Ktl-icon-tai-lieu

Redhat Linux

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Redhat
SimpoLinux
PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Mục lục chính
Bài 1: Giới thiệu, cài đặt Redhat, và tổng quan các lệnh thông
thường ........................................................................ 3
Bài 2: Cài đặt và Cấu hình DHCP Server ............................. 21
Bài 3: Cài đặt và Cấu hình DNS Server ............................... 25
Bài 4: Cài đặt và Cấu hình Samba Server............................ 31
Bài 5: Cài đặt và Cấu hình Squid Server.............................. 45
Bài 6: Cài đặt và Cấu hình Apache Server........................... 51
Bài 7: Cài đặt và Cấu hình Sendmail ................................... 73
Bài 8: Cài đặt và Cấu hình RAS........................................... 79

Các phần mềm công cụ hỗ trợ (third party)
Bài 10: Webmin .......................................................................
Bài 11: Secure CRT .................................................................
Bài 12: VNC.............................................................................
Phụ lục
Một số website hữu ích..........................................................

2 / 80

Biên soạn bởi mcsevietnam
Simpo PDF Merge and Split Unregistered
Version - 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
REDHAT LINUX CHO MCSA,MCSE
Giới thiệu LINUX
Linux là miễn phí (free). Đối với chúng ta hôm nay không quan
trọng vì ngay WindowsNT server cũng “free”. Nhưng trong tương lai,
khi chúng ta muốn hòa nhập vào thế giới, khi chúng ta muốn có một
thu nhập chính đáng cho người lập trình, hiện tượng sao chép trộm
phần mềm cần phải chấm dứt. Khi đó, free là một thông số rất quan
trọng để chọn Linux.
Linux rất ổn định. Trái với suy nghĩ “truyền thống” là “của rẻ là của
ôi “, Linux từ những phiên bản đầu tiên cách đây 5-6 năm đã rất ổn
định. Ngay cả server Linux của những mạng lớn (hàng trăm máy
trạm) cũng hoạt động rất ổn định.
Linux đầy đủ. Tất cả những gì bạn thấy ở IBM, SCO, Sun … đều có
ở Linux. C compiler, perl interpeter, shell , TCP/IP, proxy, firewall, tài
liệu hướng dẫn ... đều rất đầy đủ và có chất lượng. Hệ thống các
chương trình tiện ích cũng rất đầy đủ .
Linux là HDH hoàn toàn 32-bit. Như các Unix khác, ngay từ đầu,
Linux đã là một HDH 32 bits.
Linux rất mềm dẻo trong cấu hình. Linux cho người sử dụng cấu
hình rất linh động, ví dụ như độ phân dải màn hình Xwindow tùy ý,
dễ dàng sửa đổi ngay cả kernel …
Linux chạy trên nhiều máy khác nhau từ PC ...
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Redhat Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Redhat Linux - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Redhat Linux 9 10 859