Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C7 Class relationship

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2916 lần   |   Lượt tải: 2 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Kỹ thuật lập trình
Chương 7: Quan hệ lớp

Nội dung chương 7

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

7.1
7.2
7.3
7.4

Quan hệ lớp
Dẫn xuất và thừa kế
Hàm ảo và nguyên lý ₫a hình/₫a xạ
Ví dụ thư viện khối chức năng

Chương 7: Quan hệ lớp

© 2007 AC - HUT

2

7.1 Phân loại quan hệ lớp
Ví dụ minh họa: Các lớp biểu diễn các hình vẽ trong một chương
trình ₫ồ họa
— Rectangle
— Square

Textbox

— Ellipse
— Circle
— Line
— Polygon
— Polyline
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

— Textbox
— Group

Chương 7: Quan hệ lớp

© 2007 AC - HUT

3

Biểu ₫ồ lớp (Unified Modeling
Language)

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Quan hệ dẫn xuất

Chương 7: Quan hệ lớp

Quan hệ chứa
© 2007 AC - HUT

4

Các dạng quan hệ lớp (meta model)
Class relationship

Generalization

Association

Dependency

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Aggregation

Chương 7: Quan hệ lớp

Composition

© 2007 AC - HUT

5

7.2 Dẫn xuất và thừa kế
Ví dụ xây dựng các lớp: Rectangle, Square và Textbox (sử
dụng lớp Point)
Lớp cơ sở

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Lớp dẫn xuất

Chương 7: Quan hệ lớp

© 2007 AC - HUT

6

Thực hiện trong C++: Lớp Point

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

class Point
{
int X,Y;
public:
Point() : X(0), Y(0) {}
Point(int x, int y): X(x), Y(y) {}
int x() const { return X; }
int y() const { return Y; }
void move(int dx, int dy) {
X += dx;
Y += dy;
}
void operator*=(int r) {
X *= r;
Y *= r;
}
};
Point operator-(const Point& P1, const Point& P2) {
return Point(P2.x()-P1.x(),P2.y()-P1.y());
}

Chương 7: Quan hệ lớp

© 2007 AC - HUT

7

Thực hiện trong C++: Lớp Rectangle

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

#include <iostream>
#include <string>
#include "Point.h"
typedef int Color;
class Rectangle
{
Point TL, BR;
Color LineColor, FillColor;
int
LineSize;
public:
Point getTL() const { return TL; }
Point getBR() const { return BR; }
void setTL(const Point& tl) { TL = tl; }
void setBR(const P...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1
K thut lp trình
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
y = A*x + B*u;
x = C*x + d*u;
StateController
start()
stop()
LQGController
start()
stop()
Chương 7: Quan h lp
12/3/2007
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C7 Class relationship - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C7 Class relationship - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C7 Class relationship 9 10 722