Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C3 Functions and Library

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 3237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Kỹ thuật lập trình
Phần II: Lập trình có cấu trúc
Chương 3: Hàm và thư viện

Nội dung chương 3

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

3.1
3.2

Hàm và lập trình hướng hàm
Khai báo, ₫ịnh nghĩa hàm

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Truyền tham số và trả về kết quả
Thiết kế hàm và thư viện
Thư viện chuẩn ANSI-C
Làm việc với tệp tin sử dụng thư viện C++
Nạp chồng tên hàm C++
Hàm inline trong C++

Chương 3: Hàm và thư viện

2

3.1 Hàm và lập trình hướng hàm
Lập trình có cấu trúc có thể dựa trên một trong hai phương pháp:
Lập trình hướng hàm (function-oriented), còn gọi là hướng nhiệm
vụ (task-oriented), hướng thủ tục (procedure-oriented)
NV 1
Nhiệm vụ

NV 2

NV 1a
NV 2a

NV 3

NV 1b

NV 2b

NV 2c

NV 3

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Lập trình hướng dữ liệu (data-oriented)
DL 1

DL 1
DL 2

DL 3

Chương 3: Hàm và thư viện

DL 2
DL 3
3

Hàm là gì?
Tiếng Anh: function -> hàm, chức năng
Một ₫ơn vị tổ chức chương trình, một ₫oạn mã
chương trình có cấu trúc ₫ể thực hiện một chức
năng nhất ₫ịnh, có giá trị sử dụng lại

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Các hàm có quan hệ với nhau thông qua lời gọi, các
biến tham số (₫ầu vào, ₫ầu ra) và giá trị trả về
Cách thực hiện cụ thể một hàm phụ thuộc nhiều vào
dữ kiện (tham số, ₫ối số của hàm):
— Thông thường, kết quả thực hiện hàm mỗi lần ₫ều giống
nhau nếu các tham số ₫ầu vào như nhau
— Một hàm không có tham số thì giá trị sử dụng lại rất thấp

Trong C/C++: Không phân biệt giữa thủ tục và hàm,
cả ₫oạn mã chương trình chính cũng là hàm

Chương 3: Hàm và thư viện

4

Ví dụ phân tích
Yêu cầu bài toán: Tính tổng một dãy số nguyên (liên
tục) trong phạm vi do người sử dụng nhập. In kết quả
ra màn hình.
Các nhiệm vụ:
— Nhập số nguyên thứ nhất:
Yêu cầu người sử dụng nhập
Nhập số vào một biến

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

— Nhập số nguyên thứ hai
Yêu cầu người sử dụng nhập
Nhập số vào một biến

— Tính tổ...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chươn
g
1
K thut lp trình
Phn II: Lp trình có cu trúc
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
8/31/2006
y = A*x + B*u;
x = C*x + d*u;
StateController
start()
stop()
LQGController
start()
stop()
Chương3: Hàmvàthư vin
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C3 Functions and Library - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C3 Functions and Library - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C3 Functions and Library 9 10 239