Ktl-icon-tai-lieu

skkn TIN HỌC THCS

Được đăng lên bởi hanhduongminh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Saùng kieán kinh nghieäm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÑEÅ PHAÙT HUY
TÍNH TÍCH CÖÏC CUÛA HOÏC SINHTRONG CÁC TIẾT VỀ
HỆ ĐIỀU HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 6”
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Tin học là môn khoa học phát triển rất nhanh, phần cứng và phần mềm thường xuyên
thay đổi và được nâng cấp nhằm mục đích trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về
công nghệ thông tin và vai trò của nó trong xã hội hiện đại. Môn học này giúp học sinh
bước đầu làm quen với phương pháp giải quyết vấn đề, quy trình công nghệ và kỹ năng sử
dụng máy tính phục vụ học tập và cuộc sống. Tin học có vai trò to lớn đối với sự phát
triển, tư duy thuật toán, góp phần hình thành học vấn phổ thông cho học sinh đặc biệt là
để học được môn Tin học 6 ( vì là môn khoa học mới vừa đưa vào chương trình phổ
thông) nên tất cả các khái niệm về Tin học còn rất với lạ đôis với học sinh, máy tính hoạt
động nhờ vào đâu? Vì vậy chương Hệ điều hành của máy tính giúp học sinh bước đầu
hiểu rõ hơn về máy tính hoạt động như thế nào?… Nhưng làm thế nào để học sinh thực
hiện được điều này đó là yêu cầu đặt ra cho mỗi giáo viên. Tất nhiên người giáo viên phải
có phương pháp và hình thức tổ chức dạy hoc khoa học phù hợp với nội dung từng bài với
đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, đồng thời phải gây được hứng thú
tạo được hứng thú tính tích cực tự giác học tập của học sinh nhằm mang lại kết quả cao
trong quá trình thu nhận kiến thức. đó chính là lý do mà tôi tìm hiểu và đưa ra “ Một số
phương pháp dạy học để phát huy tính tích của học sinh trong các tiết về hệ điều hành
trong chương trình Tin học 6”. Để phần nào giúp học sinh lĩnh hội kiến thức này một
cách dễ dàng hơn.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Tìm hiểu một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trong các tiết về Hệ
điều hành nhằm định hướng cho học sinh cách thức học tập để phát huy tính tích cực, tự
lực, chủ động, sáng tạo của người học, chuyển trọng tâm hoạt động từ giáo viên sang học
sinh. Học sinh là người tự tìm hiểu để lĩnh hội tri thức chứ không phải tiếp thu những cái
có sẵn. Do vậy việc sử dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp là một
trong những phương pháp quan trọng để tích cực hóa hoạt động của học sinh góp phần
nâng cao chất lượng dạy và học.
III.KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
1/ Khách thể:
- Giáo viên dạy Tin học THCS.
- Học sinh lớp 6 .
2/ Đối tượng:
- Phương pháp dạy học và các kiến thức về hệ điều hành Tin học 6.
- Các hình thức tổ chức dạy và học.
IV. PHẠM VI VÀ...
Saùng kieán kinh nghieäm
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÑEÅ PHAÙT HUY
TÍNH TÍCH CÖÏC CUÛA HOÏC SINHTRONG CÁC TIẾT VỀ
HỆ ĐIỀU HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 6
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Tin học môn khoa học phát triển rất nhanh, phần cứng phần mềm thường xuyên
thay đổi và được nâng cấp nhằm mục đích trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về
công nghệ thông tin vai trò của trong hội hiện đại. Môn học này giúp học sinh
bước đầu làm quen với phương pháp giải quyết vấn đề, quy trình công nghệ và kỹ năng sử
dụng y tính phục vụ học tập cuộc sống. Tin học vai trò to ln đối với sự phát
triển, duy thuật toán, góp phần hình thành học vấn phổ thông cho học sinh đặc biệt
để học được môn Tin học 6 ( là môn khoa học mới vừa đưa vào chương trình ph
thông) nên tất cả các khái niệm về Tin học còn rất với lạ đôis với học sinh, máy tính hoạt
động nhờ vào đâu? vậy chương Hệ điều nh của máy tính giúp học sinh bước đầu
hiểu hơn về máy tính hoạt động nthế nào?… Nhưng làm thế nào để học sinh thực
hiện được điều này đó là yêu cầu đặt ra cho mỗi giáo viên. Tất nhiên người giáo viên phải
có phương pháp và hình thức tổ chức dạy hoc khoa học phù hợp với nội dung từng bài với
đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, đồng thời phải gây được hứng thú
tạo được hứng thú tính tích cực tự giác học tập của học sinh nhằm mang lại kết quả cao
trong q trình thu nhận kiến thức. đó chính do tôi m hiểu đưa ra Một số
phương pháp dạy học để phát huy tính tích của học sinh trong các tiết về hệ điều hành
trong chương trình Tin học 6”. Để phần o giúp học sinh lĩnh hội kiến thức y một
cách dễ dàng hơn.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Tìm hiểu một số phương pháp hình thức tổ chức dạy học trong các tiết về Hệ
điềunh nhằm định hướng cho học sinh cách thức học tập để phát huy tính tích cực, tự
lực, chủ động, sáng tạo của người học, chuyển trọng tâm hoạt động từ giáo viên sang học
sinh. Học sinhngười ttìm hiểu đlĩnh hội tri thức chứ không phải tiếp thu những cái
sẵn. Do vậy việc sử dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hp là một
trong những phương pháp quan trọng để tích cực hóa hoạt động của học sinh góp phần
nâng cao chất lượng dạy và học.
III.KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
1/ Khách thể:
- Giáo viên dạy Tin học THCS.
- Học sinh lớp 6 .
2/ Đối tượng:
- Phương pháp dạy học và các kiến thức về hệ điều hành Tin học 6.
- Các hình thức tổ chức dạy và học.
IV. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Dương Quang Tùng Trang 1
skkn TIN HỌC THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
skkn TIN HỌC THCS - Người đăng: hanhduongminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
skkn TIN HỌC THCS 9 10 813