Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ xây dựng hệ thống số

Được đăng lên bởi allove-lythudung-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SƠ ĐỒ MỞ RỘNG HỆ THỐNG SỐ
Cách xây dựng: Coi mỗi số
phức như một cặp số thực
(x , y)
Đồng nhất số phức (a,0)
với số thực a ; (0,1) = i ; =
-1 ,
z = x + iy

C

Lý do: Giải
phương trình +
1=0

R

Lý do: “Bài toán tính
đường chéo của hình
vuông đơn vị”

Các phép
toán: Phép
cộng
Phép nhân

Quan hệ thứ tự: x, y
Z, x ≥ y nếu và chỉ
nếu x – y N

Các phép toán: Phép
cộng, phép nhân,
phép lấy lũy thừa.

Cách xây dựng:
+ Sử dụng lát cắt của Dedekind
+ Kiểu dãy Cauchy của Cantor Méray

Quan hệ thứ tự:
nếu ad ≥ bc

Q
Phép đẳng
cấu

Phép đẳng
cấu

≥

Các phép toán: Phép
cộng, phép nhân,
phép nghịch đảo

Z
Lý do: Bài toán “
lỗ - lãi”
Tồn tại phép trừ
không thực hiện
được

Quan hệ thứ tự: a , b N
thì
a ≥ b nếu và chỉ nếu tồn
tại
c N để a = b + c .
Kí hiệu c = a – b

Phép đẳng
Phép đẳng
cấu
cấu

N
Cách xây dựng
+ Kiểu tiên đề của
Peano
+ Xây dựng dựa trên lý
thuyết tập hợp

Lý do: “Bài toán
chia ba quả cam
cho 4 người”

Các phép toán: Phép
cộng
Phép nhân

...
SƠ ĐỒ MỞ RỘNG HỆ THỐNG SỐ
C
Z
N
Q
R
Cách xây dựng
+ Kiểu tiên đề của
Peano
+ Xây dựng dựa trên lý
thuyết tập hợp
Các phép
toán: Phép
cộng
Phép nhân
Các phép toán: Phép
cộng
Phép nhân
Quan hệ thứ tự: a , b N
thì
a ≥ b nếu và chỉ nếu tồn
tại
c N để a = b + c .
Kí hiệu c = a – b
Lý do: Bài toán “
lỗ - lãi”
Tồn tại phép trừ
không thực hiện
được
Phép đẳng
cấu
Quan hệ thứ tự: x, y
Z, x ≥ y nếu và chỉ
nếu x – y N
Phép đẳng
cấu
Lý do: “Bài toán
chia ba quả cam
cho 4 người”
Phép đẳng
cấu
Phép đẳng
cấu
Quan hệ thứ tự:
nếu ad ≥ bc
Các phép toán: Phép
cộng, phép nhân,
phép nghịch đảo
Lý do: “Bài toán tính
đường chéo của hình
vuông đơn vị”
Cách xây dựng:
+ Sử dụng lát cắt của Dedekind
+ Kiểu dãy Cauchy của Cantor -
Méray
Lý do: Giải
phương trình +
1 = 0
Cách xây dựng: Coi mỗi số
phức như một cặp số thực
(x , y)
Đồng nhất số phức (a,0)
với số thực a ; (0,1) = i ; =
-1 ,
z = x + iy
Các phép toán: Phép
cộng, phép nhân,
phép lấy lũy thừa.
Sơ đồ xây dựng hệ thống số - Người đăng: allove-lythudung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sơ đồ xây dựng hệ thống số 9 10 698