Ktl-icon-tai-lieu

Shell - Linux

Được đăng lên bởi minh-hoa-do
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2
Bài 1: Giải phương trình bậc nhất ax+b =0
#!/bin/sh
#include <math.h>
echo "giai PT ax+b=0"
a=2
b=4
if [$a=0];then
if [$b=0];then
echo "phuong trinh vo so nghiem"
else
echo "phuong trinh vo nghiem"
fi
else
x=$((-$b/$a))
echo "phuong trinh ax+b=0 co nghiem x=$x"
fi
exit 0

Bài 2: Giải phương trình bậc hai với a khác 0
#!/bin/sh
#include<math.h>
echo " GIAI PHUONG TRINH BAC 2"
read -p " Nhap He So a: " a
read -p " Nhap He So b: " b
read -p " Nhap He So c: " c
if [ $a = 0 ]; then
if [ $b = 0 ]; then
echo "Phuong trinh Vo So Nghiem"
else
nghiem=`echo "scale=2; -$c/$b" | bc -l`
echo " Phuong trinh co 01 nghiem la : $nghiem"
fi
else
# a!=0
delta=$((($b*$b)-4*$a*$c));
echo $delta
if [ $delta = 0 ]; then
nghiem=`echo "scale=2; $((-$b/$((2*$a))))"|bc -l`
echo " Phuong trinh co nghiem kep la X1= X2= $nghiem"
else
if [ $delta > 0 ]; then
x1=`echo "scale=2; -($b + sqrt($delta))/(2*$a)" | bc`
x2=`echo "scale=2; -($b - sqrt($delta))/(2*$a)" | bc`
echo "x1= $x1"
echo "x2= $x2"
else
echo "Phuong trinh vo nghiem"
fi
fi
fi
exit 0

Bài 3: Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
#!/bin/sh
#inlude<math.h>
echo "giai he phuong trinh bac nhat 2 an"
echo "nhap a1:"
read a1
echo "nhap b1:"
read b1
echo "nhap c1:"
read c1
echo "nhap a2:"
read a2
echo "nhap b2:"
read b2
echo "nhap c2:"
read c2
let "d=$a1*$b2-$a2*$b1"
let "d1=$c1*$b2-$c2*$b1"
let "d2=$a1*$c2-$a2*$c1"
if [ $d -eq 0 ]; then
if [ $d1 -eq 0 && $d2 -eq 0 ]; then
echo "Phuong trinh vo so nghiem"
else
echo "Phuong trinh vo nghiem"
fi
else
x1=$(echo "scale=2; $d1/$d" | bc -l)
echo "X1= $x1"
x2=$(echo "scale=2; $d2/$d" | bc -l)
echo "X2=$x2"
fi
exit 0

...
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2
Bài 1: Giải phương trình bậc nhất ax+b =0
#!/bin/sh
#include <math.h>
echo "giai PT ax+b=0"
a=2
b=4
if [$a=0];then
if [$b=0];then
echo "phuong trinh vo so nghiem"
else
echo "phuong trinh vo nghiem"
fi
else
x=$((-$b/$a))
echo "phuong trinh ax+b=0 co nghiem x=$x"
fi
exit 0
Bài 2: Giải phương trình bậc hai với a khác 0
#!/bin/sh
#include<math.h>
echo " GIAI PHUONG TRINH BAC 2"
read -p " Nhap He So a: " a
read -p " Nhap He So b: " b
read -p " Nhap He So c: " c
if [ $a = 0 ]; then
if [ $b = 0 ]; then
echo "Phuong trinh Vo So Nghiem"
else
nghiem=`echo "scale=2; -$c/$b" | bc -l`
echo " Phuong trinh co 01 nghiem la : $nghiem"
fi
else # a!=0
delta=$((($b*$b)-4*$a*$c));
echo $delta
if [ $delta = 0 ]; then
nghiem=`echo "scale=2; $((-$b/$((2*$a))))"|bc -l`
echo " Phuong trinh co nghiem kep la X1= X2= $nghiem"
else
if [ $delta > 0 ]; then
x1=`echo "scale=2; -($b + sqrt($delta))/(2*$a)" | bc`
x2=`echo "scale=2; -($b - sqrt($delta))/(2*$a)" | bc`
echo "x1= $x1"
echo "x2= $x2"
else
echo "Phuong trinh vo nghiem"
fi
fi
fi
exit 0
Shell - Linux - Trang 2
Shell - Linux - Người đăng: minh-hoa-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Shell - Linux 9 10 172