỉ nhận một số hữu hạn giá trị cho trước, đều có thể quy
về bài toán trong đó các biến chỉ nhận các giá trị nguyên. Ví dụ, giả sử biến x biểu thị
quy mô công suất của nhà máy điện cần xây dựng chỉ có thể lấy một trong các giá trị
cho trước a1 , a2 ,..., ak (các quy mô công suất tiêu chuẩn). Khi đó bằng cách đặt:
x = a1u1 + a2u2 + ... + ak uk ,

với u1 + u2 + ... + uk = 1, u j ∈ {0;1} , j = 1, 2..., k
thì biến rời rạc x có thể được thay thế bởi một số biến u j chỉ nhận giá trị 0 hay 1 , gọi
tắt là biến 0 − 1 hay biến Boolean.

I.2

Bùi Thế Tâm

Quy hoạch rời rạc

Tương tự, nếu x ∈ {0,1, 2,..., k } thì ta có thể viết
x = u1 + u2 + ... + uk , u j ∈ {0;1} , j = 1, 2..., k

nghĩa là bất kỳ bài toán với các biến nguyên bị chặn tuỳ ý, đều có thể quy về bài toán
với các biến 0 − 1 . Điều này cho...
Bùi Thế Tâm I.1 Quy hoch ri rc
Chương 1
BÀI TOÁN QUY HOCH RI RC
1. ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN QUY HOCH RI RC
Trong các bài toán quy hoch tuyến tính, các biến s có th nhn nhng giá tr
thc không âm. Tuy nhiên, trong thc tin thường gp các bài toán mà các biến s ch
có th nhn mt s hu hn hay đếm được giá tr, thường là các giá tr nguyên. Chng
hn s là vô nghĩa khi đưa ra câu tr li: cn sn xut na cái bàn hay cn thuê 2,7 cái ô
để vn chuyn hàng hoá…Trong mt s bài toán, chng hn bài toán vn ti vi các
lượng hàng cung và cu là các s nguyên, song nhiu bài toán khác thì không phi như
vy. Vì thế trong chương này s đề cp đến ni dung và phương pháp gii các bài toán
ti ưu trên lưới các đim nguyên hay trên các tp ri rc, gi tt là bài toán quy hoch
ri rc hay bài toán quy hoch nguyên.
Bài toán quy hoch ri rc có dng sau:
Tìm cc đại ca hàm
(, )
f
xy
ph thuc hai nhóm biến x và y vi các ràng buc
có dng:
( , ) 0, 1, 2,... ,
i
g
xy i m x D
=∈
trong đó,
12 12
( , ,..., ), ( , ,..., ), 0, 0
pq
xxx x yyy yp q==>
,
D là tp hu hn các véc tơ
p - chiu, còn
,
i
f
g
là nhng hàm cho trước ca
n
biến s (
npq
=
+
).
Nếu ,
i
f
g là các hàm tuyến tính và
D
là lưới các đim nguyên, thì ta có bài toán
quy hoch nguyên tuyến tính, còn nếu
D là tp các véc tơ
p
thành phn 0 hay 1 thì ta
có bài toán quy hoch nguyên
01
.
Nếu
0q =
, nghĩa là ch có các biến ri rc
12
, ,...,
p
xx
thì bài toán được gi là bài
toán
quy hoch nguyên hoàn toàn. Còn nếu
0q >
thì bài toán được gi là bài toán
nguyên b phn
.
Chú ý
S dĩ bài toán quy hoch ri rc còn được gi là bài toán quy hoch nguyên là vì
bt k bài toán vi các biến s ch nhn mt s hu hn giá tr cho trước, đều có th quy
v bài toán trong đó các biến ch nhn các giá tr nguyên. Ví d, gi s biến
x
biu th
quy mô công sut ca nhà máy đin cn xây dng ch có th ly mt trong các giá tr
cho trước
12
, ,...,
k
aa a (các quy mô công sut tiêu chun). Khi đó bng cách đặt:
11 2 2
...
kk
x
au au a u
=
+++,
vi
{
}
12
... 1, 0;1 , 1,2...,
kj
uu u u j k+++= =
thì biến ri rc
x
có th được thay thế bi mt s biến
j
u ch nhn giá tr 0 hay 1, gi
tt là biến
01
hay biến Boolean.
Quy hoạch rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch rời rạc - Người đăng: ngdang95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quy hoạch rời rạc 9 10 701