Ktl-icon-tai-lieu

SKKN Mô phỏng thuật toán

Được đăng lên bởi hai-linh-nguyen
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 7625 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Mô phỏng thuật toán

Trường THPT Quốc Oai

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC OAI


ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN

Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ HẢI
Tổ chuyên môn
Chuyên môn dạy

: Toán – Tin
: Tin Học

Trường THPT Quốc Oai

Năm học: 2010- 2011

1
Giáo viên: Nguyễn Thị Hải_ Tổ Toán Tin

Mô phỏng thuật toán

Trường THPT Quốc Oai

NhËn xÐt cña héi ®ång khoa häc gi¸o dôc
CÊp c¬ së :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
CÊp huyÖn :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................
Mô phỏng thuật toán Trường THPT Quốc Oai
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC OAI
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN
Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ HẢI
Tổ chuyên môn : Toán – Tin
Chuyên môn dạy : Tin Học
Trường THPT Quốc Oai
Năm học: 2010- 2011
1
Giáo viên: Nguyễn Thị Hải_ Tổ Toán Tin
SKKN Mô phỏng thuật toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN Mô phỏng thuật toán - Người đăng: hai-linh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
SKKN Mô phỏng thuật toán 9 10 616