Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C8 Object-Oriented Thinking

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2962 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ thuật lập trình
Chương 8: Tiến tới tư duy lập trình
hướng ₫ối tượng

8/13/2007

Nội dung chương 8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Đặt vấn ₫ề
Giới thiệu ví dụ chương trình mô phỏng
Tư duy "rất" cổ ₫iển
Tư duy hướng hàm
Tư duy dựa trên ₫ối tượng (object-based)
Tư duy thực sự hướng ₫ối tượng

Chương 8: Tiến tới tư duy hướng đối tượng

2

8.1 Đặt vấn ₫ề
„Designing object-oriented software is hard, and designing reusable
object-oriented software is even harder...It takes a long time for
novices to learn what object-oriented design is all about. Exprienced
designers evidently know something inexperienced ones don't...
One thing expert designers know not to do is solve every problem from
first principles. Rather, they reuse solutions that have worked for
them in the past. When they find a good solution, they use it again
and again. Such experience is part of what makes them experts.
Consequently, you'll find recurring patterns of classes and
communicating objects in many object-oriented systems. These
patterns solve specific design problems and make object-oriented
design more flexible, elegant, and ultimately reusable...“
Erich Gamma et. al.: Design Patterns: Elements of Reusable ObjectOriented Software, Addison-Wesley, 1995.
Chương 8: Tiến tới tư duy hướng đối tượng

3

8.2 Phần mềm mô phỏng kiểu FBD

1(t)

Sum

StaticGain

Limiter

Integrator

Scope

Nhiệm vụ:
Xây dựng phần mềm ₫ể hỗ trợ mô phỏng thời gian thực một
cách linh hoạt, mềm dẻo, ₫áp ứng ₫ược các yêu cầu của từng
bài toán cụ thể
Trước mắt chưa cần hỗ trợ tạo ứng dụng kiểu kéo thả bằng
công cụ ₫ồ họa
Chương 8: Tiến tới tư duy hướng đối tượng

4

8.3 Tư duy rất cổ ₫iển
// SimProg1.cpp
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
void main() {
double K =1,I=0, Ti = 5;
double Hi = 10, Lo = -10;
double Ts = 0.5;
double r =1, y=0, e, u, ub;
cout << "u\ty";
while...
K thut lp trình
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
8/13/2007
y = A*x + B*u;
x = C*x + d*u;
StateController
start()
stop()
LQGController
start()
stop()
Chương 8: Tiếntitư duy lptrình
hướng ₫ốitượng
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C8 Object-Oriented Thinking - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C8 Object-Oriented Thinking - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C8 Object-Oriented Thinking 9 10 239