Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình xây dựng phần mềm

Được đăng lên bởi laonap
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 3592 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH XÂY
DỰNG PHẦN MỀM

Bộ môn Công nghệ thông tin
Trường Đại học Thương mại

1

Nội dung
3.1. Phân tích và đặc tả yêu cầu phần
mềm
3.1.1. Đặc tả yêu cầu phần mềm
3.1.2. Phân tích yêu cầu hệ thống
3.2. Thiết kế phần mềm
3.2.1. Thiết kế giao diện
3.2.2. Thiết kế chương trình
3.2.3. Thiết kế các tập tin dữ liệu
3.3. Lập trình
3.3.1. Khái niệm
3.3.2. Phương pháp lập trình
3.3.3. Ngôn ngữ lập trình
3.3.4. Phong cách lập trình

3.4. Kiểm thử
3.4.1. Khái niệm
3.4.2. Các phương pháp kiểm thử
3.4.3. Các kỹ thuật kiểm thử
3.4.4. Các loại kiểm thử
3.4.5. Các hoạt động kiểm thử
3.5. Cài đặt phần mềm
3.5.1. Lập kế hoạch cài đặt
3.5.2. Biến đổi dữ liệu
3.5.3. Biên soạn tài liệu hệ thống
3.6. Bảo trì phần mềm

2

3.1. Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm
Phân tích và đặc tả yêu cầu là bản đặc tả các dịch
vụ mà hệ thống cung cấp và các ràng buộc để xây
dựng và vận hành hệ thống.
Quá trình tìm kiếm, phân tích, tư liệu hoá, và
kiểm tra các dịch vụ và các ràng buộc của hệ
thống được gọi là kỹ thuật xác định yêu cầu
(Requirements Engineering - RE).

3

3.1. Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm
Chúng ta cần phải viết các yêu cầu ở các mức chi
tiết khác nhau vì có nhiều người sử dụng khác
nhau sử dụng chúng theo những cách khác nhau.
Phân tích yêu cầu là khâu kỹ thuật đầu tiên trong
quá trình xây dựng phần mềm. Bên phát triển và
khách hàng cần phối hợp thực hiện, tìm hiểu xem
hệ thống cần làm gì.

4

3.1.1. Đặc tả yêu cầu phần mềm
Yêu cầu phần mềm: là tất cả các yêu cầu về phầm mềm
do khách hàng - người sử dụng phần mềm - nêu ra, bao
gồm: các chức năng của phần mềm, hiệu năng của phần
mềm, các yêu cầu về thiết kế và giao diện, các yêu cầu đặc
biệt khác.
Thông thường các yêu cầu phần mềm được phân loại theo
4 thành phần của phần mềm:
– Các yêu cầu về phần mềm (Software)
– Các yêu cầu về phần cứng (Hardware)
– Các yêu cầu về dữ liệu (Data)
– Các yêu cầu về con người (People, Users)
5

3.1.1. Đặc tả yêu cầu phần mềm
Mục đích: mục đích của yêu cầu phần mềm là xác
định được phần mềm đáp ứng được các yêu cầu và
mong muốn của khách hàng - người sử dụng phần
mềm.
Lý do: Khách hàng chỉ có những ý tưởng còn mơ hồ
về phần mềm cần phải xây dựng để phục vụ công
việc của họ, người phát triển phải sẵn sàng, kiên trì
theo đuổi để đi từ các ý tưởng mơ hồ đó đến “Phần
mềm có đầy đủ các tính năng cần thiết”.
– Khách hàng rất hay thay đổi các đòi hỏi của mình,
người phát triển cần nắm bắt được các thay đổi đó
và sửa đổi các mô tả một cách hợp lý
6

3.1.1. Đặc tả yêu cầu phần ...
1
CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH XÂY
DNG PHN MM
B môn Công ngh thông tin
Trường Đại hc Thương mi
Quy trình xây dựng phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình xây dựng phần mềm - Người đăng: laonap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
Quy trình xây dựng phần mềm 9 10 834