Ktl-icon-tai-lieu

Slide tin học lớp 11

Được đăng lên bởi tonghoai84-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch­¬ng

iv-

Bµi
12

10

15

20

25

1.2 1.5 2.5 3.7
‘Cao bằng’
‘Lop 11A2’

=> Kiểu số nguyên
=> Kiểu số thực
=> Kiểu kí tự

1. Kh¸i niÖm
* Khái niệm: Xâu là một dãy các kí tự trong bộ mã ASCII,
mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu.
lượng kí tự
XâuSốlà
trong một xâu được gọi là độ dài của xâu. Xâu có độ dài
gì?
bằng 0 gọi là xâu rỗng

*Quy tắc, cách thức cho phép xác định xâu

- Tên kiểu xâu
- Cách khai báo biến kiểu xâu
- Số lượng kí tự của xâu
- Các phép toán thao tác với xâu
- Cách tham chiếu tới phần tử của xâu

1. Kh¸i niÖm
X©u lµ d·y c¸c kÝ tù trong bé m· ASCII.
VÝ dô:

A

T

I

n

1

2

3

4

H

o

c

5

6

7

Trong ®ã:
 Tªn x©u: A;
 Mçi kÝ tù gäi lµ mét phÇn tö cña x©u; Kí tự của xâu
được đánh số thứ tự, thường bắt đầu từ 1
 §é dµi cña x©u (sè kÝ tù trong x©u): 7;
 Cã thÓ xem x©u lµ m¶ng mét chiÒu mµ mçi phÇn tö
lµ mét kÝ tù.

1. Kh¸i niÖm
Ví dụ
B

L

O

1

2

P
3

1
4

1
5

A
6

2
7

8

 Tªn x©u: B
 Chỉ số:
 §é dµi cña x©u (sè kÝ tù trong x©u):

8

2.Cách tham chiếu tới phần tử trong xâu
Cú pháp
<Tên xâu>[chỉ số]
Ví dụ

B

L

O

1

2

P
3

 B[1] là kí tự ‘L’
 B[7] là kí tự ‘A’

1
4

1
5

A
6

2
7

8

3. Khai b¸o kiÓu d÷ liÖu x©u (trong Pascal)

Cú pháp:
var <ten_bien>:string[Độ dài lớn nhất của xâu];
(không vượt quá 255)

Chú ý

Khi khai báo xâu có thể bỏ qua phần khai báo
[Độ dài lớn nhất của xâu], khi đó độ dài lớn nhất
của xâu sẽ nhận giá trị ngầm định là 255.

Ví dụ
Var Tensach : string[50];
Ten_tacgia : string[30];
Hoten: string;
Khai báo xâu Lop
Có độ dài lớn nhất là 70

Var Lop:string[70];

Hằng xâu được đặt trong cặp nháy đơn ‘’
‘BinhThuan’

Xâu có 9 kí tự

Dấu cách

‘Ha Noi’

Xâu có 6 kí tự

‘’

Xâu gồm một dấu cách

‘’

Xâu rỗng (Độ dài bằng 0)

Xâu kí tự có
những phép toán
nào???

4. Các thao tác xử lí xâu
a)Phép ghép xâu

Phép ghép
xâu
Sử dụng
để ghép
nhiều xâu
thành một
xâu

Kí hiệu là
dấu cộng
(+)
St := ‘TP ’ + ‘Cao Bang’;

‘TP Cao Bang’

Ten := ‘Lop’ + ’ 11a2’;

‘Lop 11a2’

4. Các thao tác xử lí xâu
b)Các phép so sánh
B
ằn
g
(=
)

K
h
ác
(<
>
)
N
h
ỏơ
n
Lớn hơn h
oặcb
ằn
g
(>)
(<
=
)

N
h
ỏơ
n
(<
)
L
ớ
n
h
ơ
h
oặcb
ằn
g
(>
=
)

Thực hiện việc so sánh
hai xâu.

Các phép so sánh: thực hiện theo Qui tắc sau
Xâu A là lớn hơn xâu B nếu như kí tự đầu
tiên khác nhau giữa chúng kể từ trái sang
trong xâu A có mã ASCII lớn hơn.
‘AC’ > ‘ABC’ vì mã ASCII C:67 ;B:66
Nếu A và B là các xâu có độ dài khác nhau và
A là đoạn đầu của B thì A là nhỏ hơn B.
‘AB’ < ‘ABC’
Hai xâu được coi là bằng nhau nếu như chúng
giống nhau h...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide tin học lớp 11 - Người đăng: tonghoai84-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Slide tin học lớp 11 9 10 569