Ktl-icon-tai-lieu

Servlets

Được đăng lên bởi phuoc-nguyenminh
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 2616 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 3. Cơ bản về Servlet

1

Nội dung








1. Servlet là gì
2. Các phương thức HTTP
3. Vòng đời của Servlet
4. Servlet scope objects
5. Servlet request
6. Servlet response: Status, Header, Body
7. Xử lý lỗi (Error)
2

1. Servlet là gì?






Các đối tượng Java™, mở rộng chức năng
của 1 HTTP server.
Được ánh xạ (mapped) với 1 URL và được
quản lý bởi container tương ứng
Chạy được trên tất cả các web servers và
các app servers chuẩn

3

Mô hình Servlet Request & response
Servlet Container
Request

Browser
HTTP

Request

Servlet

Response

Web
Server

Response

4

Nhiệm vụ của Servlet?








Nhận client request (hầu hết ở dạng HTTP
request)
Trích xuất 1 số thông tin từ request
Xử lý nghiệp vụ (truy cập DB, tính toán…)
hoặc sinh động nội dung
Tạo và gửi trả response cho client (hầu hết ở
dạng HTTP response) hoặc forward request
cho servlet khác/cho trang JSP
5

Requests và Responses


Request là gì?


Thông tin được gửi từ client tới 1 server






Ai tạo ra request
Dữ liệu gì được user nhập vào và gửi đi
Các HTTP headers

Response là gì?


Thông tin được gửi đến client từ 1 server




Dữ liệu Text (html, thuần text) hoặc dữ liệu binary
(image)
HTTP headers, cookies, ...
6

2. Các phương thức HTTP

7

HTTP


HTTP request bao gồm



header
Phương thức











Get: Thông tin nhập vào trong form được truyền như 1
phần của URL
Post: Thông tin nhập vào trong form được truyền trong
nội dung thông điệp (message body)
Put: Đặt một thông tin đính kèm vào request
Delete: Xóa một tài nguyên nào đó
…

Dữ liệu trong request (request data)
8

Phương thức GET và POST


Các phương thức thông dụng nhất




GET & POST

GET requests:




Thông tin người dùng nhập vào đính kèm trong URL
dưới dạng 1 query string
Chỉ gửi được lượng dữ liệu giới hạn




.../servlet/ViewCourse?FirstName=Sang&LastName=Shin

POST requests:




Thông tin người dùng nhập vào được gửi dưới dạng dữ
liệu (không đính kèm vào URL)
Gửi được lượng dữ liệu bất kỳ
9

Nên sử dụng GET hay POST




GET: getting
 nhận dữ liệu từ server để hiển thị
 không thay đổi điều gì phía server
 các vấn đề khác: không có tính an ninh,
bookmark…
POST: update
 thay đổi điều gì đó trên server như thêm bản ghi
mới…
 các vấn đề khác: truyền dữ liệu đảm bảo an
ninh, không bookmark…
10

Phương thức “idempotent” và “non idempotent”

11

12

13

Phương thức “idempotent” và “non idempotent”


Phương thức idempotent (cố định)






Nếu sự thực thi của n >0 request có t...
Bài 3. Cơ bản về Servlet
1
Servlets - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Servlets - Người đăng: phuoc-nguyenminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Servlets 9 10 454