Ktl-icon-tai-lieu

slide cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Lương Trần
Số trang: 397 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1.
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ
CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Phần 1)

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CSDL


Các khái niệm cơ bản: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị
CSDL, Hệ cơ sở dữ liệu



Các hệ CSDL truyền thống



Các thành phần của một hệ quản trị CSDL



Sự cần thiết của việc thiết kế CSDL



Các vai trò trong môi trường CSDL



Mô hình trừu tượng 3 lớp



Các ngôn ngữ cơ sở dữ liệu



Phân loại các hệ CSDL

KHÁI NIỆM VỀ CSDL
 Theo nhận thức chung nhất, cơ sở dữ liệu
(database) đơn giản là một tập dữ liệu có liên quan
đến nhau.
=> định nghĩa này rất mơ hồ, vì theo đây, có thể coi một trang
văn bản là một CSDL.

 Khái niệm “dữ liệu” trong CSDL có thể bao gồm
một phạm vi rất rộng các đối tượng: chữ số, văn bản,
đồ họa, video,...
 Định nghĩa cụ thể hơn của một CSDL bao gồm một
tập các đặc tính không tường minh được xem xét
cùng nhau để định nghĩa một CSDL.

KHÁI NIỆM VỀ CSDL (cont.)
 CSDL thể hiện các khía cạnh khác nhau của thế giới
thực.
 CSDL được coi là một tập dữ liệu gắn kết logic với
nhau. Các dữ liệu ngẫu nhiên không được coi là một
CSDL (mặc dù chúng là những ngoại lệ).
 Một CSDL được thiết kế, xây dựng và sử dụng cho
một số mục đích cụ thể. Nó được sử dụng bởi một
tập người dùng và ứng dụng cụ thể ngay từ khi mới
thiết kế.

HỆ QUẢN TRỊ CSDL
 Hệ quản trị CSDL (DBMS – Database management
system) là một hệ thống phần mềm cho phép tạo lập
CSDL và điều khiển mọi truy nhập đến CSDL đó.
 Các đặc tính quan trọng của một hệ quản trị CSDL:
1.
2.
3.

4.

Cho phép người dùng tạo mới CSDL, thông qua ngôn ngữ định
nghĩa dữ liệu (DDLs – Data Definition Languages).
Cho phép người dùng truy vấn cơ sở dữ liệu, thông qua ngôn
ngữ thao tác dữ liệu (DMLs – Data Manipulation Languages).
Hỗ trợ lưu trữ số lượng lớn dữ liệu, thường lên tới hàng
Gigabytes hoặc nhiều hơn, trong một thời gian dài. Duy trì tính
bảo mật và tính toàn vẹn trong quá trình xử lý.
Kiểm soát truy nhập dữ liệu từ nhiều người dùng tại cùng một
thời điểm.

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
 Một CSDL được quản lý bởi một hệ quản trị CSDL
thường được gọi là một hệ cơ sở dữ liệu.
 Hệ CSDL gồm 4 thành phần:
1.
2.

3.
4.

CSDL hợp nhất: có 2 tính chất là tối thiểu hóa dư thừa và được
chia sẻ.
Người dùng: là bất kỳ người nào có nhu cầu truy nhập vào
CSDL (người dùng cuối, người viết chương trình ứng dụng,
người quản trị CSDL).
Phần mềm hệ quản trị CSDL.
Phần cứng: gồm các thiết bị nhớ thứ cấp được sử dụng để lưu
trữ CSDL.

CÁC HỆ CSDL TRUYỀN THỐNG


Hệ CSDL thương mại đầu tiên xuất hiện vào những năm
1960. Đó là các hệ thống lưu...
CHƯƠNG 1.
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ
CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Phần 1)
slide cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide cơ sở dữ liệu - Người đăng: Lương Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
397 Vietnamese
slide cơ sở dữ liệu 9 10 921