Ktl-icon-tai-lieu

sổ tay

Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sổ tay toàn diện về iPhone

SỔ TAY TOÀN DIỆN VỀ IPHONE
I. Kiến thức cơ bản
Hiểu rõ các khái niệm sau sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc đọc các tài liệu nâng cao:
1. iTune
Là driver để máy tính nhận diện được iPhone và cũng là chương trình
giúp đồng bộ (Syn) ứng dụng, hình ảnh, nhạc, phim từ máy tính vào
iPhone. Apple thường xuyên update iTune để hỗ trợ các tính năng mới
đồng thời cũng ngặn chặn việc cài lậu phần mềm (Jailbreak). Mỗi khi
iTune ra phiên bản mới bạn nên tham khảo thông tin từ cộng đồng iPhone
xem bản nâng cấp mới có làm ảnh hưởng đến quá trình Jailbreak không.
Phiên bản mới nhất của iTune có thể download tại đây

2. App Store
Là kho phần mềm của Apple. Tính đến cuối tháng 8/2010 có khoảng 200.000 ứng dụng được
đưa lên apple store. Muốn cài đặt các phần mềm từa apple store bạn phải đăng ký tài khoản
iTune.
Apple xây dựng App Store theo từng quốc gia. iTune Account ở quốc gia nào chỉ mua được các
ứng dụng trên App Store của quốc gia đó. Nhìn chung, App Store tại Mỹ là đầy đủ ứng dụng và
được cập nhật nhanh nhất. Khi tạo tài khoản free nên khai báo quốc gia là Mỹ.
Phần mềm (apps) lậu là phần mềm không xuất phát từ apple store hoặc lấy từ apple store nhưng
đã được crack để sử dụng với bất kỳ tài khoản iTune nào.
Lưu ý: muốn sử dụng phần mềm lậu cũng cần phải có tài khoản iTune free.
3. iPhone Lock & iPhone World
IPhone Lock là iPhone được sản xuất để dùng SIM của một nhà mạng nào
đó. Khi mua iPhone lock khách hàng phải ký hợp đồng với nhà mạng tương
ứng. Sau khi hết hợp đồng nhà mạng sẽ mở khóa iPhone của bạn thành
iPhone world.
IPhone World là iPhone có thể sử dụng SIM từ bất kỳ nhà mạng nào. Sử
dụng iPhone Lock người dùng được lợi cước phí từ nhà mạng nhưng chỉ sử
dụng được SIM của nhà mạng đó, ngược lại sử dụng iPhone World người dùng không có lợi về
cước phí nhưng có thể sử dụng SIM của nhà mạng bất kỳ.
Cách chính xác nhất để phân biệt bản Lock và World là: sau khi cài đặt lại (Restore), gắn SIM
bất kỳ vào iPhone, kết nối iPhone & iTune, nếu tự động nhận ra SIM là bản world và ngược lại.

1
By onceclick (onceclick@yahoo.com) – Last update: 10/09/2010

Sổ tay toàn diện về iPhone

4. iOS (iPhone Operating System) – iPhone Firmware (Viết tắt là Firmware)
Là hệ điều hành của iphone, thông thường được gọi là iPhone Firmware(trình điều khiển
iphone). Apple thường xuyên cập nhật iOS nhằm hỗ trợ các tính năng mới đồng thời ngăn chặn
việc bẻ khóa (Unlock) và cài lậu phần mềm (Jailbreak). Phiên bản (Version) iOS mới n...
S tay toàn din v iPhone
1
By onceclick (onceclick@yahoo.com) Last update: 10/09/2010
S TAY TOÀN DIN V IPHONE
I. Kiến thc bn
Hiu rõ các khái nim sau s giúp bn d dàng trong vic đọc các tài liu nâng cao:
1. iTune
driver để máy tính nhn din được iPhone cũng chương trình
giúp đồng b (Syn) ng dng, hình nh, nhc, phim t máy tính vào
iPhone. Apple thường xuyên update iTune để h tr các tính năng mới
đồng thời cũng ngặn chn vic cài lu phn mm (Jailbreak). Mi khi
iTune ra phiên bn mi bn nên tham kho thông tin t cộng đồng iPhone
xem bn nâng cp mi làm nh hưởng đến quá trình Jailbreak không.
Phiên bn mi nht ca iTune th download tại đây
http://www.apple.com/itunes/download/
2. App Store
kho phn mm của Apple. Tính đến cui tháng 8/2010 khong 200.000 ng dng được
đưa n apple store. Muốn cài đặt các phn mm ta apple store bn phải đăng tài khon
iTune.
Apple xây dng App Store theo tng quc gia. iTune Account quc gia nào ch mua được các
ng dng trên App Store ca quốc gia đó. Nhìn chung, App Store ti M đầy đủ ng dng
đưc cp nht nhanh nht. Khi to tài khon free nên khai báo quc gia là M.
Phn mm (apps) lu là phn mm không xut phát t apple store hoc ly t apple store nhưng
đã được crack để s dng vi bt k tài khon iTune nào.
Lưu ý: mun s dng phn mm lậu cũng cần phi có tài khon iTune free.
3. iPhone Lock & iPhone World
IPhone Lock iPhone được sn xut để dùng SIM ca mt nhà mng o
đó. Khi mua iPhone lock khách ng phải hợp đồng vi nhà mạng tương
ng. Sau khi hết hp đồng nhà mng s m khóa iPhone ca bn thành
iPhone world.
IPhone World iPhone th s dng SIM t bt k nhà mng nào. S
dụng iPhone Lock người dùng được lợi c phí t nhà mạng nhưng chỉ s
dụng được SIM ca nhà mạng đó, ngược li s dụng iPhone World người dùng không có li v
cước phí nhưng có thể s dng SIM ca nhà mng bt k.
Cách chính xác nhất để phân bit bản Lock World là: sau khi cài đặt li (Restore), gn SIM
bt k vào iPhone, kết ni iPhone & iTune, nếu t động nhn ra SIM là bản world và ngược li.
sổ tay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sổ tay - Người đăng: K̵̳̥̮̞̜͍̼̕ȁ̶̬̄̒͗ T̴̛͖̼͍̠̍̂͋̓̋̅̋͋̿͂͝ͅr̷̜͊̓͝ầ̸͔͓͓͚̬̫͙̺̑̇̋̐ͅn̸̢̤̬̝͓͑́̉̎̅͠
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
sổ tay 9 10 743