Ktl-icon-tai-lieu

Soạn giảng dạy học cấu trúc rẽ nhánh -Tin học 11

Được đăng lên bởi Pham Hoang Ngoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIÁO ÁN TIN HỌC 11

SOẠN GIẢNG DẠY HỌC CẤU TRÚC RẼ NHÁNH TIN HỌC 11
THEO PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Giới thiệu sơ lƣợc về bài dạy cấu trúc rẽ nhánh tin học 11
1.1. Thời lượng và nội dung
- Cấu trúc rẽ nhánh tập trung trong một bài, đó là §9: Cấu trúc rẽ nhánh SGK
Tin học 11
- Bài dạy “Cấu trúc rẽ nhánh” được dạy trong một tiết lí thuyết, không có tiết
bài tập và thực hành.
- Bài học “Cấu trúc rẽ nhánh” gồm 4 nội dung chính sau đây:
+ Rẽ nhánh
+ Câu lệnh if- then
+ Câu lệnh ghép
+ Một số ví dụ
1.2.

Kiến thức kĩ năng cần đạt
- Hiểu đúng nhu cầu cần sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật
toán;
- Hiểu khái niệm lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ);
- Hiểu khái niệm lệnh ghép và cách sử dụng câu lệnh ghép;
- Xây dựng được câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, dạng đầy đủ và áp dụng để
thực hiện được những thuật toán của một số bài toán đơn giản;

1.3.

Yêu cầu về mặt giáo dục
- Yêu cầu về giáo dục trí tuệ: Phát triển khả năng tư duy khi giải quyết các
vấn đề trong khoa học cũng như trong cuộc sống. Phát triển năng lực trí tuệ
chung: khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa.
- Yêu cầu về giáo dục nhân cách: Bồi dưỡng phẩm chất của con người lao
động mới: cẩn thận, chính xác, chăm chỉ, kiên trì, thói quen tự kiểm tra, làm
việc khoa học. Bồi dưỡng những tư tưởng tình cảm tích cực như say mê
học tập, yêu thích môn học, nỗ lực khắc phục khó khăn.

1.4. Yêu cầu về mặt phương pháp dạy học
Bất kì một giải pháp tốt nào về mặt phương pháp sư phạm nào cũng cần phải đạt được
hai yêu cầu sau đây:
Phạm Hoàng Ngọc_ K61A-CNTT

1

GIÁO ÁN TIN HỌC 11

 Phải đảm bảo tính khả thi
- Giải pháp nêu ra phải phù hợp với thời lượng phân phối chương trình:
1 tiết = 1 tiết lý thuyết + 0 tiết bài tập & thực hành.
- Giáo viên dễ vận dụng: Giáo viên dễ dàng triển khai phương pháp đã đề
xuất mà không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị và không thiếu thời gian
khi thực hiện ở trên lớp.
- Học sinh dễ hiểu: Phương pháp truyền thụ nội dung cấu trúc rẽ nhánh được
đề xuất là nỗ lực cho học sinh dễ hiểu và không thể khó hiểu hơn so với
cách nhắc lại kiến thức SGK theo phương pháp dạy học truyền thống.
 Phải đạt đƣợc hiệu quả về mặt phƣơng pháp dạy học
- Đạt được mục tiêu dạy học đã đề ra;
- Thể hiện được PPDH tích cực phù hợp với yêu cầu đổi mới PPDH;
- Học sinh được bồi dưỡng về mặt đức dục và trí dục, trong đó quan trọng
hàng đầu là phát triển năng lực tư duy phát hiện và giải quyết vấn đề của
học sinh để sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán.
2. Một ...
GIÁO ÁN TIN HỌC 11
Phạm Hoàng Ngọc_ K61A-CNTT 1
SON GING DY HC CU TRÚC R NHÁNH TIN HC 11
THEO PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GII QUYT VẤN Đ
1. Gii thiệu sơ lƣợc v bài dy cu trúc r nhánh tin hc 11
1.1. Thời lượng và ni dung
- Cu trúc r nhánh tp trung trong một bài, đó là §9: Cu trúc r nhánh SGK
Tin hc 11
- Bài dy “Cấu trúc r nhánh” đưc dy trong mt tiết lí thuyết, không có tiết
bài tp và thc hành.
- Bài hc “Cu trúc r nhánh” gồm 4 nội dung chính sau đây:
+ R nhánh
+ Câu lnh if- then
+ Câu lnh ghép
+ Mt s ví d
1.2. Kiến thức kĩ năng cần đạt
- Hiểu đúng nhu cu cn s dng cu trúc r nhánh trong biu din thut
toán;
- Hiu khái nim lnh r nhánh (dng thiếu và dạng đủ);
- Hiu khái nim lnh ghép và cách s dng câu lnh ghép;
- Xây dng được câu lnh r nhánh dng thiếu, dạng đầy đủ áp dng để
thc hiện được nhng thut toán ca mt s bài toán đơn giản;
1.3. Yêu cu v mt giáo dc
- Yêu cu v giáo dc trí tu: Phát trin kh năng duy khi giải quyết các
vấn đề trong khoa học cũng như trong cuộc sng. Phát triển năng lực trí tu
chung: kh năng phân tích, tng hp, khái quát hóa, trừu tượng hóa.
- Yêu cu v giáo dc nhân cách: Bồi dưỡng phm cht của con người lao
động mi: cn thận, chính xác, chăm chỉ, kiên trì, thói quen t kim tra, làm
vic khoa hc. Bồi dưỡng nhng ng nh cm tích cc nsay
hc tp, yêu thích môn hc, n lc khc phục khó khăn.
1.4. Yêu cu v mặt phương pháp dạy hc
Bt kì mt gii pháp tt nào v mặt phương pháp sư phạm nào cũng cn phải đạt được
hai yêu cầu sau đây:
Soạn giảng dạy học cấu trúc rẽ nhánh -Tin học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Soạn giảng dạy học cấu trúc rẽ nhánh -Tin học 11 - Người đăng: Pham Hoang Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Soạn giảng dạy học cấu trúc rẽ nhánh -Tin học 11 9 10 423