Ktl-icon-tai-lieu

SAMSUNG TALENT PROGRAM

Được đăng lên bởi Nguyễn An
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Samsung Vietnam Mobile R&D Center

SAMSUNG TALENT PROGRAM
(Năm học 2012 - 2013)
I/ GIỚI THIỆU VỀ SAMSUNG
Sau gần 70 năm phát triển cùng với những bước thăng trầm của lịch sử, Samsung đã trở thành một
trong những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới, một công ty hàng đầu về kỹ thuật số, một
công dân quốc tế có trách nhiệm, một tập đoàn đa năng, một doanh nghiệp có đạo đức, là tất
cả và còn hơn thế nữa. Tại TẬP ĐOÀN SAMSUNG (SAMSUNG GROUP) và SAMSUNG ĐIỆN
TỬ (SAMSUNG ELECTRONICS), các sản phẩm của chúng tôi, nguồn nhân lực của chúng tôi
và phương pháp kinh doanh của chúng tôi được xây dựng và duy trì ở chuẩn cao nhất,
Samsung đã đóng góp một cách hiệu quả cho một thế giới tốt đẹp hơn.
Tầm nhìn của SAMSUNG
SAMSUNG vận hành theo một tầm nhìn thời đại: Thời đại phát triển vượt trội của công nghệ Kỹ thuật
số.
Chúng tôi hướng đến mục tiêu phát triển các công nghệ tối ưu và những quy trình hiệu quả nhằm tạo
ra những thị trường mới, làm phong phú cuộc sống của con người và không ngừng giúp
SAMSUNG trở thành một doanh nghiệp hàng đầu có uy tín trên thị trường.
Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại SAMSUNG
(Mỗi ngày, có hơn ¼ nhân viên SAMSUNG - 42,000 nhân viên – tham gia nghiên cứu và phát triển
những thế hệ sản phẩm mới tốt hơn, những sản phẩm có thể làm thay đổi cuộc sống hàng
ngày vượt ngoài mức tưởng tượng của chúng ta)
Đổi mới luôn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh của SAMSUNG. Khi những công
nghệ mới liên tục xuất hiện trên thị trường, tốc độ là điều cần thiết để nắm giữ được vị thế cạnh
tranh trong kỷ nguyên công nghệ ngày nay. Bởi vậy, việc liên tục dẫn đầu những thị trường
mới là điều vô cùng cần thiết. Thông qua sự hợp tác giữa những con người ưu tú, giàu sức
sáng tạo, hệ thống Trung tâm R&D toàn cầu - một tổ chức khuyến khích hợp tác, hỗ trợ giữa
những đối tác kinh doanh và vì sự phát triển toàn diện đã được hình thành và ngày càng lớn
mạnh hoàn thiện. SAMSUNG đặt R&D làm tâm điểm cho tất cả những mục tiêu để thực hiện.
Trung tâm Nghiên cứu và phát triển của Samsung tại Việt Nam (Samsung Vietnam Mobile R&D
Center - SVMC)
SVMC là trung tâm R&D lớn nhất của SAMSUNG tại khu vực Đông Nam Á. Được thành lập năm
2012, SVMC có trụ sở tạm thời tại Khu tổ hợp Samsung Việt Nam, Khu công nghiệp Yên
Phong I, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh. Theo dự kiến năm 2013, trụ sở chính của SVMC
sẽ được chuyển về Thủ đô Hà Nội với nguồn nhân lực ước tính đến năm 2013 khoảng 1,000
nhân viên, SVMC kỳ vọng viết nên một trang mới trong lịch sử phát triển ngành cô...


 !

"#$%&'()*+)",-./01234
*5$0306730"8)/49:30"(;<=57/4
9>?678@%A/45$030/4>A$@0B0C/3D
E(3FG8*HIBIJKLMNOPQOPQQMPK!(3OPQLRS
ITOPQUVUIMR!/%E$W,X9/Y?Z,X9
(3$+G$%$<>,X90+[\?:>Z(3>:]2WD/
010@@$4%A6E48)70^$GH

OPQ(534"]_0B`I_0B$%&(+[4,9Aa=5
7H
X9+)08bc$%&%9A7+(3*6:]A6EdB
*-+_)/3$$X47,+_(3<9eX$
OPQ234>A$30"@:fc-+_H
 !"#$%%&'()*+%,
(Mỗi ngày, n ¼ nhân viên SAMSUNG - 42,000 nhân viên tham gia nghiên cứu phát triển
những thế hệ sản phẩm mới tốt hơn, những sản phẩm thể làm thay đổi cuộc sống hàng
ngày vượt ngoài mức tưởng tượng của chúng ta)
Lg)90@(F68+[<>,OPQHa*9
A)cb\DAc-+_/70430;"80&h*0+[(-8B
<i:c9A3::Hj2(5:/(Acb>k0"*-+_
)30;(9'"8HI96Z[$%**+_+X/3C
%B/A7I?3"4gC<:8<f[$%/l[*
*07%<>(3(]Z$%&3>A010+[]3(33:3)
B3AHOPQ0m3?0&DE*bc0&ZA-
&!%. !"#/$%%&'0!%,1%
!
3?)D,OPQB<(ZL9nHL+[35$
/@b2B_Bag[$A/a9A$oc
KR/ocI/ocK/jhHI>Z<8234567%&809:;
0<=>?!@'"A=B#C")Y?Z+)f08 <E/
?(c/<p((8c4)-.$%&39A$
9AI9,AHL&0B0;3:/X9&+_3:876:8
0-H]8/9,04$%&+_3>A/(*(;Z:c
9(3:cA$$%3(AH
X99?30@*+_708()d3/fA/$W
D0B0C(3F:c9(AHL8()/%Bq0+[<:8<f$%
:8<E%B/0+[9>+r3/0+[3(A]0YA$
03<8(3?%%Bq0+[G4(3.%0&<s0-E?d
f3,]H
Kt
SAMSUNG TALENT PROGRAM - Trang 2
SAMSUNG TALENT PROGRAM - Người đăng: Nguyễn An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
SAMSUNG TALENT PROGRAM 9 10 837