Ktl-icon-tai-lieu

SƠ LƯỢC VỀ MAPLET TRONG MAPLE

Được đăng lên bởi tranbatkhuat
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm niên luận Toán Tin K32 _ Thiết kế giao diện Maplet trong Maple

SƠ LƯỢC VỀ MAPLET TRONG MAPLE
1. Giới thiệu về Maplet




Maple tuy là một công cụ giải toán rất tuyệt với nhưng những câu lệnh còn phức tạp và
rất khó nhớ. Để đơn giản cho những người không thường sử dụng, từ Maple 7 trở đi,
một gói lệnh (Package) cho phép người sử dụng ở trình độ cao có thể tạo những “cửa sổ
tính toán” nhăm đơn giản hóa các câu lệnh thông qua giao diện gồm các nút (button),
các hộp văn bản (textbox), các hộp kiểm tra (checkbook),…đó là Maplet.
Maplet có tầm ứng dụng rất rộng rãi. Các Maplet có thể cho chúng ta có thể lập trình
thành các form hay gọi là “máy tính” trong Maple, các giao diện này được người dùng
thiết kế tùy thuộc vào các yêu cầu khác nhau, các đối tượng trên Maplet được liên kết
với các gói lệnh hoặc các thủ tục(proc()) mình tự tạo trong Maple.
Tài liệu này được biên soạn một cách sơ lược về Maplet. Nếu bạn là một người thường
xuyên sử dụng hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về Maplet thì những câu lệnh sau sẽ giúp
bạn rất nhiều.



[>
[>
[>
[>

?Maplets,Index
?Maplets, Roadmap
?Maplets, Elements
?Maplets, Examples

Ngoài ra bạn đọc muốn tìm hiểu rõ hơn về mọi ứng dụng cũng nhưng tất cả các gói lệnh
trên Maple thì truy cập vào Website chính thức của phần mềm toán học Maple:


1.1 Ví dụ tạo ra các máy tính Maple
[> with( Maplets[Examples] );
[Alert , Confirm, GetColor , GetEquation, GetExpression,
GetFile, GetInput , Integration,KernelOpts, LinearAlgebra,
Message, Question, Selection, ShowTable, SignQuery]
[> Integration();

1.2 Tạo ra các giao diện đến các thủ tục và các gói lệnh trong Maplet
Một giao giao diện Maplet có thể dễ dàng thay đổi các giá trị tính toán và các tùy chọn
trong các thủ tục và các gói lệnh của Maplet. Ví dụ một gói lệnh sẽ tạo ra danh sách các
thiết lập ban đầu mà người sủ dụng hoặc khi cần có thể thay đổi. Một giao diện Maplet
đến một gói lệnh có thể được tạo ra để giúp người sử dụng hiểu về câu lệnh đó. Ví dụ
sau sẽ cho người sử dụng học về cách tính định thức của một vector trong gói lệnh
LinearAlgebra() (Gói lệnh về đại số tuyến tính).
[>with(LinearAlgebra):
1

Nhóm niên luận Toán Tin K32 _ Thiết kế giao diện Maplet trong Maple
[>with(linalg):
[>A:=Matrix([[1,2], [4,1]])
[>det(A)

1.3

Ví dụ tạo ra các bảng tuy vấn
[>with(Maplets[Examples]):
[>Question("Is x positive?");

1.4

Ví dụ tạo ra các bảng thông báo
[>with(Maplets[Examples]):
[>Message("You are correct!");

2. Gói lệnh trong Maplet
Gói lệnh trong Maplets...
Nhóm niên lun Toán Tin K32 _ Thiết kế giao din Maplet trong Maple
1
SƠ LƯỢC V MAPLET TRONG MAPLE
1. Gii thiu v Maplet
Maple tuy là mt công c gii toán rt tuyt với nhưng những câu lnh còn phc tp và
rt khó nhớ. Để đơn giản cho những người không thường s dng, t Maple 7 tr đi,
mt gói lệnh (Package) cho phép người s dng trình độ cao có th to những “cửa s
tính toán” nhăm đơn giản hóa các câu lnh thông qua giao din gm các nút (button),
các hộp văn bản (textbox), các hp kim tra (checkbook),…đó là Maplet.
Maplet có tm ng dng rt rng rãi. Các Maplet có th cho chúng ta có th lp trình
thành các form hay gọi là “máy tính” trong Maple, các giao diện này được người dùng
thiết kế tùy thuc vào các yêu cầu khác nhau, các đối ợng trên Maplet được liên kết
vi các gói lnh hoc các th tc(proc()) mình t to trong Maple.
Tài liệu này được biên son một cách sơ lược v Maplet. Nếu bn là một người thường
xuyên s dng hoc mun tìm hiểu sâu hơn về Maplet thì nhng câu lnh sau s giúp
bn rt nhiu.
[> ?Maplets,Index
[> ?Maplets, Roadmap
[> ?Maplets, Elements
[> ?Maplets, Examples
Ngoài ra bạn đọc mun tìm hiểu rõ hơn về mi ng dụng cũng nhưng tất c các gói lnh
trên Maple thì truy cp vào Website chính thc ca phn mm toán hc Maple:
http://maplesoft.com/
1.1 Ví d to ra các máy tính Maple
[> with( Maplets[Examples] );
[Alert , Conrm, GetColor , GetEquation, GetExpression,
GetFile, GetInput , Integration,KernelOpts, LinearAlgebra,
Message, Question, Selection, ShowTable, SignQuery]
[> Integration();
1.2 To ra các giao diện đến các th tc và các gói lnh trong Maplet
Mt giao giao din Maplet có th d dàng thay đổi các giá tr tính toán và các tùy chn
trong các th tc và các gói lnh ca Maplet. Ví d mt gói lnh s to ra danh sách các
thiết lập ban đầu mà người s dng hoc khi cn có th thay đổi. Mt giao din Maplet
đến mt gói lnh có th đưc tạo ra để giúp người s dng hiu v câu lệnh đó. Ví dụ
sau s cho người s dng hc v cách tính định thc ca mt vector trong gói lnh
LinearAlgebra() (Gói lnh v đại s tuyến tính).
[>with(LinearAlgebra):
SƠ LƯỢC VỀ MAPLET TRONG MAPLE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SƠ LƯỢC VỀ MAPLET TRONG MAPLE - Người đăng: tranbatkhuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
SƠ LƯỢC VỀ MAPLET TRONG MAPLE 9 10 618