Ktl-icon-tai-lieu

Simulink trong Matlab

Được đăng lên bởi yen-than
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TimTaiLieu.vn ­ Tài liệu, ebook, giáo trình, đồ án, luận văn
TimTaiLieu.vn ­ Thư viện tài liệu, ebook, đồ án, luận văn, tiểu luận, giáo trình, hướng dẫn tự học

Trang Chủ

Tài Liệu

Đăng ký

Đăng nhập   Liên hệ

Upload

Bài giảng Simulink trong Matlab
MATLAB 4.0, 4.2, 5.1, 5.2, hoạt động trong môi trường WINDOWS. Các version 4.0, 4.2 muốn hoạt động tốt phải sử dụng
cùng với WINWORD 6.0. Hiện tại đã có version 5.31 (kham khảo từ Website của công ty). Chương trình Matlab có thể chạy
liên kết với các chương trình ngôn ngữ cấp cao như C, C++, Fortran, Việccài đặt MATLAB thật dễ dàng và ta cần chú ý việc
dùng thêm vào các thư viện trợ giúp hay muốn liên kết phần mềm này với một vài ngôn ngữ cấp cao

Tài liệu liên quan
Bài giảng Khởi động động cơ DC kích từ nối
tiếp
10 trang | Lượt xem: 1229 | Lượt tải: 10

Bài giảng Đo điện trở, điện cảm, điện dung
26 trang | Lượt xem: 6602 | Lượt tải: 36

Bài giảng chương 3: Sự phát nóng của thiết bị
điện
28 trang | Lượt xem: 876 | Lượt tải: 7

Bài giảng Đo tần số, góc lệch pha
14 trang | Lượt xem: 2934 | Lượt tải: 6

Cấu kiện điện tử ­ Trần Thị Cầm
230 trang | Lượt xem: 648 | Lượt tải: 12

Thiết kế profiler trong middleware tương thích
qos theo ứng dụng
6 trang | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0

Bài giảng Động học các quá trình và phân tích
các mạch vòng điều chỉnh cơ bản
149 trang | Lượt xem: 534 | Lượt tải: 1

Bài giảng Truyền tải điện đi xa
26 trang | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 3

Bài giảng Lọc điện
16 trang | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 1

Bài giảng Công tác điều độ trong hệ thống điện
31 trang | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 2

45 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 07/06/2014 | Lượt xem: 1317 | Lượt tải: 16

Tóm tắt tài liệu Bài giảng Simulink trong Matlab, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng Simulink trong Matlab SIMULINK TRONG MATLAB Trang 1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ MATLAB I.TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY
MATHWORKS: II.GIỚI THIỆU CƠ SỞ MATLAB: II.1. Giới thiệu chương trình MATLAB: MATLAB 4.0, 4.2, 5.1, 5.2, … hoạt động trong môi
trường WINDOWS. Các version 4.0, 4.2 muốn hoạt động tốt phải sử dụng cùng với WINWORD 6.0. Hiện tại đã có version 5.31 (kham
khảo từ Website của công ty). Chương trình Matlab có thể chạy liên kết với các chương trình ngôn ngữ cấp cao như C, C++, Fortran, …
Việc cài đặt MATLAB thật dễ dàng và ta cần chú ý việc dùng thêm vào các thư viện trợ giúp hay muốn liên kết phần mềm này với một vài
ngôn ngữ cấp cao. Hình 1.1 : Khởi động MATLAB từ môi trường WINDOWS Hình 1.2 : Giao diện biểu tượ...
igiảngSimulinktrongMatlab
MATLAB4.0,4.2,5.1,5.2,hoạtđộngtrongitrườngWINDOWS.Cácversion4.0,4.2muốnhoạtđộngtốtphảisửdụng
cùngvớiWINWORD6.0.Hiệntiđãcóversion5.31(khamkhảotừWebsitecủacôngty).ChươngtrìnhMatlabcóthểchạy
liênkếtvớicácchươngtrìnhngônngữcấpcaonhưC,C++,Fortran,ViệccàiđặtMATLABthậtdễdàngvàtacầnchúýviệc
ngtmvàocácthưviệntrợgiúphaymuốnliênkếtphầnmềmnàyvớimộtingônngữcấpcao
TómtắttàiliệuigiảngSimulinktrongMatlab,đểxemtàiliệuhoànchỉnhbạnclickvàonútDOWNLOADởtrên
BàigiảngSimulinktrongMatlabSIMULINKTRONGMATLABTrang1GIỚITHIỆUSƠLƯỢCVỀMATLABI.TÌMHIỂUVỀCÔNGTY
MATHWORKS:II.GIỚITHIỆUCƠSỞMATLAB:II.1.GiớithiệuchươngtrìnhMATLAB:MATLAB4.0,4.2,5.1,5.2,…hoạtđộngtrongmôi
trườngWINDOWS.Cácversion4.0,4.2muốnhoạtđộngtốtphảisửdụngcùngvớiWINWORD6.0.Hiệntạiđãcóversion5.31(kham
khảotừWebsitecủacôngty).ChươngtrìnhMatlabcóthểchạyliênkếtvớicácchươngtrìnhngônngữcấpcaonhưC,C++,Fortran,…
ViệccàiđặtMATLABthậtdễdàngvàtacầnchúýviệcdùngthêmvàocácthưviệntrợgiúphaymuốnliênkếtphầnmềmnàyvớimộtvài
ngônngữcấpcao.Hình1.1:KhởiđộngMATLABtừmôitrườngWINDOWSHình1.2:GiaodiệnbiểutượngcủaMATLAB(Version5.1)
ViệckhởiđộngMATLABtrênmỗihệthốngkhácnhau.TrongmôitrườngWINDOWShayMACINTOSH,chươngtrìnhthườngđượckhởi
độngthôngquaviệcnhắpchuộttrêncácSIMULINKTRONGMATLABTrang2iconhaycòngọilàbiểutượng.CònvớimôitrườngUNIX,
MSDOS,việckhởiđộngthôngquadònglệnh::\MATLABGiaodiệncủaMATLABsửdụnghaicửasổ:cửasổlệnh(commandwindow)
Tàiliệuliênquan
BàigiảngKhởiđộngđộngcơDCkíchtừnối
tiếp
10trang|Lượtxem:1229|Lượttải:10
BàigiảngĐođiệntrở,điệncảm,điệndung
26trang|Lượtxem:6602|Lượttải:36
Bàigiảngchương3:Sựphátngcủathiếtbị
điện
28trang|Lượtxem:876|Lượttải:7
BàigiảngĐotầnsố,góclệchpha
14trang|Lượtxem:2934|Lượttải:6
CấukiệnđiệntửTrầnThịCầm
230trang|Lượtxem:648|Lượttải:12
Thiếtkếprofilertrongmiddlewaretươngthích
qostheoứngdụng
6trang|Lượtxem:357|Lượttải:0
BàigiảngĐộnghọccácquátrìnhvàphânch
cácmạchvòngđiềuchỉnhcơbản
149trang|Lượtxem:534|Lượttải:1
BàigiảngTruyềntảiđiệnđixa
26trang|Lượtxem:664|Lượttải:3
BàigiảngLọcđiện
16trang|Lượtxem:476|Lượttải:1
BàigiảngCôngtácđiềuđộtronghệthốngđiện
31trang|Lượtxem:391|Lượttải:2
Copyright©2014TimTaiLieu.vn
Websiteđangtrongthờigianthửnghiệm,chờxingiấyphépcủaBộTT&TT.
Chiasẻ:
ThưviệnLuậnVăn,TàiLiệuvàEbookchosinhviên.ĐồÁntốtnghiệp.TviệnEbookmiễnphí.TviệntàiliệuThưviệngoánBàigiảngđiệntửPDF
TrangCh TàiLiệu Upload
Đăngký Đăngnhập Liênh
TimTaiLieu.vnTàiliệu,ebook,giáotrình,đồán,luậnvăn
TimTaiLieu.vnThưviệntàiliệu,ebook,đồán,luậnvăn,tiểuluận,giáotrình,hướngdẫntựhọc
45trang|Chiasẻ:maiphuongtt|Ngày:07/06/2014|Lượtxem:1317|Lượttải:16
Simulink trong Matlab - Người đăng: yen-than
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Simulink trong Matlab 9 10 584