Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C5 Classes and Objects

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2550 lần   |   Lượt tải: 2 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Kỹ thuật lập trình
Phần III: Lập trình hướng ₫ối tượng
Chương 5: Lớp và ₫ối tượng
Nội dung chương 5

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Khái niệm
Từ cấu trúc sang lớp
Biến thành viên
Hàm thành viên
Kiểm soát truy nhập

Chương 5: Lớp và đối tượng

© 2005 - HMS

2

5.1 Khái niệm
Đối tượng là gì?
Thực thể phần mềm
Mô hình/₫ại diện của một ₫ối tượng vật lý:
—
—
—
—

Tank, Heater, Furnace
Motor, Pump, Valve
Sensor, Thermometer, Flowmeter
Control Loop, Control System

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Hoặc một ₫ối tượng logic ("conceptual object):
— Trend, Report, Button, Window
— Matrix, Vector, Polynomial

Chương 5: Lớp và đối tượng

© 2005 - HMS

3

Một ₫ối tượng có...
Hành vi

sủa, cắn, chạy
chạy khi gặp nguy hiểm

Các thuộc tính (attributes)
Trạng thái (state)
• Dữ liệu
• Quan hệ

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Hành vi (behavior)
• Các phép toán
• Đặc tính phản ứng
Căn cước (identity)
Ngữ nghĩa/trách nhiệm
(semantic/responsibilities)

Chương 5: Lớp và đối tượng

Trạng thái

tư thế
sức khỏe
Thuộc tính
Căn cước

Tên: Rex
ID: 007

màu lông: vàng
giống: Berge

Ngữ nghĩa

Chó giữ nhà
© 2005 - HMS

4

Lớp là gì?
Một lớp là thực thi của các ₫ối tượng có chung
—
—
—
—

Ngữ nghĩa
Thuộc tính
Quan hệ
Hành vi

Lớp = Đóng gói [Cấu trúc dữ liệu + hàm thao tác]

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

— Lớp các vector, lớp các ma trận (dữ liệu phần tử + các phép truy
nhập và phép toán cơ bản)
— Lớp các hình chữ nhật (các dữ liệu tọa ₫ộ + phép vẽ, xóa,...)
— Lớp các mô hình hàm truyền (các hệ số ₫a thức tử/mẫu, các phép
toán xác ₫ịnh tính ổn ₫ịnh, xác ₫ịnh các ₫iểm cực,...)

Các dữ liệu của một lớp => biến thành viên
Các hàm của một lớp => hàm thành viên
Các biến của một lớp => một ₫ối tượng, một thể nghiệm

Chương 5: Lớp và đối tượng

© 2005 - HMS

5

Lập trình hướng ₫ối tượng
(object-oriented programming, OOP)
Trừu ...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1
K thut lp trình
Phn III: Lp trình hướng ₫ối tượng
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
y = A*x + B*u;
x = C*x + d*u;
StateController
start()
stop()
LQGController
start()
stop()
Chương 5: Lpvà₫ốitượng
9/15/2006
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C5 Classes and Objects - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C5 Classes and Objects - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C5 Classes and Objects 9 10 356