Ktl-icon-tai-lieu

Sách học Mastercam

Được đăng lên bởi luyenb5tuan02102014
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
Ch¬ng 1. LËp tr×nh gia c«ng phay (Milling)..........................................
1.1. Mét sè thuËt ng÷ thêng dïng.............................................................4
1.2. C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam mill..........................4
1.3. Tr×nh tù chung ®Ó lËp tr×nh gia c«ng mét chi tiÕt

5

1.3.1. Bíc 1: ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc cña chi tiÕt cÇn gia c«ng..5
1.3.2. Bíc 2: ThiÕt ®Æt ph«i, cÊu h×nh ch¬ng tr×nh, dao cô.............5
1.3.3. Bíc 3: ThiÕt ®Æt c¸c tham sè dao cô vµ c¸c tham sè c«ng nghÖ
6
1.3.4. Bíc 4: M« pháng vµ xuÊt ch¬ng tr×nh NC..............................8
1.4. C¸c kiÓu ®êng ch¹y dao chÝnh trong modul MasterCam mill............9
1.4.1. Ch¹y dao theo kiÓu contuor (Contour Toolpaths)..................9
1.4.2. Ch¹y dao khoan (Drill).........................................................10
1.4.3. Ch¹y dao theo kiÓu Pocket..................................................11
1.4.4. Ch¹y dao theo kiÓu Face.....................................................12
1.4.5. Ch¹y dao theo kiÓu Surface (bÒ mÆt)..................................13
1.5. Bµi tËp: LËp ch¬ng tr×nh NC gia c«ng chi tiÕt trong b¶n vÏ sau.......17
1.5.1. ThiÕt ®Æt ph«i vµ c¸c tham sè vÒ m¸y vµ dông cô...............18
1.5.2. ThiÕt lËp c¸c nguyªn c«ng ®Ó gia c«ng chi tiÕt....................19
Ch¬ng 2. LËp tr×nh gia c«ng cho m¸y tiÖn.........................................28
2.1. C¸c thuËt ng÷ thêng dïng................................................................28
2.2. C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam lather......................28
2.3. Bµi tËp 1: LËp ch¬ng tr×nh gia c«ng cho chi tiÕt nh h×nh vÏ..............30
2.3.1. Tr×nh tù thùc hiÖn.................................................................30
2.3.2. Néi dung tiÕn hµnh..............................................................30
2.4. Bµi tËp 2: LËp tr×nh gia c«ng chi tiÕt nh h×nh sau.............................41
2.4.1. Tr×nh tù thùc hiÖn:................................................................41
2.4.2. Néi dung tiÕn hµnh..............................................................41

MasterCAM V9.1 Milling & Lathe

3

Ch¬ng 1.

LËp tr×nh gia c«ng phay

Modul MasterCam Mill lµ mét modul dµng riªng cho lËp tr×nh gia c«ng
trªn m¸y Phay CNC, nhiÖm vô cña nã gåm cã:
- TÝch hîp c¶ modul MasterCam Design dµnh cho thiÕt kÕ m« h×nh chi
tiÕt.
- XuÊt ph¸t tõ m« h×nh chi tiÕt vµ c¸c d÷ liÖu c«ng nghÖ (ph«i liÖu, tham
sè m¸y, dao cô…) tÝnh to¸n quü ®¹o ch¹y dao.
- M« p...
Môc lôc
Ch¬ng 1. LËp tr×nh gia c«ng phay (Milling)..........................................
1.1. Mét sè thuËt ng÷ thêng dïng.............................................................4
1.2. C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam mill..........................4
1.3. Tr×nh tù chung ®Ó lËp tr×nh gia c«ng mét chi tiÕt 5
1.3.1. Bíc 1: ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc cña chi tiÕt cÇn gia c«ng..5
1.3.2. Bíc 2: ThiÕt ®Æt ph«i, cÊu h×nh ch¬ng tr×nh, dao cô.............5
1.3.3. Bíc 3: ThiÕt ®Æt c¸c tham sè dao cô vµ c¸c tham sè c«ng nghÖ
6
1.3.4. Bíc 4: M« pháng vµ xuÊt ch¬ng tr×nh NC..............................8
1.4. C¸c kiÓu ®êng ch¹y dao chÝnh trong modul MasterCam mill............9
1.4.1. Ch¹y dao theo kiÓu contuor (Contour Toolpaths)..................9
1.4.2. Ch¹y dao khoan (Drill).........................................................10
1.4.3. Ch¹y dao theo kiÓu Pocket..................................................11
1.4.4. Ch¹y dao theo kiÓu Face.....................................................12
1.4.5. Ch¹y dao theo kiÓu Surface (bÒ mÆt)..................................13
1.5. Bµi tËp: LËp ch¬ng tr×nh NC gia c«ng chi tiÕt trong b¶n vÏ sau.......17
1.5.1. ThiÕt ®Æt ph«i vµ c¸c tham sè vÒ m¸y vµ dông cô...............18
1.5.2. ThiÕt lËp c¸c nguyªn c«ng ®Ó gia c«ng chi tiÕt....................19
Ch¬ng 2. LËp tr×nh gia c«ng cho m¸y tiÖn.........................................28
2.1. C¸c thuËt ng÷ thêng dïng................................................................28
2.2. C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam lather......................28
2.3. Bµi tËp 1: LËp ch¬ng tr×nh gia c«ng cho chi tiÕt nh h×nh vÏ..............30
2.3.1. Tr×nh tù thùc hiÖn.................................................................30
2.3.2. Néi dung tiÕn hµnh..............................................................30
2.4. Bµi tËp 2: LËp tr×nh gia c«ng chi tiÕt nh h×nh sau.............................41
2.4.1. Tr×nh tù thùc hiÖn:................................................................41
2.4.2. Néi dung tiÕn hµnh..............................................................41
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 3
Sách học Mastercam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách học Mastercam - Người đăng: luyenb5tuan02102014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Sách học Mastercam 9 10 288