Ktl-icon-tai-lieu

Sketchup 2015

Được đăng lên bởi Hiep Vu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñaàu tieân,ta khôûi ñoäng SketchUp 2015 baèng caùch vaøo ñöôøng daãn
Start>Window>SketchUp2015.

Nhaáp choïn coâng cuï Move ñeå di chuyeån hình ngöôøi ñi.

Nhaáp choïn coâng cuï Line ñeå veõ ñoaïn thaúng nhö hình minh hoïa beân
döôùi.

Keát quaû hình ñöôïc taïo ra nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Duøng coâng cuï Line ñeå veõ moät ñoaïn thaúng leân treân nhö hình minh
hoïa.Sau ñoù veõ moät ñoaïn thaúng coù ñoä cao nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Tieáp theo veõ moät ñoaïn thaúng ngang qua vaø keá tieáp nhö hình minh hoïa
beân döôùi.

Tieáp tuïc veõ caùc ñoaïn thaúng nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Keát quaû ta coù hình taïo ra nhö hình veõ.Sau ñoù tieáp tuïc choïn coâng cuï
Line ñeå veõ ñoaïn thaúng.

Töø trung ñieåm cuûa noùc nhaø veõ moät ñoaïn thaúng leân treân nhö hình minh
hoïa.Sau ñoù veõ tieáp tuïc hai ñoaïn thaúng coù xuaát phaùt töø hai goùc vaø chaäp
vaøo ñænh cuûa ñoaïn thaúng vöøa doing naøy .Tieáp theo xuaát phaùt töø trung
ñieåm caïnh keá beân veõ moät ñoaïn thaúng cuøng ñoä cao vôùi ñoaïn thaúng vöøa
taïo nhö hình minh hoïa beân döôùi(hình 3).

Keát quaû,ta coù hai tam giaùc ñöôïc taïo ra nhö hình minh hoïa.Tieáp theo veõ
moät ñoaïn thaúng noái hai ñænh cuûa hai ñoaïn thaúng naøy.Vaø moät ñoaïn
thaúng noái hai goùc coøn laïi cuûa ñænh ngoâi nhaø.Keát quaû ta coù noùc nhaø taïo
ra nhö hình minh hoïa.

Tieáp theo,xuaát phaùt töø trungñieåm cuûa caïnh nhö hình veõ veõ moät ñoaïn
thaúng ñöùng leân treân.Tieáp tuïc töø ñænh cuûa ñoaïn thaúng naøy veõ moät ñoaïn
thaúng chaïm vaøo noùc nhaø vöøa taïo.Cuõng töø ñænh cuûa ñöôøng cao naøy,laàn
löôït veõ hai ñoaïn thaúng xuoáng chaân laø hai goùc ñænh cuûa ngoâi nhaø.

Keát quaû ta coù hình tam giaùc ñöôïc taïo ra nhö hình minh hoïa beân
döôùi.Tieáp tuïc,töø moät ñænh cuûa noùc nhaø veõ moät ñoaïn thaúng ñi leân ñænh
treân cuûa noùc nhaø.Sau ñoù duøng coâng cuï Orbit ñeå xoay hình.

Tieáp tuïc veõ moät ñoaïn thaúng nhö hình minh hoïa beân döôùi.Ta coù keát quaû
nhö hình.

Duøng coâng cuï Eraser ñeå xoùa caùc ñoaïn thaúng khoâng caàn thieát.

Keát quaû,ta coù khoái nhaø ñöôïc taïo ra nhö hình minh hoïa.Duøng coâng cuï
Rectangle ñeå veõ cöûa.

Keát quaû ta coù nhaø ñöôïc taïo ra nhö hình minh hoïa beân döôùi.Nhaáp choïn
Window>Materials ñeå gaùn vaät lieäu cho ngoâi nhaø.

Nhaáp choïn Color_A01 vaø ñoå maøu vaøo noùc nhö hình minh hoïa beân
döôùi.Nhaáp choïn coâng cuï Orbit ñeå xoay hình.

Tieáp tuïc ñoå maøu vaøo ngoùi nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Ñoå maøu vaøo caùc ngoùi coøn laïi.

Nhaáp c...
Ñaàu tieân,ta khôûi ñoäng SketchUp 2015 baèng caùch vaøo ñöôøng daãn
Start>Window>SketchUp2015.
Nhaáp choïn coâng cuï Move ñeå di chuyeån hình ngöôøi ñi.
Sketchup 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sketchup 2015 - Người đăng: Hiep Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Sketchup 2015 9 10 122