Ktl-icon-tai-lieu

sách trắng

Được đăng lên bởi duykhang195
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

201
000
(Phạm vi đánh giá xếp hạng: các Bộ, cơ
quan ngang Bộ và các địa phương)

Tháng 3/2011
0

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2011

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử
và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ,
cơ quan ngang Bộ và địa phương năm 2010
Tiếp tục công tác đánh giá mức độ hiệu quả của Trang thông tin điện tử
(Website) hay Cổng thông tin điện tử (Portal) của cơ quan nhà nước hàng năm
nhằm thúc đẩy việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận
lợi và minh bạch trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong năm
2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh
giá, xếp hạng Website/Portal của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ tư. Một điểm mới trong lần
đánh giá này là Bộ Thông tin và Truyền thông đã mở rộng khảo sát, đánh giá đối
với cả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà
nước. Công tác kiểm tra, đánh giá Website/Portal thực tế được thực hiện đồng
bộ trong khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2011.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được phản hồi của 63 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (địa phương) và 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ. Bộ
Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo kết quả khảo sát, đánh giá
Website/Portal lần thứ tư và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ,
cơ quan ngang Bộ và các địa phương năm 2010. Đây là thông cáo chính thức của
Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung này sẽ được gửi báo cáo Thủ tướng
Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành về ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện
tử, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Nhà nước.
Danh mục các bảng số liệu
Bảng 1. Xếp hạng tổng thể Website/Portal và cung cấp dịch vụ công trực
tuyến của các địa phương
Bảng 1a. Xếp hạng mức độ cung cấp thông tin trên Website/Portal của các
địa phương
1

Bảng 1b. Xếp hạng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên
Website/Portal của các địa phương
Bảng 1c. Xếp hạng Website/Portal của các địa phương theo số lần truy cập
chia cho số dân
Bảng 2. Xếp hạng tổng thể mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực
tuyến trên Website/Portal của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
Bảng 2a. Xếp hạng mức độ cung cấp thông tin trên Website...
B THÔNG TIN V TRUYN THÔNG
0
201
000
Tháng 3/2011
(Phạm vi đnh gi xếp hạng: cc B, cơ
quan ngang B v cc đa phương)
sách trắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sách trắng - Người đăng: duykhang195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
sách trắng 9 10 969