Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THCS

Được đăng lên bởi Khoa Van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Võ Thị Hoàng Vi- Trường THCS Nguyễn Du

I. TÊN ĐỀ TÀI:
CÁCH ĐẶT ĐÚNG CÁC NGÓN TAY TRÊN BÀN PHÍM
VÀ QUY TẮC GÕ CÁC PHÍM TRÊN CÁC HÀNG PHÍM.
II. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Tầm quan trọng của việc làm quen với bàn phím:
Trong thời đại của chúng ta, sự bùng nổ công nghệ thông tin đã tác động
lớn đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Đảng và Nhà nước đã xác định
rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tin học và công nghệ thông tin, truyền thông
cũng như những yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa mở cửa và hội
nhập, hướng tới nền kinh tế tri thức của nước ta nói riêng - thế giới nói chung.
Đảng và Nhà nước xác định được tầm quan trọng đó nên đã đưa môn Tin
học vào trong nhà trường giúp học sinh được tiếp xúc với môn Tin học để làm
quen dần với lĩnh vực công nghệ thông tin. Bên cạnh đó để tạo nền móng cơ
sở ban đầu cho học sinh có thể học những phần nâng cao trong các cấp tiếp
theo, ta phải giúp các em làm quen với bàn phím một cách khoa học nhất.
Nhất là trong năm học 2008 - 2009 này, năm học của ứng dụng công nghệ
thông tin.
2. Thực trạng:
Trước khi thực hiện chuyên đề, tôi đã khảo sát cách sử dụng bàn phím
của khối 6 thông qua giờ dạy lý thuyết, dạy thực hành, thông qua kiểm tra bài
cũ. Khi tổng hợp kết quả thu được:
- 100% các em gõ và đặt tay lên bàn phím không đúng quy cách.
- Tính trung bình trong thời gian 2 phút tôi đã cho các em sử dụng phần
mềm Mario, khi đó kết quả thu được là:
Số ký tự đã gõ
242
3. Lý do chọn đề tài:

Số lần gõ không chính xác
199

Tỉ lệ gõ đúng
24%

Chúng ta biết rằng môn Tin học là một môn học mới đối với học sinh ở
Trang

1

Võ Thị Hoàng Vi- Trường THCS Nguyễn Du

trường THCS nên học sinh còn bỡ ngỡ và lúng túng. Vì trong cuộc sống của
dân ta còn nghèo nên đa số các học sinh ít tiếp xúc với máy tính, nếu có thì
cũng chỉ là một phần ít và những em này khi gõ bàn phím cũng không đúng
cách.
Vì thế trong quá trình dạy học, chúng ta cần phải trang bị cho học sinh
nắm được phương pháp gõ bàn phím cho đúng. Để từ đó mỗi học sinh tự
mình rèn luyện kỹ năng gõ bàn phím nhanh và chính xác nhất.
Đứng trước thực trạng trên, với tinh thần yêu thích bộ môn, muốn đóng
góp phần nào để giúp học sinh làm quen với bàn phím. Tôi xin đưa ra phương
pháp để học sinh có thể gõ được bàn phím đúng quy cách.
4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài:
Đề tài không đi sâu vào quá trình rèn luyện của các em vì để các em có
thể thành th...


CÁCH ĐẶT ĐÚNG CÁC NGÓN TAY TRÊN BÀN PHÍM
VÀ QUY TẮC GÕ CÁC PHÍM TRÊN CÁC HÀNG PHÍM.
 
!"#$%&'()%*+(,#$-*./01#

 !"#$%&'()*)+$,
-./()01233()45
6+7480941:;<)
=> :480 ?#?1@A()
B +5":+?8#?%
&'()*)+$,+C0123?8+1
3())+ 3+C $(13!)1
2D;0(/(%E8?!51?F
@03?!37 0>G 
D ' D1)12D() H11"3G%
*G)I13JKKL#JKKM)4I13:;<
%
23(&4
+"485"'A;<) H1
"NO2;4.4;4)2"!1)
6%PC "2'+CQ
#RKKSD1-()T48) H1"24%
#HUJ D1A;< 0
151V"?"2'+C)Q
Số ký tự đã gõ Số lần gõ không chính xác Tỉ lệ gõ đúng
JWJ RMM JWS
5678('9:&
XY13)1131N(3@
% 1
Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THCS - Người đăng: Khoa Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THCS 9 10 760