Ktl-icon-tai-lieu

Search

Được đăng lên bởi nokiaverx201
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2

Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm
2.1. Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm



Bài toán tìm kiếm là tìm một hoặc nhiều đối tượng thỏa mãn một số yêu cầu nào đó, trong một tập
hợp các đối tượng.
Rất nhiều vấn đề mà việc giải quyết được đưa về bài toán tìm kiếm. Ví dụ trò chơi cờ carô có thể đưa
về việc tìm kiếm các nước đi dẫn tới kết cuộc thắng. Chứng minh định lý cũng có thể đưa về bài toán
tìm kiếm một cách chứng minh định lý (một dãy các luật suy diễn được áp dụng) từ một tập các tiên
đề và các luật suy diễn đã biết.

2.2. Biểu diễn vấn đề trong không gian trạng thái, tìm kiếm trên đồ thị có
hướng.






Phép biến đổi trạng thái (còn gọi là toán tử) là phép biến đổi một trạng thái sang trạng thái khác.
Không gian trạng thái (còn gọi là không gian tìm kiếm) là tập hợp tất cả các trạng thái có thể đi đến
từ trạng thái ban đầu bởi một dãy các phép biến đổi trạng thái.
Muốn biểu diễn bài toán tìm kiếm trong không gian trạng thái, ta cần xác định các yếu tố sau:
o trạng thái
o không gian trạng thái
o trạng thái ban đầu.
o trạng thái kết thúc hoặc tính chất của trạng thái kết thúc.
o các phép biến đổi trạng thái.
Bài toán tìm kiếm trở thành tìm một dãy các phép biến đổi trạng thái để biến đổi trạng thái ban đầu
thành các trạng thái kết thúc.
Không gian trạng thái có thể biểu diễn bằng đồ thị có hướng
o đỉnh là trạng thái
o cung (a,b) tương ứng với phép biến đổi trạng thái a sang trạng thái b.
Bài toán tìm kiếm trở thành tìm đường đi từ trạng thái ban đầu đến trạng thái kết thúc trên đồ thị.

Ví dụ 1: Tìm đường đi
 Tìm đường đi từ thành phố A đến thành phố B trên bản đồ như hình 1.



Có thể đưa bài toán tìm đường đi thành bài toán tìm kiếm trong không gian trạng thái như sau:
. Trạng thái: mỗi thành phố là một trạng thái.
. Không gian trạng thái: là tập hợp tất cả các trạng thái.
. Trạng thái ban đầu: thành phố A
. Trạng thái kết thúc: thành phố B
. Phép biến đổi trạng thái: chuyển từ một thành phố đến thành phố kề với nó.

Bài toán tìm đường đi trở thành bài toán tìm kiếm một dãy các phép biến đổi trạng thái để đưa trạng
thái ban đầu A về trạng thái kết thúc B.
Ví dụ 2: Trò chơi 8 số.
 Cho bảng kích thước 3x3 và tám số từ 1 đến 8 được xếp vào 8 ô một cách ngẫu nhiên, còn lại một ô
trống. Bạn có thể di chuyển các số ở cạnh ô trống tới ô trống theo một trong bốn hướng
(lên/xuống/trái/phải). Hãy tìm ra một dãy các bước di chuyển để biến đổi trạng thái ban đầu thành
trạng thái kết thúc như hình 2.


ban đầu

kết thúc

Hình 2: trạng thái ban đầu và ...
Chương 2
Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm
2.1. Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm
Bài toán tìm kiếm tìm một hoặc nhiều đối tượng thỏa mãn một số yêu cầu nào đó, trong một tập
hợp các đối tượng.
Rất nhiều vấn đề mà việc giải quyết được đưa về bài toán tìm kiếm. Ví dụ trò chơi cờ carô có thể đưa
về việc tìm kiếm các nước đi dẫn tới kết cuộc thắng. Chứng minh định lý cũng có thể đưa về bài toán
tìm kiếm một cách chứng minh định (một dãy các luật suy diễn được áp dụng) từ một tập các tiên
đề và các luật suy diễn đã biết.
2.2. Biểu diễn vấn đề trong không gian trạng thái, tìm kiếm trên đồ thị
hướng.
Phép biến đổi trạng thái (còn gọi là toán tử) là phép biến đổi một trạng thái sang trạng thái khác.
Không gian trạng thái (còn gọi không gian tìm kiếm) tập hợp tất cả các trạng thái thể đi đến
từ trạng thái ban đầu bởi một dãy các phép biến đổi trạng thái.
Muốn biểu diễn bài toán tìm kiếm trong không gian trạng thái, ta cần xác định các yếu tố sau:
o trạng thái
o không gian trạng thái
o trạng thái ban đầu.
o trạng thái kết thúc hoặc tính chất của trạng thái kết thúc.
o các phép biến đổi trạng thái.
Bài toán tìm kiếm trở thành tìm một dãy các phép biến đổi trạng thái để biến đổi trạng thái ban đầu
thành các trạng thái kết thúc.
Không gian trạng thái có thể biểu diễn bằng đồ thị có hướng
o đỉnh là trạng thái
o cung (a,b) tương ứng với phép biến đổi trạng thái a sang trạng thái b.
Bài toán tìm kiếm trở thành tìm đường đi từ trạng thái ban đầu đến trạng thái kết thúc trên đồ thị.
Ví dụ 1: Tìm đường đi
Tìm đường đi từ thành phố A đến thành phố B trên bản đồ như hình 1.
Có thể đưa bài toán tìm đường đi thành bài toán tìm kiếm trong không gian trạng thái như sau:
. Trạng thái: mỗi thành phố là một trạng thái.
. Không gian trạng thái: là tập hợp tất cả các trạng thái.
. Trạng thái ban đầu: thành phố A
. Trạng thái kết thúc: thành phố B
. Phép biến đổi trạng thái: chuyển từ một thành phố đến thành phố kề với nó.
Search - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Search - Người đăng: nokiaverx201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Search 9 10 699