Ktl-icon-tai-lieu

Sách về quản trị mạng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sách về quản trị
mạng

1

Mục lục
Mục lục ......................................................................................................1
Chương I: Tổng quan về máy tính ........................................................... 5
1.
2.
3.

Phần cứng ...................................................................................................... 6
Phần mềm ( Chương trình phần mềm)............................................................ 9
Cơ chế vận hành ...........................................................................................12

Chương II: Tổng quan về mạng máy tính ............................................. 13
1.
2.
3.
4.

Giới thiệu tổng quan vê mạng máy tính .........................................................13
Khái niệm mạng............................................................................................16
Phân loại mạng máy tính ...............................................................................17
Ích lợi và một số điều cần lưu ý khi sử dụng mạng ........................................17

Chương III: Tổng quan về máy chủ ...................................................... 18
1.
2.
3.
4.
5.

Các cấu phần máy chủ ..................................................................................18
Cơ chế Hot swap, hot plug ............................................................................21
Cơ chế RAID 5i ............................................................................................21
Cơ chế Mirror ...............................................................................................22
Cơ chế BackUp và Parallel ...........................................................................22

Chương IV: Giới thiệu hệ điều hành Windows ..................................... 27
Giới thiệu tổng quan về Windows .................................................................27
1.1. Công ty Microsoft và hệ điều hành Windows ........................................27
1.2. Windows 9x và Windows NT................................................................30
1.3. Các đặc điểm nổi bật của Windows 9x và Windows NT ........................30
1.4. Kiến trúc tầng của Windows 2000 .........................................................33
2. Giới thiệu tổng quan về UNIX ......................................................................34
2.1. Dẫn nhập ...............................................................................................34
2.2. Các ...
1
Sách về quản trị
mạng
Sách về quản trị mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách về quản trị mạng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sách về quản trị mạng 9 10 929