Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C9 Templates.

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2912 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ thuật lập trình
Phần III: Lập trình tổng quát
Chương 9:
Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

12/25/2007

Nội dung chương 9
9.1

9.2

Khuôn mẫu hàm
- Vai trò của khuôn mẫu hàm
- Định nghĩa khuôn mẫu hàm
- Sử dụng khuôn mẫu hàm
Khuôn mẫu lớp
- Định nghĩa khuôn mẫu lớp
- Dẫn xuất khuôn mẫu lớp
- Ví dụ khuôn mẫu lớp Vector

Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

2

9.1 Khuôn mẫu hàm (function template)
Vấn ₫ề: Nhiều hàm chỉ khác nhau về kiểu dữ liệu tham số áp
dụng, không khác nhau về thuật toán
Ví dụ:
int max(int a, int b) {
return (a > b)? a : b;
}
double max(double a, double b) {
return (a > b)? a : b;
}
...

Các ví dụ khác: các hàm swap, sort, find, select,...
Bản chất của vấn ₫ề? Nằm ở ngôn ngữ lập trình còn thấp, chưa
gần với tư duy của con người!
Giải pháp: Tổng quát hóa các hàm chỉ khác nhau về kiểu dữ
liệu áp dụng thành khuôn mẫu hàm.
Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

3

Định nghĩa khuôn mẫu hàm
Ví dụ tổng quát hóa hàm max ₫ể có thể áp dụng cho nhiều kiểu
dữ liệu khác nhau:
template <typename T>
T max(T a, T b) {
return (a > b)? a : b;
}

Ví dụ tổng quát hóa hàm swap:
template <class X>
void (X& a, X& b) {
X temp = a;
a = b;
b = temp;
}

Sử dụng từ khóa typename
hoặc class ₫ể khai báo tham
số khuôn mẫu

Một khuôn mẫu hàm inline:

template <typename T>
inline T max(T a, T b) { return (a > b)? a : b;}

Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

4

Khai báo và sử dụng khuôn mẫu hàm
Ví dụ sử dụng khuôn mẫu hàm max
template <class T> T max(T a, T b);
template <class T> void swap(T&, T&);

Khuôn mẫu hàm

void main() {
Hàm khuôn mẫu
int N1 = 5, N2 = 7;
double D1 = 5.0, D2 = 7.0;
int N = max(N1,N2);
// max<int>(int,int)
char c = max('c','a'); // max<char>(char, char)
double D = max(D1,D2); // max<double>(double, double)
swap(N1,N2);
// swap<int>(int&,int&)
swap(D1,D2);
// swap<double>(double&,double&)
D = max(D1,A1);
//...
K thut lp trình
Phn III: Lp trình tng quát
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
y = A*x + B*u;
x = C*x + d*u;
StateController
start()
stop()
LQGController
start()
stop()
Chương 9:
Khuôn mu hàm và khuôn mulp
12/25/2007
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C9 Templates. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C9 Templates. - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C9 Templates. 9 10 1