Ktl-icon-tai-lieu

samsung

Được đăng lên bởi Nim Khô
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1854 lần   |   Lượt tải: 8 lần
So sánh 2^30 và 3^20
2. Trong ngày 23/10/2011 SS đã bán được 400 em điện thoại và máy tính bảng. Giá tiền điện thoại là
90$. Giá tiền máy tính bảng là 110$. Nếu trong ngày hôm đó tổng tiền bán được của ĐT và MTB là
40000$ thì số lượng máy tính bảng đã bán được là bao nhiêu cái. ^^!
3. 1+1/( k+1/( m+1/2 ) ) so sánh: k+m và k^2
4. Điền số tiếp theo vào dấu ?:
3 -> 6 -> -24 -> -48 -> ?
1 -> 3 -> 7 -> 15 -> 31 -> 63 -> 127 -> ?
5. Cho 5 điểm A B C D E nằm thẳng hàng với nhau. Điểm A cách B 30p. Điểm C cách B 40p. Điểm D
cách C 5p. Phát biểu nào sau đây đúng nhất:
Khi đi từ A đến C thì:
a. Chỉ đi qua B
b. Mất ít nhất 10p
c. Mất ít nhất 5p
d. đáp án khác ^^!

Câu 6:
Thấy các số trong cùng 1 cột thì: số lớn chia số bé bằng 3 hoặc số lớn trừ số bé bằng 3.
ví dụ: 7-4=3, 3/1=3, 6/2=3, 8-5=3
nên ? cũng thỏa mãn một trong 2 tính chất này có 9 thỏa mãn phép trừ (9-6=3). Vậy d.9
Câu 8:
thấy trong hình có dấu tích chắc bạn cũng làm được rồi, vậy cùng xem có giống nhau không:
526=112 . Từ số 526 Thấy 5*2=10 & 6*2=12 Lấy: 10*10+12= 112. đúng ()
tương tự:
359=195 . Thấy 3*5=15 & 5*9=45 Lấy: 15*10+45=195. đúng
791=639 . Thấy 7*9=63 & 9*1=27 Lấy: 63*10+27=639. đúng
nên:
Với 914=? Lấy 9*1=9 & 1*4=4 Rồi: 9*10+4=94. Vậy đáp án là b.94
Những cái tiếp cũng vậy nó cho để làm m dối.
Câu 10
Xét hình từ trái qua phải:
Trung bình cộng các số ở vòng ngoài(1) = (7+5+4+8)/4=24/4=6 = Số ở trung tâm. Tương tự tiếp:
Trung bình cộng các số ở vòng ngoài(2) = (9+8+8+3)/4=28/4=7 = Số ở trung tâm.
Vậy quy luật số ở trung tâm là trung bình cộng các số bên ngoài.

Nên: ?=(2+4+9+1)/4= 16/4 = 4. Đáp án là c.4
Bây giờ còn 2 câu m thấy hơi chuối:
Câu 7. Mình đã cố tìm quy luật các số nhưng mãi không ra nên mạo muội đoán: Cái bài này chả có quy
luật gì liên quan giữa số trung tâm và số bên ngoài cả: Chỉ là số trung tâm thứ hai là số trung tâm thứ
nhất trừ 13: 47-34=13.
Nên m nghĩ số tiếp là 34-13= 21. Rất có thể bài nó ra lừa m hihi
Câu 9.
M thấy bài này hơi có vấn đề:
M nghĩ đáp án là d.9
đặt hình vị trí trương ứng:
13
24
Hình 1: (46+45)/7= 91/7= 13 (Tổng 2 số ngoài chia số trung tâm, tương tự:
Hình 2: (21+31)/4= 52/4= 13
Hình 3: (27+41)/6= 68/6 ???? không ra cái gì cả
Hình 4: (73+44)/9= 117/9= 13. cùng bằng 13 như Hình 1,2 nên M nghĩ đáp án là d.9)Vậy thì trong Hình 3:
phải là "37" không phải "27". thì (37+41)/6= 78/6 =13. sẽ đúng!
m nghĩ người ra đề đúng chỉ sợ đánh máy nhầm.
Xin các cao thủ cho ý kiến 2 câu 7, 9
--------------------------------mình chỉ có bấy nhiêu câu thôi chúng ta cùng làm nhé.
c...
So sánh 2^30 và 3^20
2. Trong ngày 23/10/2011 SS đã bán được 400 em điện thoại và máy tính bảng. Giá tiền điện thoại là
90$. Giá tiền máy tính bảng là 110$. Nếu trong ngày hôm đó tổng tiền bán được của ĐT và MTB là
40000$ thì số lượng máy tính bảng đã bán được là bao nhiêu cái. ^^!
3. 1+1/( k+1/( m+1/2 ) ) so sánh: k+m và k^2
4. Điền số tiếp theo vào dấu ?:
3 -> 6 -> -24 -> -48 -> ?
1 -> 3 -> 7 -> 15 -> 31 -> 63 -> 127 -> ?
5. Cho 5 điểm A B C D E nằm thẳng hàng với nhau. Điểm A cách B 30p. Điểm C cách B 40p. Điểm D
cách C 5p. Phát biểu nào sau đây đúng nhất:
Khi đi từ A đến C thì:
a. Chỉ đi qua B
b. Mất ít nhất 10p
c. Mất ít nhất 5p
d. đáp án khác ^^!
Câu 6:
Thấy các số trong cùng 1 cột thì: số lớn chia số bé bằng 3 hoặc số lớn trừ số bé bằng 3.
ví dụ: 7-4=3, 3/1=3, 6/2=3, 8-5=3
nên ? cũng thỏa mãn một trong 2 tính chất này có 9 thỏa mãn phép trừ (9-6=3). Vậy d.9
Câu 8:
thấy trong hình có dấu tích chắc bạn cũng làm được rồi, vậy cùng xem có giống nhau không:
526=112 . Từ số 526 Thấy 5*2=10 & 6*2=12 Lấy: 10*10+12= 112. đúng ()
tương tự:
359=195 . Thấy 3*5=15 & 5*9=45 Lấy: 15*10+45=195. đúng
791=639 . Thấy 7*9=63 & 9*1=27 Lấy: 63*10+27=639. đúng
nên:
Với 914=? Lấy 9*1=9 & 1*4=4 Rồi: 9*10+4=94. Vậy đáp án là b.94
Những cái tiếp cũng vậy nó cho để làm m dối.
Câu 10
Xét hình từ trái qua phải:
Trung bình cộng các số ở vòng ngoài(1) = (7+5+4+8)/4=24/4=6 = Số ở trung tâm. Tương tự tiếp:
Trung bình cộng các số ở vòng ngoài(2) = (9+8+8+3)/4=28/4=7 = Số ở trung tâm.
Vậy quy luật số ở trung tâm là trung bình cộng các số bên ngoài.
samsung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
samsung - Người đăng: Nim Khô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
samsung 9 10 336