Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LỰA CHỌN CHI TIẾT MÁY TIÊU CHUẨN MITCalc

Được đăng lên bởi Tuấn Tú
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LỰA
CHỌN CHI TIẾT MÁY TIÊU CHUẨN MITCalc
Chương này giới thiệu quy trình thiết kế lựa chọn các chi tiết máy tiêu chuNn dạng sơ đồ
và tính trên MITCalc. Mỗi chi tiết được tiêu chuNn ở các thông số khác nhau, tuy nhiên, quy
trình lựa chọn chi tiết khác nhau trong một số trường hợp sẽ tương tự nhau. Để thực hiện được
phương pháp thiết kế lựa chọn một cách nhanh chóng, hiệu quả, ta có thể kết hợp với phần mềm
ứng dụng về tra cứu, tính toán.
Hiện nay, ở Việt Nam và Thế giới có khá nhiều phần mềm tính toán, tra cứu thông số chi
tiết máy. Ví dụ: phần mềm tra cứu thép hình (Việt Nam), phần mềm tra cứu ổ lăn (SKF), phần
mềm tính toán chi tiết máy, MITCalc hoặc phần tính toán được đặt trong tiện ích của các phần
mềm thiết kế như Autodesk Inventor… Trong đó, phần mềm MITCalc tính toán thiết kế được
hầu hết các chi tiết máy thông dụng, các dữ liệu của phần mềm cũng dựa trên cơ sở dữ liệu của
các tiêu chuNn thông dụng như ISO, DIN, ASTM, ANSI, JIS,…Vì vậy, ta sẽ xây dựng quy trình
lựa chọn các chi tiết máy tiêu chuNn dựa vào phần mềm tính toán chi tiết máy MITCalc 1.5.
MITCalc (Mechanical, Industrial and Technical Calculations) là một hệ thống thiết kế
mở trong Microsoft Excel do công ty Ing. Miroslav Petele, Cộng hòa Séc thực hiện. MITCalc
gồm cả tính toán thiết kế và kiểm nghiệm cho nhiều chi tiết máy khác nhau như: bánh răng, đai,
xích, ổ trục, chi tiết ghép trục, chốt … Phần mềm này có độ tin cậy, độ chính xác cao và trên hết
là ứng dụng hữu ích cho quá trình thiết kế chi tiết, giải quyết một vấn đề kỹ thuật hoặc tính toán
một nội dung cơ khí mà không cần phải có kiến thức chuyên sâu như các nhà thiết kế thông
thường.
Nguyên bản cài đặt của MITCalc là tiếng Anh, vì vậy, chúng tôi đã Việt hóa nhằm giúp
đỡ công việc tham khảo, sử dụng được dễ dàng, nhanh chóng hơn.
Giao diện lựa chọn chức năng của phần mềm MITCalc 1.5.

_____________________________________________________________________________________
HỆ THỐNG HÓA CÁC CHI TIẾT MÁY VÀ CỤM CHI TIẾT MÁY TIÊU CHUẨN

2

Quy trình thiết kế lựa chọn các chi tiết tiêu chuNn được phân làm 2 phần:
•

Phần 1: Sơ đồ quy trình và giải thích các bước trong quy trình

•

Phần 2: Ứng dụng phần mềm MITCalc thực hiện các bước thiết kế lựa chọn

1 Quy trình thiết kế lựa chọn chi tiết ghép

_____________________________________________________________________________________
HỆ THỐNG HÓA CÁC CHI TIẾT MÁY VÀ CỤM CHI TIẾT MÁY TIÊU CHUẨN

3

Hình 1 Chi tiết ghép tiêu chu n trong MIT...
1
11
1
_____________________________________________________________________________________
H THNG HÓA CÁC CHI TIT MÁY VÀ CM CHI TIT MÁY TIÊU CHUN
QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ HƯỚNG DN S DNG PHN MM LA
CHN CHI TIT MÁY TIÊU CHUN MITCalc
Chương y gii thiu quy trình thiết kế la chn các chi tiết máy tiêu chuNn dng sơ đồ
tính trên MITCalc. Mi chi tiết được tiêu chuNn các thông s khác nhau, tuy nhiên, quy
trình la chn chi tiết khác nhau trong mt s trường hp s tương t nhau. Để thc hin được
phương pháp thiết kế la chn mt cách nhanh chóng, hiu qu, ta th kết hp vi phn mm
ng dng v tra cu, tính toán.
Hin nay, Vit Nam và Thế gii có khá nhiu phn mm tính toán, tra cu thông s chi
tiết máy. d: phn mm tra cu thép hình (Vit Nam), phn mm tra cu lăn (SKF), phn
mm tính toán chi tiết máy, MITCalc hoc phn tính toán được đặt trong tin ích ca các phn
mm thiết kế như Autodesk Inventor… Trong đó, phn mm MITCalc tính toán thiết kế được
hu hết các chi tiết y thông dng, các d liu ca phn mm cũng da trên cơ s d liu ca
các tiêu chuNn thông dng như ISO, DIN, ASTM, ANSI, JIS,…Vì vy, ta s y dng quy trình
la chn các chi tiết máy tiêu chuNn da vào phn mm tính toán chi tiết máy MITCalc 1.5.
MITCalc (Mechanical, Industrial and Technical Calculations) mt h thng thiết kế
m trong Microsoft Excel do công ty Ing. Miroslav Petele, Cng hòa Séc thc hin. MITCalc
gm c tính toán thiết kế kim nghim cho nhiu chi tiết máy khác nhau như: bánh răng, đai,
xích, trc, chi tiết ghép trc, cht Phn mm này độ tin cy, độ chính xác cao và trên hết
ng dng hu ích cho quá trình thiết kế chi tiết, gii quyết mt vn đ k thut hoc tính toán
mt ni dung cơ khí mà không cn phi kiến thc chuyên sâu như các nhà thiết kế thông
thường.
Nguyên bn cài đặt ca MITCalc tiếng Anh, vì vy, chúng tôi đã Vit hóa nhm giúp
đỡ công vic tham kho, s dng được d dàng, nhanh chóng hơn.
Giao din la chn chc năng ca phn mm MITCalc 1.5.
QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LỰA CHỌN CHI TIẾT MÁY TIÊU CHUẨN MITCalc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LỰA CHỌN CHI TIẾT MÁY TIÊU CHUẨN MITCalc - Người đăng: Tuấn Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LỰA CHỌN CHI TIẾT MÁY TIÊU CHUẨN MITCalc 9 10 626