Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C4 Data Structures

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Kỹ thuật lập trình
Chương 4: Khái quát về cấu
trúc dữ liệu

Nội dung chương 4
Cấu trúc dữ liệu là gì?
Mảng và quản lý bộ nhớ ₫ộng

4.2
4.3

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

4.1
4.2

Xây dựng cấu trúc Vector
Xây dựng cấu trúc List

Chương 4: Khái quát về cấu trúc dữ liệu

2

4.1 Giới thiệu chung
Phần lớn các bài toán trong thực tế liên quan tới các
dữ liệu phức hợp, những kiểu dữ liệu cơ bản trong
ngôn ngữ lập trình không ₫ủ biểu diễn
Ví dụ:

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

—
—
—
—

Dữ liệu sinh viên: Họ tên, ngày sinh, quê quán, mã số SV,...
Mô hình hàm truyền: Đa thức tử số, ₫a thức mẫu số
Mô hình trạng thái: Các ma trận A, B, C, D
Dữ liệu quá trình: Tên ₫ại lượng, dải ₫o, giá trị, ₫ơn vị, thời
gian, cấp sai số, ngưỡng giá trị,...
— Đối tượng ₫ồ họa: Kích thước, màu sắc, ₫ường nét, phông
chữ, ...

Phương pháp biểu diễn dữ liệu: ₫ịnh nghĩa kiểu dữ
liệu mới sử dụng cấu trúc (struct, class, union, ...)

Chương 4: Khái quát về cấu trúc dữ liệu

3

Vấn ₫ề: Biểu diễn tập hợp dữ liệu

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Đa số những dữ liệu thuộc một ứng dụng có liên quan
với nhau => cần biểu diễn trong một tập hợp có cấu
trúc, ví dụ:
— Danh sách sinh viên: Các dữ liệu sinh viên ₫ược sắp xếp theo
thứ tự Alphabet
— Mộ hình tổng thể cho hệ thống ₫iều khiển: Bao gồm nhiều
thành phần tương tác
— Dữ liệu quá trình: Một tập dữ liệu có thể mang giá trị của
một ₫ại lượng vào các thời ₫iểm gián ₫oạn, các dữ liệu ₫ầu
vào liên quan tới dữ liệu ₫ầu ra
— Đối tượng ₫ồ họa: Một cửa sổ bao gồm nhiều ₫ối tượng ₫ồ
họa, một bản vẽ cũng bao gồm nhiều ₫ối tượng ₫ồ họa

Thông thường, các dữ liệu trong một tập hợp có cùng
kiểu, hoặc ít ra là tương thích kiểu với nhau
Kiểu mảng không phải bao giờ cũng phù hợp!

Chương 4: Khái quát về cấu trúc dữ liệu

4

Vấn ₫ề: Quản lý (tập hợp) dữ liệu

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Sử dụng kết hợp một cách khé...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chươn
g
1
K thut lp trình
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
9/8/2006
y = A*x + B*u;
x = C*x + d*u;
StateController
start()
stop()
LQGController
start()
stop()
Chương 4: Khái quát v cu
trúc d liu
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C4 Data Structures - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C4 Data Structures - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C4 Data Structures 9 10 477