Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C10 Generic Algorithms

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2568 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kỹ thuật lập trình
Chương 10: Thuật toán tổng quát

12/25/2007

Nội dung chương 10
10.1
10.2
10.3

Tổng quát hóa kiểu dữ liệu phần tử
Tổng quát hóa phép toán cơ sở
Tổng quát hóa phương pháp truy lặp phần tử

Chương 10: Thuật toán tổng quát

2

10.1 Tổng quát hóa kiểu dữ liệu phần tử
Thực tế:
— Khoảng 80% thời gian làm việc của một người thư ký văn phòng
trước ₫ây (và hiện nay ở nhiều nơi) sử dụng cho công việc tìm
kiếm, sắp xếp, ₫ối chiếu, so sánh,.... tài liệu và hồ sơ
— Trung bình, khoảng 80% mã chương trình và thời gian thực hiện
chương trình dành cho thực hiện các thuật toán ít liên quan trực
tiếp tới bài toán ứng dụng cụ thể, mà liên quan tới tìm kiếm, sắp
xếp, lựa chọn, so sánh... dữ liệu

Dữ liệu ₫ược quản lý tốt nhất trong các cấu trúc dạng
"container" (vector, list, map, tree, queue,...)
Vấn ₫ề xây dựng hàm áp dụng cho các "container": Nhiều hàm
chỉ khác nhau về kiểu dữ liệu tham số áp dụng, không khác
nhau về thuật toán
Giải pháp: Xây dựng khuôn mẫu hàm, tổng quát hóa kiểu dữ
liệu phần tử
Chương 10: Thuật toán tổng quát

3

Ví dụ: Thuật toán tìm ₫ịa chỉ phần tử ₫ầu tiên trong một mảng có giá
trị lớn hơn một số cho trước:
template <typename T>
T* find_elem(T *first, T* last, T k) {
while (first != last && !(*first > k))
++first;
return first;
}
void main() {
int a[] = { 1, 3, 5, 2, 7, 9, 6 };
int *p = find_elem(a,a+7,4);
if (p != a+7) {
cout << "First number > 4 :" << *p;
p = find_elem(p+1,a+7,4);
if (p != a+7) cout << "Second number > 4:" << *p;
}
double b[] = { 1.5, 3.2, 5.1, 2.4, 7.6, 9.7, 6.5 };
double *q = find_elem(b+2,b+6,7.0);
*q = 7.0;
...
Chương 10: Thuật toán tổng quát
}

4

Ví dụ: Thuật toán cộng hai vector, kết quả lưu vào vector thứ ba
#include <assert.h>
#include "myvector.h"
template <typename T>
void addVector(const Vector<T>& a, const Vector<T>& b,
Vector<T>& c) {
assert(a.size() == b.size() && a....
K thut lp trình
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
12/25/2007
y = A*x + B*u;
x = C*x + d*u;
StateController
start()
stop()
LQGController
start()
stop()
Chương 10: Thuttoántng quát
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C10 Generic Algorithms - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C10 Generic Algorithms - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C10 Generic Algorithms 9 10 15