Ktl-icon-tai-lieu

SKKN Tin hoc

Được đăng lên bởi bobong07102011
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 981 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Đa phương tiện là gì?
Đa phương (multimedia) tiện là thông tin kết hợptừ nhiều
dạng thông tin và được thể hiện một cách đồng thời.
2. Nêu các thành phần của đa phương tiện?
Các thành phần của đa phương tiện:
-Văn bản
- Âm thanh
- Ảnh tĩnh
- Ảnh động
- Phim

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động
1/ Nguyên tắc tạo ảnh động

Hình 1

Hình 4

Kết quả:

Hình 2

Hình 3

Theo em
đây là từ
hình 1 đến
hình 5 là
những ảnh
gì?

Hình 5
Kết
quả tạo
ra một
ảnh gì?

Là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một
thời gian ngắn.

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động
1/ Nguyên tắc tạo ảnh động
Là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một
thời gian ngắn.
Bản chất của việc tạo ảnh động:
Là tạo ra các ảnh tĩnh có cùng kích thước rồi ghép chúng lại tạo
thành một dãy với thứ tự nhất định và đặt thời gian xuất hiện của
từng ảnh, sau đó lưu lại dưới dạng một tệp ảnh động.
Mọi phần mềm tạo ảnh động đều có các chức năng:
- Ghép các ảnh tĩnh thành dãy và thay đổi thứ tự các ảnh trong dãy,
thêm hoặc bớt ảnh khỏi dãy.
- Đặt thời gian xuất hiện của mỗi ảnh tĩnh trong dãy.
2/ Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF
Giới thiệu: Beneton Movie GIF là một phần mềm nhỏ và miễn phí cho phép
tạo các tệp ảnh động dạng GIF

Khởi động phần mềm: C1. Nháy đúp chuột lên biểu tượng
trên
màn hình nền.
C2. Start ->All programs->Beneton Movie GIF ->
Beneton Movie GIF

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động
Màn hình chính của phần mềm Beneton Movie GIF

PHIẾU HỌC TẬP 1
Em hãy điền các từ sau (New project
, Add Frame(s)
,
Open, 2 đến 4, Save
) vào chỗ trống (…) để hoàn thành phiếu
học tập 1
1. Nháy chuột lên nút ( …1……) trên thanh công cụ.
2. Nháy chuột lên nút ( …2……) trên thanh công cụ.
3. Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp.
4. Nháy nút ( …3……) để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.
5. Lặp lại các bước từ ( …4……) để đưa các tệp ảnh khác vào ảnh động.
6. Nháy nút ( …5……) để lưu kết quả .

ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP 1
*/ Các bước tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF:
1/ Nháy chuột lên nút New project
2/ Nháy chuột lên nút Add Frame(s)

trên thanh công cụ.
trên thanh công cụ.

3/ Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp.
4/ Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.
5/ Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa các tệp ảnh khác vào ảnh động.
6/ Nháy nút Save

để lưu kết quả .

CỦNG CỐ
Câu 1. Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động?
Giống nhau: Đều là các ảnh
Khác nhau: - Ảnh tĩnh chỉ chứa một khung hình
- Ảnh đông chứa nhi...
1. Đa phương tiện là gì?
1. Đa phương tiện là gì?
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Đa phương (multimedia) tiện là thông tin kết hợptừ nhiều
Đa phương (multimedia) tiện là thông tin kết hợptừ nhiều
dạng thông tin và được thể hiện một cách đồng thời.
dạng thông tin và được thể hiện một cách đồng thời.
2. Nêu các thành phần của đa phương tiện?
2. Nêu các thành phần của đa phương tiện?
Các thành phần của đa phương tiện:
Các thành phần của đa phương tiện:
-
Văn bản
Văn bản
-
Âm thanh
Âm thanh
-
Ảnh tĩnh
Ảnh tĩnh
-
Ảnh động
Ảnh động
-
Phim
Phim
SKKN Tin hoc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN Tin hoc - Người đăng: bobong07102011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
SKKN Tin hoc 9 10 151