Ktl-icon-tai-lieu

Sách kỹ thuật hay

Được đăng lên bởi duynguyenduc-it
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DHLTTB01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------- oOo -------

ĐỀ THI MẪU NĂM 2007 (A)
Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Môn Thi: Automata
Thời gian làm bài: 90 phút


Câu 7 (2,5 đ): Cho I={a,b}. Hãy xây dựng một automat hữu hạn M sao cho chấp nhận ngôn ngữ
L={(anb2 : n ≥ 0}
Câu 9 (2,5 đ): Cho văn phạm sau đây:
G= < {a,b} , {S} , P , S >
Với P = { S  aSb, S  } ( với  là ký hiệu ký tự rỗng )
a) Hãy cho biết dạng thức của những dòng ký tự thuộc ngôn ngữ L(G).
(0,5 điểm)
b) Văn phạm G thuộc loại văn phạm gì ?
Câu 8 (2.5 đ): Xây dựng một automat đẩy ngược ( pushdown automata) chấp nhận ngôn ngữ sau đây:
L= { an bn+1: n ≥ 1}
Câu 6 (2.5 đ): Xây dựng một automat đẩy ngược ( pushdown automata) chấp nhận văn phạm sau đây:
G= < {a,b} , {S} , P , S >
Với P = { S  aSb, S  } ( với  là ký hiệu ký tự rỗng )
------- hết -------

GIẢI
Câu 7 (2.5 đ): Automat hữu hạn M sao cho chấp nhận ngôn ngữ L={(anb2 : n ≥ 0} là:
M = (Q,  ,  , q0 , F)

a,b

a

q0

b

q1

b
a

q2

a,b

Với : Q = { q0 , q1 , q2 , q3 } ;  = { a,b} ; F = { q2}

( q0, a) = q0
( q0, b) = q1
( q1, a) = q3
( q1, b) = q2
( q2, a) = q3
( q2, b) = q3
( q3, a) = q3
( q3, b) = q3
Câu 9 (2.5 đ): Cho văn phạm sau đây:
G= < {a,b} , {S} , P , S >

q3

DHLTTB01

Với P = { S  aSb, S  } ( với  là ký hiệu ký tự rỗng )
a) Đặt w  { a,b}* , lúc đó từ P ta có:
S  aSa  aaSbb  a3S b3  …  anS bn
Thế S   vào ta được dạng thức của dòng ký tự thuộc L(G) là anS bn : n ≥ 0
b) Văn phạm G thuộc loại văn phạm tuyến tính ( hoặc văn phạm phi ngữ cảnh)
Câu 8 (2.5 đ ): Automat đẩy ngược ( pushdown automaton) chấp nhận ngôn ngữ L= { a n bn+1: n ≥ 1} là:
M = (Q,  ,  ,  , q0 , z , F)
Với :

( q0, a , z ) = {( q0 ,az)} ,
( q0, a , a ) = {( q0 ,aa)} ,
( q0,  , a ) = {( q1 ,a)} ,
( q1, b , a ) = {( q1 , )} ,
( q1, b , z ) = {( q1 , )} ,
( q1,  , z ) = {( qf ,z)} ,
Q = { q0 , q1 , qf } ;  = { a,b} ; = {a,z} ; F = { qf}
Câu 10 (2.5 đ): Xây dựng một automat đẩy ngược ( pushdown automata) chấp nhận ngôn ngữ sau đây:
L = {wwR : w  { a,b}* }
với wR là sự đảo ngược của dòng ký tự w
và tập ký tự của ngôn ngữ là {a,b}
Giải : Automat đẩy ngược ( pushdown automata) chấp nhận ngôn ngữ L = {ww R : w  { a,b}* } là:
M = (Q,  ,  ,  , q0 , z , F)
Với :

( q0, a , z ) = {( q0 ,az)} ,
( q0, a , a ) = {( q0 ,aa)} ,
( q0, a , b ) = {( q0 ,ab)} ,
( q0, b , a ) = {( q0 ,ba)} ,
( q0, b , b ) = {( q0 ,bb)} ,
( q0, b , z ) = {( q0 ,bz)} ,
( q0,  , a ...
DHLTTB01
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------- oOo -------
ĐỀ THI MẪU NĂM 2007 (A)
Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Môn Thi: Automata
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 7 (2,5 đ): Cho I={a,b}. Hãy xây dựng một automat hữu hạn M sao cho chấp nhận ngôn ngữ
L={(a
n
b
2
: n ≥ 0}
Câu 9 (2,5 đ): Cho văn phạm sau đây:
G= < {a,b} , {S} , P , S >
Với P = { S aSb, S } ( với là ký hiệu ký tự rỗng )
a) Hãy cho biết dạng thức của những dòng ký tự thuộc ngôn ngữ L(G).
(0,5 điểm)
b) Văn phạm G thuộc loại văn phạm gì ?
Câu 8 (2.5 đ): Xây dựng một automat đẩy ngược ( pushdown automata) chấp nhận ngôn ngữ sau đây:
L= { a
n
b
n+1
: n ≥ 1}
Câu 6 (2.5 đ): Xây dựng một automat đẩy ngược ( pushdown automata) chấp nhận văn phạm sau đây:
G= < {a,b} , {S} , P , S >
Với P = { S aSb, S } ( với là ký hiệu ký tự rỗng )
------- hết -------
GIẢI
Câu 7 (2.5 đ): Automat hữu hạn M sao cho chấp nhận ngôn ngữ L={(a
n
b
2
: n ≥ 0} là:
M = (Q, , , q
0 ,
F)
Với : Q = { q
0
, q
1
, q
2
, q
3
} ; = { a,b} ; F = { q
2
}
( q
0
, a) = q
0
( q
0
, b) = q
1
( q
1
, a) = q
3
( q
1
, b) = q
2
( q
2
, a) = q
3
( q
2
, b) = q
3
( q
3
, a) = q
3
( q
3
, b) = q
3
Câu 9 (2.5 đ): Cho văn phạm sau đây:
G= < {a,b} , {S} , P , S >
q
0
q
1
q
3
q
2
a
b a,b
b
a
a,b
Sách kỹ thuật hay - Trang 2
Sách kỹ thuật hay - Người đăng: duynguyenduc-it
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sách kỹ thuật hay 9 10 79