Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C2 Basics of C and Cpp

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3450 lần   |   Lượt tải: 1 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Kỹ thuật lập trình
Chương 2: Các yếu tố cơ bản
của C và C++

Tổ chức chương trình C/C++
Biến và các kiểu dữ liệu cơ bản
Các kiểu dữ liệu dẫn xuất trực tiếp
Định nghĩa kiểu dữ liệu mới
Điều khiển chương trình: phân nhánh
Điều khiển chương trình: vòng lặp
Một số lệnh ₫iều khiển chương trình khác

Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

2

2.1 Tổ chức chương trình C/C++
Cấu trúc và các phần tử cơ bản của một chương trình
viết trên C/C++
Qui trình tạo ra một chương trình chạy ₫ược:

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

—
—
—
—
—

Vấn ₫ề tạo dự án
Qui tắc soạn thảo mã nguồn
Biên dịch từng phần và sửa các loại lỗi biên dịch
Liên kết và sử dụng thư viện, sửa lỗi liên kết
Chạy thử và gỡ rối (Debug)

Sơ lược về tổ chức bộ nhớ

Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

3

2.1 Tổ chức chương trình C/C++
# Tiền xử lý

Khai báo thư viện và macro

Khai báo biến, hàm ...

Khai báo hàm ₫ược sử
dụng trong CT chính

void main() {

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương trình (CT)
Thân hàm chính

Chương trình chính

Định nghĩa hàm (thân hàm)

Định nghĩa thân hàm ₫ã
khai báo

}

Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

4

Chương trình tính giai thừa: Phiên bản C
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int factorial(int);

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

void main() {
char c = 'N';
int N = 1;
int kq;
do {
printf(“\nEnter a number > 0:");
/* writing on the screen */
scanf("%d",&N);
/* reading from keyboard to N */
kq = factorial(N);
/* calling function with argument N */
printf(“\nFactorial of %d is %d", N, kq); /*write result on screen */
printf(“\nPress 'Y' to continue or any other key to stop");
c = getch();
/* reading a character from keyboard*/
} while (c=='y' || c=='Y');
/* checking loop condition */

}
int factorial(int n) {
int kq = 1;
while (n > 1)
k...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chươn
g
1
K thut lp trình
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
8/19/2006
y = A*x + B*u;
x = C*x + d*u;
StateController
start()
stop()
LQGController
start()
stop()
Chương 2: Các yếut cơ bn
caC vàC++
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C2 Basics of C and Cpp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C2 Basics of C and Cpp - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C2 Basics of C and Cpp 9 10 588