Ktl-icon-tai-lieu

sharding mongodb

Được đăng lên bởi Tạ Tấn Bửu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo Sharding trong MongoDB
~Phạm Danh Vũ~

1.

Một số khái niệm cơ bản trong việc sharding Mongo

Three different components are involved in sharding as follows:
shard
A shard is a container that holds a subset of a collection’s data. A shard is either a single
mongod server (for development/testing), or a replica set (for production).
mongos
This is the router process. It routes requests and aggregates responses. It doesn’t store any data
or configuration information, although it does cache information from the config servers.
config server
Config servers store the configuration of the cluster. For example, which data is located on
which shard. Used by mongos to determine request routing.
2.

Thực hành
 Làm việc trên Local host trước khi test trên máy ảo.

Mô hình phân tán:

Chuẩn bị các thư mục và thông tin cấu hình như sau:

Lưu ý: Cứ mỗi bước sau phải mở mới 1 terminal chứ không được tắt services của nó.
Bước 1: Config server
Set biến môi trường PATH=C:\mongodb\bin
Trong teminal gõ:
C:\Users\PhamDanhVu> mongod.exe --port 27022 --dbpath
/db/config/data --configsvr
Bước 2: Setup the shard controller (Mongos)
Trong teminal gõ:
C:\Users\PhamDanhVu>mongos.exe --configdb localhost:27022
--port 27021 --chunkSize 1
Bước 3: Bring up the two servers
--Tạo thêm thư mục db/shard0/data
Mở terminal thứ 1: gõ
C:\Users\PhamDanhVu>mongod.exe --port 27023 --dbpath
/db/shard0/data --shardsvr
Mở termianl thứ 2 : gõ
C:\Users\PhamDanhVu>mongod.exe --port 27024 --dbpath
/db/shard1/data –shardsvr

Bước 4: Config location two shard with sharding system.
C:\Users\PhamDanhVu> mongo.exe

localhost:27021

> use admin
switched to db admin
> db.runCommand( { addshard : "localhost:27023", allowLocal :
true } )
{ "added" : "localhost:27023", "ok" : 1 } // ket qua thong
bao
> db.runCommand( { addshard : "localhost:27024", allowLocal :
true } )
{ "added" : "localhost:27024", "ok" : 1 } //ket qua thong bao
Bước 5: View infor config the shards
> db.runCommand({listshards:1})
{
"shards" : [
{
"_id" : "shard0",
"host" : "localhost:27023"
},
{
"_id" : "shard1",
"host" : "localhost:27024"
}
],
"ok" : 1
}

Bước 6: Tạo mới 1 Database tên là testdb, enable sharding testdb, trong testdb tạo 1
collection có tên là testcollection
- Tạo Database testdb
> testdb = db.getSisterDB("testdb")
testdb
- Enable sharding testdb
> db.runCommand({ enablesharding: "testdb"})
{ "ok" : 1 }
- Tạo collection testcollection và shardcollection với shard key là testkey
> db.runCommand({ shardcollection : "test...
Báo cáo Sharding trong MongoDB
~Phạm Danh Vũ~
1. Một số khái niệm cơ bản trong việc sharding Mongo
Three different components are involved in sharding as follows:
shard
A shard is a container that holds a subset of a collection’s data. A shard is either a single
mongod server (for development/testing), or a replica set (for production).
mongos
This is the router process. It routes requests and aggregates responses. It doesn’t store any data
or configuration information, although it does cache information from the config servers.
config server
Config servers store the configuration of the cluster. For example, which data is located on
which shard. Used by mongos to determine request routing.
2. Thực hành
Làm việc trên Local host trước khi test trên máy ảo.
Mô hình phân tán:
sharding mongodb - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sharding mongodb - Người đăng: Tạ Tấn Bửu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
sharding mongodb 9 10 25